Relacje między sektorem publicznym i sektorem pozarządowym w sferze wykonywania zadań publicznych

Dorota Strus

Streszczenie w języku polskim


Celem opracowania jest wskazanie aktualnego modelu współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a przedstawicielami trzeciego sektora w przedmiocie realizacji zadań o charakterze publicznym na podstawie badań przeprowadzonych z inicjatywy Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz badań własnych autora. Analiza relacji międzysektorowych z perspektywy administracji samorządowej zostanie oparta na przeprowadzonych badaniach terenowych. Uzyskane wyniki badań w ocenie autora opracowania uprawniają do sformułowania kilku tez. Po pierwsze istniejący model współdziałania pomiędzy sektorem publicznym, a sektorem pozarządowym w zasadzie ogranicza się do ustawowego zlecania zadań publicznych podmiotom niepublicznym w powtarzających się obszarach działalności tj. w zakresie sportu, turystyki rekreacji. Po drugie współpraca w najmniejszych jednostkach podziału terytorialnego państwa (gminach) wydaje się być najsłabsza. Po trzecie przedstawiciele administracji samorządowej nie stosują niektórych rozwiązań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Po czwarte współpraca międzysektorowa nie uwzględnia realizacji wspólnych projektów z wykorzystaniem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Po piąte niedoskonałości w zakresie podejmowanej współpracy międzysektorowej wynikają z braku kultury współdziałania, niewystarczającej wiedzy o specyfice działania organizacji pozarządowych. Ostatnia teza poddana weryfikacji w opracowaniu dotyczy wskazania pozytywnych zmian w obowiązującym modelu współdziałania.


Słowa kluczowe


organizacje pozarządowe, administracja samorządowa, zadania publiczne, współpraca międzysektorowa, społeczeństwo obywatelskie

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2016.11.3.221
Data publikacji: 2018-09-14 14:46:42
Data złożenia artykułu: 2018-09-14 14:00:33


Statystyki


Widoczność abstraktów - 385
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 442

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Dorota Strus

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.