Bezpieczeństwo środowiska obszarów arktycznych

Maja Głuchowska-Wójcicka

Streszczenie w języku polskim


Wpływ zmian klimatycznych Arktyki, z uwagi na szczególny charakter jej ekosystemów, jest tam bardziej odczuwalny niż w innych częściach świata. Pojawiające się możliwości eksploracji i eksploatacji Arktyki stanowią zagrożenie dla środowiska arktycznego. Jego ochrona obecnie oparta jest na zbyt wielu, często niespójnych umowach międzynarodowych, prawie wewnętrznym państw arktycznych oraz na zaleceniach Rady Arktycznej. Ryzyko powstania nieodwracalnych szkód jest szczególnie wysokie w razie wycieku ropy naftowej z platformy wiertniczej lub zbiornikowca. Wobec takiego stanu rzeczy, coraz bardziej widoczna staje się potrzeba opracowania nowych międzynarodowych regulacji prawnych dla ochrony środowiska morskiego Arktyki.


Słowa kluczowe


Arktyka, ochrona środowiska, globalne ocieplenie, żegluga, rybołówstwo, wydobycie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji oraz Protokół z 1996, Dz. U. z 1984 r., Nr 11, poz. 46.

Międzynarodowa Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki z Protokołem 1978 MARPOL 73/78 oraz Załączniki I–VI, Dz. U. z 2005 r. Nr 202, poz. 1679.

Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu.

Fishery Conservation and Management Act.

Układ w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, Dz.U. z 1985 r., Nr 60 poz. 311.

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza.

Konwencja bazylejska o kontroli trasngranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.

Deklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z Protokołem z Kioto, Dz. U. z 1996, Nr 53 poz. 238.

Konwencja o różnorodności biologicznej, Dz. U. z 2002 Nr 184 poz. 1532.

Konwencja o ochronie środowiska morskiego północno-wschodniego Atlantyku.

Agreement on Cooperation on Aeronautical and Maritime Search and Rescue (SAR ) in the Arctic.

Agreement on Cooperation on Marine Oil Pollution, Preparedness and Response in the Arctic.

Monografie i artykuły

BIRNIE P.W., BOY LE A.E., 2002: International Law and Environment, Oxford.

BUGAJSKI D.R., 2013: Żegluga Arktyczna w świetle międzynarodowego prawa morza i praktyki państw nadbrzeżnych. W: Arktyka na początku XXI wieku. Między rywalizacją a współpracą, M. Łuszczuk (red.), Lublin.

CHIRCOP A., 2009: The Growth of International Shipping in the Arctic: Is a Regulatory Review Timely, „The International Journal of Marine and Costal Law”, vol. 24/2, s. 355–380.

CIECHANOWICZ -McLEAN J., 1999: Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Gdańsk.

CIECHANOWICZ -McLEAN J., 1999: Ochrona środowiska morskiego i odpowiedzialność za jego zanieczyszczenie, „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. 5, Gdańsk, s. 35–64.

CIECHANOWICZ – McLEAN J., 2007: Międzynarodowe prawo środowiska wobec problemów globalnych, „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. 7, Gdańsk, s. 521–532.

GRA BOWSKA G.,1993: Źródła międzynarodowego prawa środowiska. W: Rozważania o państwie i prawie, G. Grabowska (red.), Katowice.

GRI FFITHS F., 2005: New Illusions for a Northwest Passage. W: International Energy Policy, the Arctic and the Law of the Sea, M.H. Nordquist, J.N. Moore, A.S. Skaridov (eds), Leiden.

JERZ MAŃSKI J., 1987: Ochrona środowiska a prawa człowieka w prawie międzynarodowym. W: Prawo człowieka do środowiska naturalnego, J. Sommer (red.), Wrocław.

KENI G-WITKOWSKA M., 2009: Międzynarodowe Prawo Środowiska, Warszawa.

KOZIŃSKI M.H., 2005: „Wolność” rybołówstwa morskiego, „Prawo Morskie”, t XXI, Gdańsk, s. 309–325.

PHARAND D., 2007: The Arctic Waters and the Northwest Passage: A final Revisit, „Ocean Development & International Law”, no 38, s. 3–69.

ROTHWE LL D.R., 2009: The Arctic in International Affairs: Time for a New Regime?, „The Brown Journal of World Affairs”, vol. 15, no 1, s. 241–253.

ROTHWE LL D.R, 2000: Global Environmental Protection Instruments. W: Protecting the Polar Marine Environment – Law and Policy for Pollution Prevention, D. Vidas (ed.), Cambridge.

STOKKE O., 2000: Radioactive Waste in Barents and Kara Seas: Russian Implementation of the Global Dumping Regime. W: Protecting the Polar Marine Environmental – Law and Policy for Pollution Prevention, D. Vidas (ed.), Cambridge.

U.S. GEO LOGICA L SURVEY , 2008: Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle, dostępne on-line: www.pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008–3049.pdf (24.04.2016).

VANDER -ZWAA G D., 2000, Land-based Marine Pollution and the Arctic. W: Protecting the Polar Marine Environmental – Law and Policy for Pollution Prevention, D. Vidas (ed.), Cambridge.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2017.12.2.147
Data publikacji: 2018-09-17 14:22:20
Data złożenia artykułu: 2018-09-17 13:53:33


Statystyki

Widoczność abstraktów - 333
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 39

Wskaźniki



Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Maja Głuchowska-Wójcicka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.