German Morpheme Borrowings in Bosnian Sports Vocabulary

Robert Bońkowski

Abstract


The paper examines adaptations of German morpheme borrowings in the Bosnian language in relation to sports vocabulary. The analysis presents the specifics of such an adaptation in the Bosnian language and indicates the characteristic affixes which enable the morpheme transfer. At the same time, the analysis confirms the implementation of the postulates of Bosnian standardologists regarding the openness of Bosnian to language borrowings and, perhaps above all, the openness to the coexistence of lexical doublets. In the material studied here, this variance refers to the use of different word-formative morphemes (suffixes) with the same root morpheme, consequently resulting in a possibility of a given signifier having two forms.


Keywords


Bosnian language; professional language; sports; language borrowings; morpheme borrowings; Germanism

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Anic 1983: Anic, Vladimir. „About the Position of Romanisms in our Literary Language.” Literary Language, no 12 (1 / 1983): 11–18. [In Croatian: Anić, Vladimir. „O položaju romanizama u našem književnom jeziku.” Književni jezik, no 12 (1 / 1983): 11–18.]

Babic 1991: Babic, Stjepan. Word Formation in the Croatian Literary Language: A Draft for Grammar. Zagreb: Globus, 1991. [In Croatian: Babić, Stjepan. Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku: nacrt za gramatiku. Zagreb: Globus, 1991.]

Bonkowski 1997: Bonkowski, Robert. „The Attempts of Differentiation of Serbo-Croatian Language on the Example of the Bosnian Language.” In Tokarz, Emil, ed. Language in the face of Cultural Changes, 61–67. Katowice: University of Silesia Press, 1997. [In Polish: Bońkowski, Robert. „Próby różnicowania języka serbsko-chorwackiego na przykładzie języka Bośniaków.” W: Tokarz, Emil, red. Język wobec przemian kultury, 61–67. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997.]

Bonkowski 2013: Bonkowski, Robert. „The Stages of Bosnian Language Standardization.” Cyrillo-Methodian Papers, no 2 (2013): 34–44. http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2013.0.34. [In Polish: Bońkowski, Robert. „Etapy standaryzacji języka bośniackiego.” Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, no 2 (2013): 34–44.]

Cedic & Hajdarevic & Kadic & Krso & Valjevac 2007: Cedic, Ibrahim & Hajdarevic, Hadzem & Kadic, Safet & Krso, Aida & Valjevac, Naila. A Dictionary of the Bosnian Language. Sarajevo: The Language Institute, 2007. [In Bosnian: Ćedić, Ibrahim & Hajdarević, Hadžem & Kadić, Safet & Kršo, Aida & Valjevac, Naila. Rječnik bosanskog jezika. Sarajevo: Institut za jezik, 2007.]

Filipovic 1986: Filipovic, Rudolf. Theory of Languages in Contact. Introduction to the Linguistics of Language Contacts. Zagreb: The Yugoslav Academy of Sciences and Arts ‒ Skolska Knjiga, 1986. [In Croatian: Filipović, Rudolf. Teorija jezika u kontaktu. Uvod u lingvistiku jezičnih dodira. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga, 1986.]

Filipovic 1990: Filipovic, Rudolf. Anglicisms in Croatian or Serbian. Origin – Development – Meaning. Zagreb: The Yugoslav Academy of Sciences and Arts ‒ Skolska Knjiga, 1990. [In Croatian: Filipović, Rudolf. Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku. Porijeklo – razvoj – značenje. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Školska knjiga, 1990.]

Francic 1987: Francic, Vilim. Serbo-Croatian-Polish Dictionary. Vol. 1: A–M. Warsaw: Wiedza Powszechna, 1987. [In Polish: Frančić, Vilim. Słownik serbsko-chorwacko polski. T. 1: A–M. Warszawa: PW Wiedza Powszechna, 1987.]

Halilovic & Palic & Sehovic 2010: Halilovic, Senahid & Palic, Ismail & Sehovic, Amela. A Dictionary of the Bosnian Language. Sarajevo: Faculty of Philosophy in Sarajevo, 2010. [In Bosnian: Halilović, Senahid & Palić, Ismail & Šehović, Amela. Rječnik bosanskoga jezika. Sarajevo: Filozofski fakultet u Sarajevu, 2010.]

Jahic & Halilovic & Palic 2000: Jahic, Dzevad & Halilovic, Senahid & Palic, Ismail. Bosnian Language Grammar. Zenica: Dom Stampe, 2000. [In Bosnian: Jahić, Dževad & Halilović, Senahid & Palić, Ismail. Gramatika bosanskoga jezika. Zenica: Dom štampe, 2000.]

Memic 2014: Memic, Nenad. A Dictionary of Germanisms and Austrianisms in the Bosnian Language. Sarajevo: Connectum, 2014. [In Bosnian: Memić, Nenad. Rječnik germanizama i austrijacizama u bosanskome jeziku. Sarajevo: Connectum, 2014.]

Ozdzynski 1970: Ozdzynski, Jan. Polish Contemporary Sports Vocabulary. Wroclaw: Ossolineum, 1970. [In Polish: Ożdżyński, Jan. Polskie współczesne słownictwo sportowe. Wrocław: Ossolineum, 1970.]

Stachowski 1961: Stachowski, Stanislaw. Suffixes of Foreign Origin in the Serbo-Croatian Language. Krakow: Jagiellonian University, 1961. [In Polish: Stachowski, Stanisław. Przyrostki obcego pochodzenia w języku serbochorwackim. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1961.]

Tokarz 1987: Tokarz, Emil. Nomina Actionis in the Contemporary Slovenian Language. Katowice: University of Silesia Press, 1987. [In Polish: Tokarz, Emil. Nomina actionis we współczesnym języku słoweńskim. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1987.]




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2020.9.128-139
Data publikacji: 2020-12-08 11:26:27
Data złożenia artykułu: 2020-12-08 09:57:18


Statistics


Total abstract view - 911
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 451

Indicators



Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Robert Bońkowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.