Аксиологични конотации в семантиката на концепта геймър (върху примери от българския език и руския интернет език)

Marinela Paraskova Mladenova

Streszczenie w języku polskim


Aksjologiczne konotacje semantyki konceptu gamer (na przykładzie bułgarskiego i rosyjskiego języka komunikacji internetowej)

W opracowaniu przedstawiono niektóre aksjologiczne konotacje oraz pozytywne i negatywne asocjacje związane z konceptem gamer w bułgarskiej i rosyjskiej przestrzeni internetowej. Bazę materiałową analizy stanowią: artykuły w prasie internetowej, komentarze zamieszczone na forach, strony serwisów telewizyjnych, prywatne blogi, posty itp. opublikowane w obu językach. Na podstawie przeprowadzonego badania autorka formułuje wnioski dotyczące różnic i podobieństw w zakresie zawartości semantycznej rosyjskiego i bułgarskiego konceptu gamera.


Słowa kluczowe


gamer, język bułgarski, język rosyjski, konotacje aksjologiczne, specyfika narodowa

Pełny tekst:

PDF (Bulgarian)

Bibliografia


Askoldov 1928: Askoldov-Alekseev, Sergey. “Concept and word”. Russian speech (New series), no. 2 (1928): 28–44. https://www.prlib.ru/item/362505 (Accessed 06.02.2019). [In Russian: Аскольдов-Алексеев, Сергей. „Концепт и слово“. Русская речь. Новая серия 2. Ред. В. Л. Щерба (1928): 28–44. https://www.prlib.ru/item/362505 (Доступ: 01.02.2019).]

Ilieva 2016: Ilieva, Diana. Linguoculturology. Еssence and categorical apparatus. Sofia: Softtrade, 2016. [In Bulgarian: Илиева Диана. Лингвокултурология. Същност и категориален апарат. София: Софттрейд, 2016.]

Kirova 2001: Kirova, Lyudmila. “Bilingualism and diagraphy in the speech of Bulgarian gamers”. LiterNet, no. 8 (11.08.2001). https://liternet.bg/publish3/lkirova/gamers.htm (Accessed 07.02.2019). [In Bulgarian: Кирова, Людмила. „Билингвизъм и диграфия в речта на българските геймъри“. LiterNet, no. 8 (11.08.2001). https://liternet.bg/publish3/lkirova/gamers.htm (Достъп: 07.02.2019).]

Kovaleva 2017: Kovaleva, Tatyana. “Concept – notion – word – meaning (the problem of differentiation)”. Scientific Almanac, no. 27 (2017): 320–326. http://ucom.ru/doc/na.2017.01.01.320.pdf (Accessed 07.02.2019). [In Russian: Ковалева, Татьяна. „Концепт – понятие – слово – значение (проблема дифференциации)“. Научный альманах, no. 27 (2017): 320–326. http://ucom.ru/doc/na.2017.01.01.320.pdf (Доступ: 07.02.2019).]

Likhachov 1997: Likhachov, Dmitry. “Conceptosphere of the Russian language”. In Neroznaka, V., ed. Russian literature: from the theory of literature to the structure of the text. Moscow: Institute of the Peoples of Russia [et al.], 1997: 280–287. https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/ocherk_po_philos/13.pdf (Accessed 01.02.2019). [In Russian: Лихачев, Дмитрий. „Концептосфера русского языка“. В: Нерознака, В. (ред.). Русская словесность: от теории словесности к структуре текста: антол. Москва: Ин-т народов России [и др.], 1997: 280–287. https://www.lihachev.ru/pic/site/files/fulltext/ocherk_po_philos/13.pdf (Доступ: 01.02.2019).]

Maslova 2006: Maslova, Valentina. Introduction to cognitive linguistics. Moscow: Flintа: Science, 2006. [In Russian: Маслова, Валентина. Введение в когнитивную лингвистику. Москва: Флинта: Наука, 2006.]

Pernishka & Blagoeva & Kolkovska 2010: Pernishka, Emilia & Diana Blagoeva & Sia Kolkovska. Dictionary of the New Words in the Bulgarian Language. Sofia: Science and Art, 2010. [In Bulgarian: Пернишка, Емилия & Диана Благоева & Сия Колковска. Речник на новите думи в българския език. София: Наука и изкуство, 2010.]

Stepanov 2004: Stepanov, Yuriy. “Concept”. In Dictionary of Russian Culture, 3rd ed. Moscow: Academic project, 2004: 42–83. [In Russian: Степанов, Юрий. „Концепт“. В: Словарь русской культуры, 3-е изд. Москва: Академический проект, 2004: 42–83.]

Tentimishova 2016: Tentimishova, Аkmaral. “The Concept and the Concept Sphere in the Research of Linguistic Scientists”. Scientific and Methodological Electronic Journal “Concept“, vol. 17 (2016): 226–230. http://e-koncept.ru/2016/46223.htm (Accessed 07.02.2019). [In Russian: Тентимишова, Акмарал. „Концепт и концептосфера в исследованиях ученых-лингвистов“. Научно-методический электронный журнал «Концепт». Т. 17 (2016): 226–230]. http://e-koncept.ru/2016/46223.htm (Доступ: 07.02.2019).]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/zcm.2019.8.73-87
Data publikacji: 2019-12-05 09:02:07
Data złożenia artykułu: 2019-05-28 06:55:09


Statystyki

Widoczność abstraktów - 667
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Bulgarian) - 245

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Marinela Paraskova Mladenova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.