STOYAN MIHAYLOVSKI’S CYRIL AND METHODIUS: LOST AND RECOVERED IDEOLOGICAL CONCEPTS IN BULGARIAN CULTURE

Kamen Rikev

Abstract


The paper analyses the hymn to the brother saints Cyril and Methodius, written in 1892 as a proposed general anthem of Bulgarian schools. In contrast to popular views, this poetry work glorifies the creators of Slavic literature utilizing both religious and secular contexts in order to depict their role as national patrons and architects of the Bulgarian identity based on the continuation of a unique Christian mission. The general ideas of the hymn are in contradiction to contemporary interpretations of Cyril and Methodius’ role as mere creators of the Slavic alphabet and educationists. Mihaylovski’s work demands a revision of existing approaches to classic Bulgarian literature in terms of broader and more accurate view towards the aspects of sacred and profane.

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Банов 1978: Банов Б. Бележки за поместените творби на Стоян Михайловски. В: Михайловски

С. Избрани творби. С.: БП, Библиотека за ученика, 1978, 196–223.

Вачева–Папучиев 2009: Вачева А., Папучиев Н. Празнуването на деня на св. св. Кирил и Методий (1851–1945) – културологични акценти. В: Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Red. P. Sotirov. Biała Podlaska: Wyd. Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, 2009, 49–58.

Гачев 1964: Гачев Г. Д. Ускоренное развитие литературы. Москва: Наука, 1964.

Господинов 2013: Господинов Г. За чудото на езика. Слово, произнесено на тържественото честване на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост в София, 2013 г. – Култура, 20/2013, 1.

Димитров 2005: Димитров Д. Богослужебният език и неговата разбираемост. История и съвременни проблеми. – Християнство и култура, 4/2005, 96–106.

Енев 2010: Енев Д. Да се модернизира ли езикът на богослужението? В: Народ от исихасти. С.: Омофор, 2010.

Илиева–Вапцарова 2002: Илиева Д., Вапцарова Г. Българското книжовно дружество и Денят на Кирил и Методий. – Наука, 4/2012, 5–10.

Мисъл 1892: Михайловский С. Кирил и Методий. Проект за български всеучилищен химн. – Мисъл, кн. 9–10/1892, 597–599.

Пенев 1985: Пенев Б. Увод в българската литература след Освобождението. В: Пенев Б. Студии, статии, есета. С.: БП, 1985.

Пундев 2003: Пундев В. Стоян Михайловски. В: Библиотека „Български писатели“, т. IV. Ред. М. Арнаудов. Варна: LiterNet (второ, електронно издание), 2003; http://www.liternet.bg/publish5/vpundev/stmihailovski.htm.

Рикев 2012a: Рикев К. Вазовите баби. В: Пространствата на словото. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов. Ред. и съст. К. Протохристова et al. Т. 1. София: Издателски център Боян Пенев, 2012, 127–140.

Рикев 2012b: Рикев К. В търсене на духовни истини или за така наречения мистицизъм в българската литература. В: (сб.) Истина, мистификация, лъжа в славянските езици, литератури и култури. Ред. Н. Иванова et al. С.: Лектура, 2012, 518–526.

Шмеман 2009: Шмеман А. Историческият път на православието. С.: Фондация Покров Богородичен, 2009.

GSG, SB, LMG 2011: Szwat-Gyłybowa G., Barliewa S., Lilla Moroz-Grzelak. Cyryl i Metody. In: Leksykon tradycji bułgarskiej. Red. nauk. G. Szwat-Gyłybowa. Warszawa: SOW, 2011, 68–77.

Nowosielski 1980: Nowosielski J. Bizancjum i Zachód. Rozmowa. – Literatura na świecie, 12/1980, 13–31.

Szwat-Gyłybowa 2011: Szwat-Gyłybowa G., Święto piśmiennictwa bułgarskiego. In: Leksykon tradycji bułgarskiej. Red. nauk. G. Szwat-Gyłybowa. Warszawa: SOW, 2011, 312–314.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2014.3.21
Data publikacji: 2015-05-23 13:35:10
Data złożenia artykułu: 2015-05-14 16:11:17


Statistics


Total abstract view - 577
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 1067

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.