Analiza gospodarki-świata według Fernanda Braudela

Tomasz Pawłuszko

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia zarys koncepcji światowego systemu gospodarczego w ujęciu Fernanda Braudela. Tematyka ta wiąże się z niemal równoległą teorią systemu-świata Immanuela Wallersteina, ale jest praktycznie nieznana w bieżącej literaturze. Autor zamierza zbadać kategorie pojęciowe i wątki teoretyczne francuskiego historyka pod kątem ich zastosowania we współczesnej analizie stosunków międzynarodowych. Koncepcja Braudela odwołuje się do teorii historii gospodarczej, teorii centrum-peryferie oraz studiów nad kapitalizmem i władzą polityczną. Wybór tego tematu jest powiązany z szerszymi pracami nad uwarunkowaniami pozycji regionu europejskiego w gospodarce światowej.


Słowa kluczowe


Fernand Braudel, system-świat, Immanuel Wallerstein, centra i peryferie, Annales

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


ALEKS Y A., 2005: Teoria systemu światowego Immanuela Wallersteina oraz jej znaczenie dla teorii stosunków międzynarodowych. W: Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, R. K uźniar (red.), Warszawa.

BABONES S.J., CHASE -DUNN Ch. (red.), 2012: Routledge Handbook of World-Systems Analysis, London & New York.

BARAN P., SWEEZ Y P., 1968: Kapitał monopolistyczny. Szkice o amerykańskim systemie gospodarczym i społecznym, Warszawa.

BERGER P., T. LU CKMANN , 1983: Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa.

BLO CH M., 2009: Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, Kęty.

BRAUDEL F., 1976–1977: Morze Śródziemne i świat sródziemnomorski w epoce Filipa II, t.1–2, Gdańsk.

BRAUDEL F., 1992: Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVII wiek, t.1–3, Warszawa.

BRAUDEL F., 1999: Historia i trwanie, Warszawa.

BUZ AN B, LITTLE R., 2011: Systemy międzynarodowe w historii świata, Warszawa.

CZAPUTOWI CZ J., 2006: Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa.

CZAPUTOWI CZ J., ŁAWNI CZAK K., WO JCIUK A., 2015: Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce, Warszawa.

FRANK , A.G., 2000: Immanuel and Me With-Out Hyphen. “Journal of World-Systems Research”, vol. 6, no. 2, s. 216–231.

FUKU YAMA F., 2012: Historia ładu politycznego, Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej, Poznań.

GAŁG ANEK A., 1992: Zmiana w systemie międzynarodowym. Supercykle i wojna hegemoniczna, Poznań.

GAŁG ANEK A., 2013: Historia stosunków międzynarodowych. Nierówny i połączony rozwój, t.1–2, Warszawa.

GOLD FRANK W., 2000: Paradygmat odzyskany? System-świat I. Wallersteina i jego analiza, dostępny on-line: http://www.turowski.uni.wroc.pl/paradygmat.htm (26.03.2017).

HICKS J., 2000: Teoria historii gospodarczej, Toruń.

HOPKINS T.K., WALLERSTEIN I. et al., 1982: World-Systems Analysis: Theory and Methodology, Beverly Hills.

HRYNIEWI CZ J., 2010: Teoria centrum-peryferie w epoce globalizacji. „Studia Regionalne i L okalne”, nr 2 (40), s. 5–27.

HRYNIEWI CZ J., 2013: Centrum-Peryferie. Stara teoria w nowych czasach. „Studia Polityczne”, nr 31, s. 291–313.

ILKOWSKI F., 2015: Imperializm kapitalistyczny we współczesnych ujęciach teoretycznych, Toruń.

ING HAM G., 2009: Kapitalizm, Warszawa.

KLE MENTEWI CZ T., 2012: Teorie stosunków międzynarodowych w strukturze wiedzy humanistycznej o systemie światowym (cywilizacji światowej). W: Wielo- i interdyscyplinarność nauki o stosunkach międzynarodowych, A. Gałganek, E. Haliżak, M. Pietraś (red.), Warszawa, s. 400–406.

KLE MENTEWI CZ T., 2013: Geopolityka trwałego rozwoju, Warszawa.

KLE MENTEWI CZ T., 2015: Stawka większa niż rynek. U źródeł kapitalizmu bez granic, Warszawa.

