Pouk slovenščine kot tujega jezika z vidika sociokulturnih vsebin na izbr anih univerzah na poljskem

Tina Jugović

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem artykułu są rozważania o funkcji kompetencji socjokulturowych w nauczaniu języka słoweńskiego jako obcego na wybranych polskich uniwersytetach. Na podstawie wyników ankiety internetowej, przeprowadzonej wśród studentów uczących się języka słoweńskiego w Łodzi, Katowicach i Warszawie, można wysnuć wniosek, że chęć poszerzania wiedzy o Słowenii, jej kulturze i ludziach stanowi główną motywację do wyboru nauki języka słoweńskiego oraz do zapisów na uniwersyteckie lektoraty języka słoweńskiego. Jednocześnie wyniki ankiety pokazują nastawienie studentów w kierunku pogłębiania socjokulturowego aspektu prowadzonych zajęć. Stosunki polsko-słoweńskie przez wieki były nawiązywane poprzez osobiste kontakty, aczkolwiek według danych ankiety dialog między tymi dwoma narodami pozostaje powierzchowny. Autorka artykułu dochodzi do wniosku, że upowszechnia się wiedza o różnych polskich i słoweńskich aspektach socjokulturowych oraz, że istnieje świadomość stałych różnic między tymi dwoma kulturami narodowymi.

Słowa kluczowe


kompetencje socjokulturowe, język słoweński jako obcy, język słoweński na polskich uniwersytetach, kultura słoweńska, różnicy kulturowe, kompetencje międzykulturowe

Pełny tekst:

PDF (Slovenian)

Bibliografia


Deardorff 2006:_ Deardorff, Darla K. Policy Paper zur Interkulturellen Kompetenz. W: Interkulturelle Kompetenz – Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts? Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2006, 13−42.

Eberhardt 2013: Eberhardt, Jan – Oliver. Interkulturelle Kompetenzen im Fremdsprachenunterricht. Auf dem Weg zu einem Kompetenzmodell für die Bildungsstandards. Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag, 2013.

Ferbežar – Pirih Svetina et al. 2004: Ferbežar, Ina; Pirih Svetina, Nataša et al. Opisi ravni jezikovnega znanja. Krakov: UNIVERSITAS, 2004.

Ferbežar – Kern et al. 2014: Ferbežar, Ina.; Kern, Damjana. et al. Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izobraževalni program za odrasle, 2014, (dostop 6. 5. 2017).

Ferbežar – Knez et al. 2004: Ferbežar, Ina; Knez, Mihaela et al. Sporazumevalni prag za slovenščino 2004. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport, 2004.

Gojkošek – Jugović – Šuler-Galos 2014: Gojkošek, Mateja; Jugović, Tina; Šuler-Galos, Jasmina. Študij slovenščine na Poljskem z vidika študentov. In: Tivadar, Hotimir (ur.): Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014, 147–158.

Grosch – Groß – Leenen 2000: Grosch, Harald; Groß, Andreas; Leenen, Wolf R. Dateien. Bausteine zur Grundlegung interkulturellen Lernens. W: Dovermann, Ulrich; Reiberg, Ludger (red.). Interkulturelles Lernen. Arbeitshilfen für die politische Bildung. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 29−46.

Lewis 2006: Lewis, Richard D. When Cultures Collide. Leading across Cultures (3. izdaja). Boston, London: Nicholas Brealey International, 2006.

Petravić 2016: Petravić, Ana. Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika. Zagreb: Školska knjiga, 2016.

PP STU 2017: Predstavitev programa STU. Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, (dostop 10. 9. 2017).

SEJO: Skupni evropski jezikovni okvir, 2011: učenje poučevanje, ocenjevanje. Svet Evrope in Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Ljubljana, (dostop 12. 5. 2017).

Program Studiów 2015: Študijski programi slovenistik (študija ali lektorata), primer programa Jezikovni pouk, začetna stopnja na Inštitutu za slovansko filologijo na Šlezijski univerzi v Katovicah. Splet, dostop 10. 5. 2017, (5−7), .

van Ek 1986: van Ek, Jan A. Objectives for foreign language learning. Volume 1: Scope. Strasbourg: Council of Europe, 1986 (rpt. 1993, 2000).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2017.6.175
Data publikacji: 2018-01-10 09:45:54
Data złożenia artykułu: 2018-01-08 14:32:01


Statystyki

Widoczność abstraktów - 329
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Slovenian) - 223

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Tina Jugović

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.