Obowiązek informacji jako czynnik bezpieczeństwa zdrowotnego

Monika Sadowska

Streszczenie w języku polskim


Bezpieczeństwo zdrowotne odpowiada subiektywnemu poczuciu braku zagrożenia
związanego z korzystaniem ze świadczeń zdrowotnych. Jest wynikiem podejmowania działań mających na celu zapobieganie wystąpieniu zagrożeń mogących doprowadzić do pogorszenia lub utraty zdrowia bądź życia człowieka. Jednym z czynników kształtujących poziom bezpieczeństwa zdrowotnego jest realizacja przez osoby wykonujące zawód medyczny obowiązku informacji, który jest skorelowany z prawem pacjenta do informacji o stanie zdrowia i mogących wystąpić zagrożeniach, co warunkuje właściwą realizację wszystkich pozostałych praw, a w szczególności prawa do wyrażania poinformowanej zgody na interwencję medyczną determinującej poczucia bezpieczeństwa.


Słowa kluczowe


bezpieczeństwo, bezpieczeństwo zdrowotne, prawa pacjenta, obowiązek informacji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustynowicz A., Budziszewska-Makulska A. (2010), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Wyd. CeDeWu, Warszawa.

Banaszczyk Z. (2011), Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r., II CK 303/04, [w:] Prawo wobec medycyny i technologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, red. M. Safjan, Wolters Kluwer, Warszawa.

Bernatek-Zaguła I. (2008), Prawo pacjenta do informacji medycznej, Toruń, s. 63–82.

Cieślarczyk M. (2009), Teoretyczne i metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, Akademia Podlaska Siedlce, s. 14–16.

Daniluk P. (2006), Obowiązek udzielania pacjentowi informacji w związku z podejmowanymi czynnościami leczniczymi, „Prawo i Medycyna”, nr 3, s. 72 i n.

Daniluk P. (2007), Glosa do wyroku s. apel. z dnia 29 września 2005 r., I ACa 236/05, „Palestra”, nr 5–6, s. 318.

Golusińska K., Biernacka O. (2016), Obowiązek informowania o stanie zdrowia pacjenta i konsekwencje jego niedochowania, „Medical Maestro Magazine. Wydanie specjalne”, nr 2, s. 39–48.

Gubiński A. (1993), Komentarz do kodeksu etyki lekarskiej poprzedzony podstawami odpowiedzialności karnej lekarza, Warszawa.

Guzowska M. (2009), Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia jako jedno z praw przysługujących w procesie leczenia, „Przegląd Sądowy”, nr 9, s. 91–102.

Hajdukiewicz D., Rek T. (2016), Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny, Wolters Kluwer, Warszawa.

Ignaczewski J. (2014), Komentarz do spraw o wyrażenie zgody na świadczenie zdrowotne, [w:] Komentarz do spraw rodzinnych, red. H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska-Adamowicz, Lexis Nexis.

Jabłońska J. (2008), Komunikacja między lekarzem a pacjentem w świetle obowiązującego prawa, „Prawo i Medycyna”, http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=69

Jończyk J. (2013), Istota innowacji w publicznych szpitalach, [w:] Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, t. 169, s. 47.

Karkowska D. (2012), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.

Karkowska D. (2013), Prawo medyczne dla pielęgniarek, Wolters Kluwer, Warszawa.

Lawton R., Armitage G. (2012), Health Foundation thought paper, The Role of the Patient in Clinical Safety, http:// www.health.org.uk/publications/the-role-of-the-patient-in- -clinical-

-safety/

Lis W. (2015), Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Wyd. KUL, Lublin.

Lis W. (2017a), Uwaga IV do art. 2, [w:] Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Komentarz, red. M. Karpiuk. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie, Olsztyn.

Lis W. (2017), Bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów w świetle obowiązujących przepisów, [w:] Prawna ochrona zdrowia pacjenta, red. J. Pacian, Warszawa, s. 19–29.

Moczuk E. (2005), Społeczne poczucie bezpieczeństwa. Studium socjologiczne i kryminologiczne na podstawie badań mieszkańców województwa podkarpackiego, Rzeszów, s. 130–216.

