Reading Atanas Dalchev Differently

Georgi Minczew

Abstract


A review of: Rikev, Kamen. “Because It Is Hidden…” The Christian Worldview in the Works of Atanas Dalchev. Lublin: UMCS Press, 2020, 340 pp. ISBN 978-83-227-9424-1. [In Bulgarian: “Защото е на скрито…” Християнският светоглед в творчеството на Атанас Далчев. Lublin: UMCS, 2020, 340 стр.]


Keywords


Atanas Dalchev, Kamen Rikev, Bulgarian literature, 20th-c. poetry, Christian worldview

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Dabek-Wirgowa 1980: Dabek-Wirgowa, Teresa. The History of Bulgarian Literature. Warsaw: Ossolineum 1980. [In Polish: Dąbek-Wirgowa, Teresa. Historia literatury bułgarskiej. Warszawa: Ossolineum 1980.]

Dalczew 1981: Dałczew, Atanas. Poezje. Transl. by A. Kamieńska, J. Zych, W. Gałązka et al. Warszawa: PIW, 1981. [Original title in Polish.]

Galazka 1974: Galazka, Wojciech. “Atanas Dalchev. A Representative of the Anti-Symbolist Reaction.” In Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN. Oddział w Krakowie. Krakow, 1974. [In Polish: Gałązka, Wojciech. „Atanas Dałczew. Przedstawiciel antysymbolistycznej reakcji.” Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN. Oddział w Krakowie. Kraków, 1974.]

Galazka 1983: Galazka, Wojciech. Tradition and Modernity: On 20th Century Bulgarian Literature. Katowice: Slask, 1983. [In Polish: Gałązka, Wojciech. Tradycja i współczesność : O literaturze bułgarskiej XX wieku. Katowice: Śląsk, 1983.]

Mozejko 1986: Mozejko, Edward. “The Poetry of Atanas Dalchev.” In Gustavsson, S. & A. Hult & L. Lönngren, eds. Proceedings of the Second Bulgaro-Scandinavian Symposium. Held at Kungälv, 9–15 August 1982. Uppsala Slavic Papers, vol. 13/1, Uppsala 1986: 85–96.

Simeonova-Konach 2001: Simeonova-Konach, Galia. The Poet and the Lily. Christian Ideas in the Literary Output of Nikolay Liliev. Warsaw: Aspra-JR, 2001. [Original publication in Bulgarian: Sofia: Ab, 1999. In Polish: Simeonova-Konach, Galia. Poeta i lilia. Idee chrześcijańskie w twórczości Nikołaja Liliewa, Warszawa: Aspra-JR, 2001.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2021.10.208-213
Data publikacji: 2021-12-12 15:48:21
Data złożenia artykułu: 2021-12-12 14:15:42


Statistics


Total abstract view - 583
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 303

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Georgi Minczew

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.