Klasyfikacja semantyczna ojkonimów z terenu gminy Smolian

Elena Nikolova, Vanya Krastanova, Maria Petrova, Miroslav Mihaylov

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest przedstawienie klasyfikacji semantycznej ojkonimów z terenu gminy Smolian w południowej Bułgarii. Oparta jest ona na podziale materiału na trzy grupy ojkonimów: geograficzne, historyczno-kulturowe oraz posesywne. Na podstawie analizy czynników mających wpływ na proces kształtowania się nazw miejscowych w gminie Smolian można sformułować wniosek, że ludność Rodopów nadal jest nierozerwalnie związana z ziemią i pamięcią rodową.


Słowa kluczowe


klasyfikacja semantyczna; ojkonimy geograficzne; ojkonimy historyczno-kulturowe; ojkonimy posesywne; gmina Smolian

Bibliografia


Барбов и кол. 1992: Барбов, С., М. Манолова, И. Ставракев. Левочево в миналото си, София 1992.

Влахов 1976: Влахов, К. Тракийските лични имена, София 1976.

Дуриданов 1952: Дуриданов, Ив. Местните названия от Ломско, София 1952.

Иванова, Радева 2005: Иванова, Н, П. Радева. Имената на българите, В. Търново 2005.

Илиев 2006: Илиев, А. Българите и полуостров Хиндустан, София 2006.

Илчев 1969: Илчев, С. Речник на личните и фамилни имена у българите, София 1969.

Иречек 1974: Иречек, К. Пътувания по България, София 1974.

Казалиев 2010: Казалиев, Г. Дунево. Хора, събития, факти, Смолян 2010.

Канев 1975: Канев, К. Миналото на село Момчиловци, Смолянско, София 1975.

Карапетков 1994: Карапетков, П. По поречието на Малка Арда, София: Ренесанс нео, 1994.

Ковачев 1969: Ковачев, Н. Топонимията на Троянско, София 1969.

Маринов 2010: Маринов, П. Смолян в миналото, Смолян 2010.

Мачокова 2003: Мачокова, Н. Силата на корена. От цивилизацията на траките в Родопите до най-ново време, Смолян 2003.

Николов 2009: Николов, Т. Кремене, Смолян 2009.

Пейков, Димитров 1994: Пейков, И., Д. Димитров. Миналото на Турян, София 1994.

Райчевски 2013: Райчевски, С. Момчил Юнак, София 2013.

рссиб 1989: Речник на селищата и селищните имена в България 1878–1987. Ред. Н. Мичев, П. Коледаров. София: Наука и изкуство, 1989.

Саламбашев 1969: Саламбашев, А. Топонимични успоредици от Смолянско. – В: Родопски сборник, т. 2, София 1969, с. 389–443.

Саламбашев 1976: Саламбашев, А. Местните имена в Смолянско, БАН, София 1976.

Сарандалиев 1986: Сарандалиев, А. Могилица. – В: Родопски устрем // Здравец, №11, 13 ноември 1986, с. 2–3.

Седянков 1994: Седянков, Ст. Село Стикъл (страници от неговото минало), Смолян 1994.

Симеонов 1978: Симеонов, Б. Произход и значение на селищното име ЧОКМАНОВО. – В: Родопи, кн. 7/1978, с. 19.

Стоянов 1991: Стоянов, М. Потекло на селищното име Бостина, Смолянско. – В: Родопи, кн. 3/1991, с. 16–17.

Субашиев 1977: Субашиев, Е. А. Саламбашев, Местните имена в Смолянско (рецензия). – В: Български език, кн. 3, изд. БАН, София 1977, с. 234–236.

Узунов 1993: Узунов, Д. При изворите на Арда, София 1993.

Христов 1964: Христов, Г. Местните имена в Маданско, София 1964.

Христов 2009: Христов, Г. Местните имена в Ардинско, Велико Търново 2009.

Чернев 1982: Чернев, Т. Стойките, София 1982.

Чолева-Димитрова 2002: Чолева-Димитрова, А. Селищни имена от Югозападна България, София – Москва 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2015.0.84
Data publikacji: 2016-01-29 11:10:19
Data złożenia artykułu: 2016-01-28 12:00:19

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Elena Nikolova, Vanya Krastanova, Maria Petrova, Miroslav Mihaylov

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.