Словните граници и езиковата игра

Bilyana Todorova

Streszczenie w języku polskim


Granice słów a gra językowa

Celem artykułu jest ukazanie wpływu nieprawidłowej segmentacji słów w mowie na tworzenie krótkich, ludycznych form typu: kalambur, epigramat, anegdota itd. W wyniku przeprowadzonych badań zaproponowano klasyfikację niektórych przypadków na podstawie ich wspólnych cech formalnych. Większość poddanych analizie jednostek językowych została wyekscerpowana z sieci społecznościowej Facebook, co jest uwarunkowane tym, że gra językowa jest szeroko rozpowszechniona w nieformalnych gatunkach komunikacji komputerowej. Wspólną cechę wszystkich zbadanych krótkich form stanowi współistnienie znaczeń obojga wyrazów: wyjściowego i uwypuklanego. Niemożliwość uniknięcia dwuznaczności „uatrakcyjnia” badane wyrazy i powoduje ich komizm.


Słowa kluczowe


gra językowa, homonimia, segmentacja mowy, kalambur

Pełny tekst:

PDF (Bulgarian)

Bibliografia


Blagoeva 2006: Blagoeva, Diana. “Language Play Manifestation in Bulgarian and Russian Computer Slang”. Sapostavitelno ezikoznanie, no. 2 (2006): 5–13. [In Bulgarian: Благоева, Диана. „Прояви на езикова игра в българския и руския компютърен жаргон. В: Съпоставително езикознание, no. 2 (2006), 5–13.]

Cummings 2005: Cummings, Louise. Pragmatics: A Multidisciplinary Perspective. Edinburgh Univ. Press, 2005.

Demirkova 2015: Demirkova, Ralitsa. “Language Play, Wordplay and Pun: Conceptual and Terminological Aspects and Hierarchical Relations”. Proglas, no. 2 (2015): 340–360. [In Bulgarian: Демиркова, Ралица. „Езикова игра, игра на думи и каламбур – понятийно-терминологични аспекти и йерархична съотнесеност“. Проглас, no. 2 (2015), 340-360].

Gambell & Yang 2005: Gambell, Timothy & Charles Yang. Word Segmentation: Quick but not Dirty. (Published June 2005). http://www.ling.upenn.edu/~ycharles/papers/quick.pdf (Accessed 26.02.2018).

Georgiev 2002: Georgiev, Nikola. “Malapropisms in speech and literature”. LiterNet, https://liternet.bg/publish/ngeorgiev/cit/malapropizmite.htm (Published 12. 11. 2002). [In Bulgarian: Георгиев, Никола. „Малапропизмите в речта и художествената литература“. ЛитерНет, https://liternet.bg/publish/ngeorgiev/cit/malapropizmite.htm (Публ.: 12.11.2002).]

Mineva 2012: Mineva, Martina. “Dialogue as a language game”. Retorika i komunikatsii, no. 5 (2012). http://rhetoric.bg/диалогът-като-езикова-игра (Accessed 01.07.2018). [In Bulgarian: Минева, Мартина. „Диалогът като езикова игра“. Реторика и комуникации, no. 5 (2012). http://rhetoric.bg/диалогът-като-езикова-игра (Достъп: 01.07.2018).

Sanders & Neville & Woldorff 2002: Sanders, Lisa & Helene Neville, Marty Woldorff. “Speech Segmentation by Native and Non-Native Speakers: The Use of Lexical, Syntactic, and Stress-Pattern Cues.” Journal of speech, language, and hearing research : JSLHR, no 45 (3) (2002): 519–530.

Todorova 2015a: Todorova, Bilyana. “Language Play in Internet Forums (Based on Bg-Mamma Forum Materials)”. In Lukacs, Istvan, ed. Scientific Perspectives of Contemporary Bulgarian Studies. Budapest: Cathedra Philologiae Slavicae, 2015: 282–287. [In Bulgarian: Тодорова, Биляна. „Езиковата игра в интернет форумите (по материали от форумите на bg-mamma)“. В: Лукач, Ищван, ред. Научни перспективи на съвременната българистика. Budapest: Cathedra Philologiae Slavicae, 2015: 282-287.]

Todorova 2015b: Todorova, Bilyana. “Manners of Expressing Irony in Internet Communication (Based on Bg-Mamma Forums’ Texts).” Ezikov svyat, no. 12 (1) (2015): 56–61. [In Bulgarian: Тодорова, Биляна. „Начини за изразяване на ирония при общуването в интернет (по материали от форумите на bg­mamma“). Езиков свят, no. 12 (1) (2015): 56–61.]

Wittgenstein 1988: Wittgenstein, Ludwig. Selected Works. Sofia: Nauka i Izkustvo, 1988. [In Bulgarian: Витгенщайн, Лудвиг. Избрани съчинения. София: Наука и изкуство, 1988.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2018.7.47-57
Data publikacji: 2018-12-17 13:02:47
Data złożenia artykułu: 2018-12-14 12:19:05

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Bilyana Todorova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.