KO CHANOWI CZ J., 2006: Backwardness and Modernization. Poland and Eastern Europe in the 16th–20th Centuries, Burlington.

KO CHANOWI CZ J.,1992: Twórca i dzieło. W: F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wiek, t. 1, Warszawa, s. 5–7.

KUL A W., 1983: Historia. Zacofanie. Rozwój, Warszawa.

KUL A W., 1983: Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, II wyd., Warszawa.

KUL A W., 1993: Rozwój gospodarczy Polski XVI–XVIII w., Warszawa.

KUL A W., 2009: Przedmowa. W: M. Bloch, Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, Kęty, s. 15–28.

KUL A W., GERE MEK B., 1999: Przedmowa. W: F. Braudel, Historia i trwanie, Warszawa, s. 6–8.

KULISZER J., 1961: Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, Warszawa.

MAŁOWIST M., 1966: The Problem of the Inequality of Economic Development in Europe in the Later Middle Ages. “The Economic History Review”, vol. 19, no 1. s. 15–28.

MAŁOWIST M., 1993: Europa i jej ekspansja XIV–XVII w., Warszawa.

MAŁOWIST M., 2006: Wschód a Zachód Europy w XIII–XVI wieku. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych, Warszawa.

NORT H D., 2014: Zrozumieć przemiany gospodarcze, Warszawa.

PASZTOR M., 2006: Francja wobec października 1956 r. w Polsce. W: Polski październik 1956 w polityce światowej, J. Rowiński (red.), Warszawa 2006, s. 263–276.

PAWŁUSZKO T., 2014: Kategoria systemu międzynarodowego w badaniu stosunków międzynarodowych, Toruń.

POL ANYI K., 2010: Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów, Warszawa.

PRE BIS CH R., 1959: Commercial Policy in the Underdeveloped Countries, “American Sociological Review”, vol. 49, no. 2, s. 251–273.

REWIZORSKI M.,2009: Koncepcja systemu światowego według Immanuela Wallersteina, „Przegląd Politologiczny”, nr 1, s. 65–78.

SCHUMPETER J., 1954: History of Economic Analysis, London.

SCHUMPETER J., 1995: Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa.

SK ARZ YŃSKI R., 2012: Podstawowy dylemat politologii, Białystok.

SO MBART W., 1928: Der Moderne Kapitalismus, wyd. 15, Berlin.

SOSNOWSK A A., 2004: Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią 1947–1994, Warszawa.

SOW A J., 2011: Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Kraków.

ST ARN AWSKI M., Wielgosz P., 2007: (Przedmowa do wydania polskiego) Kapitalizm nad przepaścią, społeczeństwa wobec wyboru. W: I. Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Warszawa.

SWI ANIEWI CZ J., 2014: Możliwość makrohistorii. Braudel. Wallerstein. Deleuze, Toruń- Warszawa.

TOPOLSKI J., 2003: Narodziny kapitalizmu w Europie XIV–XVII wieku, Poznań.

WALLERSTEIN I., 1974: The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, New York.

WALLERSTEIN I., 1974: The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis. “Comparative Studies in Society and History”, no. 16, s. 387–415.

WALLERSTEIN I., 1979: The Capitalist World-Economy, Cambridge.

WALLERSTEIN I., 1983: Historical Capitalism, London.

WALLERSTEIN I., 1984: Politics of the World-Economy, Cambridge.

WALLERSTEIN I., 1991: Geopolitics and Geoculture, Cambridge.

WALLERSTEIN I., 1991:Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth Century Paradigms, Cambridge.

WALLERSTEIN I., 1995: After Liberalism, New York.

WALLERSTEIN I., 2004: Koniec świata jaki znamy, Warszawa.

WALLERSTEIN I., 2007: Analiza gospodarki-świata. Wprowadzenie, Warszawa.

ZARYCKI T. (red.) 2016: Polska jako peryferie, Warszawa.

ZIEWIE C G., 2009: Wallersteina i Fukuyamy prognozy systemu kapitalistycznego, „Gospodarka Narodowa”, nr 1–2, s. 27–47.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2017.12.2.125
Data publikacji: 2018-09-17 14:22:19
Data złożenia artykułu: 2018-09-17 13:43:50


Statystyki

Widoczność abstraktów - 370
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 526

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Tomasz Pawłuszko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.