Świadomość pracowników gastronomii na temat zarządzania alergenami

Jolanta Król, Magdalena Stobiecka, Aneta Brodziak

Streszczenie w języku polskim


Celem badań była ocena świadomości pracowników gastronomii na temat zarządzania alergenami. Narzędziem badawczym była ankieta składająca się z 25 pytań, skierowana do pracowników zakładów gastronomicznych typu żywieniowego (restauracja) i uzupełniającego (kawiarnia) oraz sieci zamkniętej (stołówka szkolna). Wykazano, że wielu pracowników, niezależnie od typu zakładu, nie posiadało nawet elementarnej wiedzy na temat alergenów obecnych w potrawach i nie znało obowiązujących procedur i przepisów dotyczących przekazywania konsumentom informacji o alergenach.


Słowa kluczowe


gastronomia, pracownicy, alergeny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dzwolak W. (2015), Zarządzanie alergenami w produkcji środków spożywczych, „Problemy Jakości”, nr 4, s. 24–28.

Fiocchi A., Schunemann H.J., Brozek J., Restani P., Beyer K., Troncone R., Martelli A., Terracciano L., Bahna S.L., Rance F., Ebisawa M., Heine R.G., Assa’ad A., Sampson H., Verduci E., Bouygue G.R., Baena-Cagnani C., Canonica W., Lockey R.F. (2010), Diagnosisand rationale for actionagainst cow’s milkallergy (DRACMA): A summary report, “Journal of Allergy and Clinical Immunology”, nr 126 (6), s. 1119–1128. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2010.10.011.

Ford L.S., Taylor S.L., Pacenza R., Niemann L.M., Lambrecht D.M., Sicherer S.H. (2010), Food allergen advisory labeling and product contamination with egg, milk, and peanut, “Journal of Allergy and Clinical Immunology”, nr 126 (2), s. 384–385. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2010.05.034.

Kołożyn-Krajewska D., Sikora T. (2010), Zarządzanie bezpieczeństwem żywności. Teoria i praktyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Majchrzak B. (2014), Nowe wymagania dotyczące znakowania ważne od 13 grudnia 2014 r., „Przemysł Spożywczy”, nr 8, s. 26–31.

Olszak J. (2014), Znakowanie alergenów – nowe wymagania, „Przemysł Spożywczy”, nr 8, s. 50–53.

Ocena stanu sanitarnohigienicznego oraz sytuacji epidemiologicznej m. st. Warszawy w roku 2016 – raport, luty 2017.

Raport z Kontroli Inspekcji Handlowej w gastronomii, 2018.

RASFF, (2017), The Rapid Alert System for Food and Feed. 2016 Annual Report. European Commission – Health and Food Safety.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.04.2004).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1924/2006 i (WE) Nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) Nr 608/2004. (Dz.U. UE, L 304/18).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2019.14.1.103-110
Data publikacji: 2020-03-17 20:30:56
Data złożenia artykułu: 2018-09-13 15:11:15


Statystyki

Widoczność abstraktów - 447
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 131

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Jolanta Król, Magdalena Stobiecka, Aneta Brodziak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.