Germańskie zapożyczenia morfemowe w bośniackiej leksyce sportowej

Robert Bońkowski

Streszczenie w języku polskim


W artykule poddano badaniu adaptacje germańskich zapożyczeń morfemowych w języku bośniackim, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa sportowego. Przeprowadzona analiza ukazała specyfikę jego asymilacji w języku bośniackim oraz ukazała zasób formantów wykorzystywanych w procesie tejże adaptacji. Badanie potwierdziło również ustalenia bośniackich standardologów dotyczące otwartości języka bośniackiego na zapożyczenia językowe oraz, a może przede wszystkim, ujawniło współwystępowanie dubletów leksykalnych. W badanym materiale wariantywność ta polega na użyciu różnych morfemów słowotwórczych (sufiksów), które są dodawane do tego samego morfemu rdzennego, w wyniku czego dany desygnat może posiadać dwie postaci.


Słowa kluczowe


język bośniacki; język specjalistyczny; sport; pożyczki językowe; zapożyczenia morfemowe; germanizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anic 1983: Anic, Vladimir. „About the Position of Romanisms in our Literary Language.” Literary Language, no 12 (1 / 1983): 11–18. [In Croatian: Anić, Vladimir. „O položaju romanizama u našem književnom jeziku.” Književni jezik, no 12 (1 / 1983): 11–18.]

Babic 1991: Babic, Stjepan. Word Formation in the Croatian Literary Language: A Draft for Grammar. Zagreb: Globus, 1991. [In Croatian: Babić, Stjepan. Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku: nacrt za gramatiku. Zagreb: Globus, 1991.]

Bonkowski 1997: Bonkowski, Robert. „The Attempts of Differentiation of Serbo-Croatian Language on the Example of the Bosnian Language.” In Tokarz, Emil, ed. Language in the face of Cultural Changes, 61–67. Katowice: University of Silesia Press, 1997. [In Polish: Bońkowski, Robert. „Próby różnicowania języka serbsko-chorwackiego na przykładzie języka Bośniaków.” W: Tokarz, Emil, red. Język wobec przemian kultury, 61–67. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997.]

Bonkowski 2013: Bonkowski, Robert. „The Stages of Bosnian Language Standardization.” Cyrillo-Methodian Papers, no 2 (2013): 34–44. http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2013.0.34. [In Polish: Bońkowski, Robert. „Etapy standaryzacji języka bośniackiego.” Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, no 2 (2013): 34–44.]

Cedic & Hajdarevic & Kadic & Krso & Valjevac 2007: Cedic, Ibrahim & Hajdarevic, Hadzem & Kadic, Safet & Krso, Aida & Valjevac, Naila. A Dictionary of the Bosnian Language. Sarajevo: The Language Institute, 2007. [In Bosnian: Ćedić, Ibrahim & Hajdarević, Hadžem & Kadić, Safet & Kršo, Aida & Valjevac, Naila. Rječnik bosanskog jezika. Sarajevo: Institut za jezik, 2007.]

Filipovic 1986: Filipovic, Rudolf. Theory of Languages in Contact. Introduction to the Linguistics of Language Contacts. Zagreb: The Yugoslav Academy of Sciences and Arts ‒ Skolska Knjiga, 1986. [In Croatian: Filipović, Rudolf. Teorija jezika u kontaktu. Uvod u lingvistiku jezičnih dodira. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga, 1986.]

Filipovic 1990: Filipovic, Rudolf. Anglicisms in Croatian or Serbian. Origin – Development – Meaning. Zagreb: The Yugoslav Academy of Sciences and Arts ‒ Skolska Knjiga, 1990. [In Croatian: Filipović, Rudolf. Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku. Porijeklo – razvoj – značenje. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga, 1990.]

Francic 1987: Francic, Vilim. Serbo-Croatian-Polish Dictionary. Vol. 1: A–M. Warsaw: Wiedza Powszechna, 1987. [In Polish: Frančić, Vilim. Słownik serbsko-chorwacko polski. T. 1: A–M. Warszawa: PW Wiedza Powszechna, 1987.]

Halilovic & Palic & Sehovic 2010: Halilovic, Senahid & Palic, Ismail & Sehovic, Amela. A Dictionary of the Bosnian Language. Sarajevo: Faculty of Philosophy in Sarajevo, 2010. [In Bosnian: Halilović, Senahid & Palić, Ismail & Šehović, Amela. Rječnik bosanskoga jezika. Sarajevo: Filozofski fakultet u Sarajevu, 2010.]

Jahic & Halilovic & Palic 2000: Jahic, Dzevad & Halilovic, Senahid & Palic, Ismail. Bosnian Language Grammar. Zenica: Dom Stampe, 2000. [In Bosnian: Jahić, Dževad & Halilović, Senahid & Palić, Ismail. Gramatika bosanskoga jezika. Zenica: Dom štampe, 2000.]

Memic 2014: Memic, Nenad. A Dictionary of Germanisms and Austrianisms in the Bosnian Language. Sarajevo: Connectum, 2014. [In Bosnian: Memić, Nenad. Rječnik germanizama i austrijacizama u bosanskome jeziku. Sarajevo: Connectum, 2014.]

Ozdzynski 1970: Ozdzynski, Jan. Polish Contemporary Sports Vocabulary. Wroclaw: Ossolineum, 1970. [In Polish: Ożdżyński, Jan. Polskie współczesne słownictwo sportowe. Wrocław: Ossolineum, 1970.]

Stachowski 1961: Stachowski, Stanislaw. Suffixes of Foreign Origin in the Serbo-Croatian Language. Krakow: Jagiellonian University, 1961. [In Polish: Stachowski, Stanisław. Przyrostki obcego pochodzenia w języku serbochorwackim. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1961.]

Tokarz 1987: Tokarz, Emil. Nomina Actionis in the Contemporary Slovenian Language. Katowice: University of Silesia Press, 1987. [In Polish: Tokarz, Emil. Nomina actionis we współczesnym języku słoweńskim. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1987.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2020.9.128-139
Data publikacji: 2020-12-08 11:26:27
Data złożenia artykułu: 2020-12-08 09:57:18


Statystyki

Widoczność abstraktów - 451
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 149

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Robert Bońkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.