Nesterowicz M. (2013), Prawo medyczne, Wyd. M. Nesterowicz & Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Toruń 2013.

Paplicki M. (2016), Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w państwowym systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Prawa i Administracji CVI. Acta Universitatis Wratislaviensis”, Wrocław 2016, s. 245–257.

Piątkiewicz J. (2012), Praktyczne implikacje zasady zgody z perspektywy lekarza, [w:] Realizacja zasady informed consend w kontekście relacji lekarz–pacjent. Wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce, Rzecznik Praw Obywatelskich, red. S. Trociuk, W. Bołoz, R. Krajewski, K. Łakomiec, K. Smoderek, M. Wróblewski, Warszawa, s. 131.

Pokruszyński W. (2012), Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Acide de Gasperi w Józefowie, Józefów.

Rabiega A. (2009), Ochrona życia i zdrowia ludzkiego w działaniach podmiotów administrujących w sferze opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.

Rososzczuk A. (2016) Glosa do wyroku s. apel. z dnia 15 stycznia 2015 r., I ACa 856/14, „Przegląd Sądowy”, nr 6, s. 130–136.

Ruszkowski J. (2010), Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego, ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Sadowski M., Jemiołek K., Sadowska M. (2017) Prawo pacjenta małoletniego do informacji, [w:] Prawo a technologie medyczne, red. M. Sadowska, K. Kukuryk, Międzynarodowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych, Lublin.

Shekelle P.G., Pronovost P.J., Wachter R.M., McDonald K.M., Schoelles K., Dy S.M., Shojania K., Reston J.T., Adams A.S., Angood P.B., Bates D.W., Bickman L., Carayon P., Donaldson L.,

Duan H., Farley D.O., Greenhalgh T., Haughom J.L., Lake E., Lilford R., Lohr K.N., Meyer G.S., Miller M.R., Neuhauser D.V., Ryan G., Saint S., Shortell S.M., Stevens D.P., Walshe K. (2013), The top patient safety strategies that can be encouraged for adoption now, „Ann. Intern. Med.”, nr 158 (5 Pt 2), s. 365–368. DOI: 10.7326/0003-4819-158-5-201303051-00001

STRONY INTERNETOWE

Kodeks Etyki Lekarskiej, http://www.nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0003/4764/Kodeks-Etyki-

Lekarskiej.pdf

Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej, http://nipip.pl/prawo/samorzadowe/krajowy-zjazd-pielegniarek-i-poloznych/kodeks-etyki-zawodowej-pielegniarki-i-poloznej-rzeczypospolitej-polskiej/

Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej, http://zgptf2.linuxpl.info/files/kodeks.pdf

Kodeks Etyczny Ratownika Medycznego, http://docplayer.pl/898508-Kodeks-etyki-zawodowej-ratownika-medycznego- przyjety-na-i-ogolnopolskim-kongresie-ratownikow-medycznych--krakow-11-12-pazdziernika-2013-r.html

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny, tekst jedn.: Dz.U. 2018 r, poz. 1025, ze zm.

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tekst jedn.: Dz.U. 2018 r.,3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. 2017 r., poz. 1318, ze zm.

Ustawa z dnia15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, tekst jedn.: Dz.U. 2018 r., poz. 123, ze zm.

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Ratownictwie Medycznym, tekst jedn.: Dz.U. 2017 r., poz. 2195, ze zm.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzaju, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania, Dz.U. 2015 r., poz. 2069.

ORZECZNICTWO

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r., II CK 303/04, OSP 2005, nr, poz. 131.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1999 r., II CKN 511/98, LEX nr 234833.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 listopada 2017 r., I ACa 588/17, LEX nr 2439569.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2016 r., I ACa 609/15, LEX nr 2050471.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 lutego 1991 r., I AC 16/91.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2019.14.1.87-99
Data publikacji: 2020-03-17 20:30:55
Data złożenia artykułu: 2018-09-25 21:32:41


Statystyki


Widoczność abstraktów - 982
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 308

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Monika Sadowska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.