КИРИЛ И МЕТОДИЙ ОТ СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ: ИЗГУБЕНИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ В БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

Kamen Rikev

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Банов 1978: Банов Б. Бележки за поместените творби на Стоян Михайловски. В: Михайловски

С. Избрани творби. С.: БП, Библиотека за ученика, 1978, 196–223.

Вачева–Папучиев 2009: Вачева А., Папучиев Н. Празнуването на деня на св. св. Кирил и Методий (1851–1945) – културологични акценти. В: Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Red. P. Sotirov. Biała Podlaska: Wyd. Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, 2009, 49–58.

Гачев 1964: Гачев Г. Д. Ускоренное развитие литературы. Москва: Наука, 1964.

Господинов 2013: Господинов Г. За чудото на езика. Слово, произнесено на тържественото честване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост в София, 2013 г. – Култура, 20/2013, 1.

Димитров 2005: Димитров Д. Богослужебният език и неговата разбираемост. История и съвременни проблеми. – Християнство и култура, 4/2005, 96–106.

Енев 2010: Енев Д. Да се модернизира ли езикът на богослужението? В: Народ от исихасти. С.: Омофор, 2010.

Илиева–Вапцарова 2002: Илиева Д., Вапцарова Г. Българското книжовно дружество и Денят на Кирил и Методий. – Наука, 4/2012, 5–10.

Мисъл 1892: Михайловский С. Кирил и Методий. Проект за български всеучилищен химн. – Мисъл, кн. 9–10/1892, 597–599.

Пенев 1985: Пенев Б. Увод в българската литература след Освобождението. В: Пенев Б. Студии, статии, есета. С.: БП, 1985.

Пундев 2003: Пундев В. Стоян Михайловски. В: Библиотека „Български писатели“, т. IV. Ред. М. Арнаудов. Варна: LiterNet (второ, електронно издание), 2003; http://www.liternet.bg/publish5/vpundev/stmihailovski.htm.

Рикев 2012a: Рикев К. Вазовите баби. В: Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Ред. и съст. К. Протохристова et al. Т. 1. София: Издателски център Боян Пенев, 2012, 127–140.

Рикев 2012b: Рикев К. В търсене на духовни истини или за така наречения мистицизъм в българската литература. В: (сб.) Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Ред. Н. Иванова et al. С.: Лектура, 2012, 518–526.

Шмеман 2009: Шмеман А. Историческият път на православието. С.: Фондация Покров Богородичен, 2009.

GSG, SB, LMG 2011: Szwat-Gyłybowa G., Barliewa S., Lilla Moroz-Grzelak. Cyryl i Metody. In: Leksykon tradycji bułgarskiej. Red. nauk. G. Szwat-Gyłybowa. Warszawa: SOW, 2011, 68–77.

Nowosielski 1980: Nowosielski J. Bizancjum i Zachód. Rozmowa. – Literatura na świecie, 12/1980, 13–31.

Szwat-Gyłybowa 2011: Szwat-Gyłybowa G., Święto piśmiennictwa bułgarskiego. In: Leksykon tradycji bułgarskiej. Red. nauk. G. Szwat-Gyłybowa. Warszawa: SOW, 2011, 312–314.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2014.0.21
Data publikacji: 2015-05-23 13:35:10
Data złożenia artykułu: 2015-05-14 16:11:17


Statystyki

Widoczność abstraktów - 203
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 545

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.