Imię Cyryl w antroponimii historycznej Brańska i okolic

Piotr Złotkowski

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, o miejsce struktur onimicznych z imieniem chrzestnym Cyryl w lokalnym historycznym systemie antroponimicznym Brańska i jego okolic. W badaniu wykorzystano różnorodny materiał onomastyczny o charakterze gospodarczym, fiskalnym, sądowym, cerkiewno-kościelnym, obejmujący okres minionych pięciu stuleci. Jednym z zamierzeń badawczych jest ustalenie stopnia popularności tego imienia na badanym terenie w zakreślonym przedziale chronologicznym. Autora opracowania interesuje również kwestia obecności imienia Cyryl w strukturach antroponimicznych o charakterze protonazwiskowym oraz w nazwiskach tego miasta i okolic.


Słowa kluczowe


imię Cyryl, Brańsk, Podlasie, antroponimia historyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Malec 1994: Malec, Maria. Imiona chrzescijanskie w sredniowiecznej Polsce. Krakow: PAN, 1994. [In Polish: Malec, Maria. Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, Kraków: PAN, 1994.]

Romaniuk 1993: Romaniuk, Zbigniew. “Cerkiew unicka w Bransku.” Ziemia Branska, no 4 (1993), 23–33. [In Polish: Romaniuk, Zbigniew. „Cerkiew unicka w Brańsku.” Ziemia Brańska, nr 4 (1993), 23–33.]

Romaniuk 2012: Romaniuk, Zbigniew. Z dziejów parafii rzymskokatolickiej w Bransku. Bransk: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowziecia NMP w Bransku, 2012. [In Polish: Romaniuk, Zbigniew. Z dziejów parafii rzymskokatolickiej w Brańsku. Brańsk: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Brańsku, 2012.]

Rymut 1992: Rymut, Kazimierz, ed. Slownik nazwisk wspolczesnie w Polsce uzywanych, vol. 2. Krakow: PAN, 1992. [Rymut, Kazimierz, wyd. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. 2. Kraków: PAN, 1992.]

Rymut 1993a: Rymut, Kazimierz, ed. Slownik nazwisk wspolczesnie w Polsce uzywanych, vol. 4. Krakow: PAN, 1993. [Rymut, Kazimierz, wyd. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. 4. Kraków: PAN, 1993.]

Rymut 1993b: Rymut, Kazimierz, ed. Slownik nazwisk wspolczesnie w Polsce uzywanych, vol. 5. Krakow: PAN, 1993. [Rymut, Kazimierz, wyd. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, t. 5. Kraków: PAN, 1993.]

Rymut 1995: Rymut, Kazimierz, ed. Slownik imion wspolczesnie w Polsce uzywanych, Krakow: PAN, 1995. [Rymut, Kazimierz, wyd. Słownik imion współcześnie w Polsce używanych. Kraków: PAN, 1995.]

Smoczynski 1968: Smoczynski, Pawel. “Czurylo- Kurylo- Kirylo.” Slavia Orientalis, no 17, issue 3 (1968), 407–413. [In Polish: Smoczyński, Paweł. „Czuryło- Kuryło- Kiryło.” Slavia Orientalis, nr 17, z. 3 (1968), 407–413.]

Sosna 1991: Sosna, Grzegorz. “Malesze.” Wiadomosci polskiego Autokefalicznego Kosciola Prawoslawnego, no 3 (1991), 24–38. [In Polish: Sosna, Grzegorz. „Malesze.” Wiadomości polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, nr 3 (1991), 24–38.]

Tichoniuk 2000: Tichoniuk, Bazyli. Imiona i ich formy na pograniczu polsko-bialoruskim od XVI wieku do roku 1839. Zielona Gora: WSP im. Tadeusza Kotarbinskiego, 2000. [Tichoniuk, Bazyli. Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839. Zielona Góra: WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2000.]

Wisniewski 1964: Wisniewski, Jerzy. “Rozwoj osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od konca XIV do połowy XVII w.” Acta Baltico-Slavica, no 1 (1964), 115–135. [In Polish: Wiśniewski, Jerzy. „Rozwój osadnictwa na pograniczu polsko-rusko-litewskim od końca XIV do połowy XVII w.” Acta Baltico-Slavica, nr 1 (1964), 115–135.]

Zlotkowski 2016: Zlotkowski, Piotr. “Anthroponymic Identification Formulas Based on Directional Relation Versus Place-name Surnames. Based on the Material of Historical Anthroponymy of the Peasant Class in the Area of Bransk in Podlasie Region.” Studia Bialorutenistyczne, no 10 (2016), 303–313. [In Polish: Złotkowski, Piotr. „Antroponimiczne formuły identyfikacyjne oparte na relacji kierunkowej a nazwiska odmiejscowe. Na materiale antroponimii historycznej warstwy chłopskiej okolic Brańska na Podlasiu.” Studia Białorutenistyczne, nr 10 (2016), 303–313.]

Zlotkowski 2017: Zlotkowski, Piotr. The Historical Anthroponomy of Burghers and Peasants of Bransk and the Area around as Analized from the Static and Dynamic Point of View. Lublin: UMCS Publishing House, 2017. [Złotkowski, Piotr. Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2017.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2018.7.74-84
Data publikacji: 2018-12-17 13:02:47
Data złożenia artykułu: 2018-12-14 13:06:39


Statystyki

Widoczność abstraktów - 407
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 106

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Piotr Złotkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.