Metafizyczny projekt afirmacji „inności” w Xiędze poezji idyllicznej Piotra Własta (Marii Komornickiej)

Ewa Borkowiak

Streszczenie w języku polskim


Xięga poezji idyllicznej wraz z listami Marii Komornickiej ukazują tragiczny rozdźwięk pomiędzy optymistyczną aprobatą idealizowanej rzeczywistości (w wyobrażeniach poetyckich) a heroiczną walką o poszanowanie praw do godności i odmienności (w korespondencji do rodziny i przyjaciół). Celem niniejszego opracowania było ponowne odczytanie poezji i biografii Komornickiej w kontekście metafizycznego projektu afirmacji inności, przedstawiającego alternatywną rzeczywistość. Prace Komornickiej-Własta to wyraz niezwykłego świadectwa odwagi – tylko na kartach Xięgi mógł bowiem zaistnieć okaleczony demiurg sławiący nieskończoną dobroć Boga, konstruujący alternatywną rzeczywistość, w której inność nie jest powodem do wstydu i w której wyczerpanej psychicznie i poniżonej do granic ludzkiej godności kobiecie wolno być po prostu mężczyzną.


Słowa kluczowe


Maria Komornicka; poezja modernizmu; inność; metafizyczny projekt; korespondencja XIX i XX wieku

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boniecki E., Modernistyczny dramat ciała. Maria Komornicka, Warszawa 1998.

Duda S., Poetka, która stała się poetą, „Ale Historia. Tygodnik Historyczny” [online], 31 maja 2013. Dostępny w internecie: http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,14016970,Poetka__ktora_stala_sie_poeta.html [dostęp: 15 maja 2017].

Filipiak I., Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej, Gdańsk 2006.

Helbig-Mischewski B., Strącona bogini. Rzecz o Marii Komornickiej, przeł. K. Długosz, B. Helbig-Mischewski, K. Pukański, Kraków 2010.

Janion M., Kobiety i duch inności, Warszawa 1996.

Komornicka M., Listy, zebrał i oprac. E. Boniecki, Warszawa 2011.

Komornicka M., Utwory poetyckie prozą i wierszem, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1996.

Kralkowska-Gątkowska K., Cień twarzy. Szkice o twórczości Marii Komornickiej, Katowice 2002.

Kralkowska-Gątkowska K., „Lepsza” kobiecość w tekstach Marii Komornickiej, [w:] Modernizm i feminizm. Postacie kobiece w literaturze polskiej i obcej, pod red. E. Łoch, Lublin 2001, s. 113–133.

Odmieniec-Włast P., Xięga poezji idyllicznej. Rzeczy francuskie, oprac. B. Stelingowska, przeł. J. Majewska, K.A. Jeżewski, Warszawa 2011.

Paczoska E., Gdzie jest Komornicka?, [w:] Przerabianie XIX wieku. Studia, pod red. E. Paczoskiej, B. Szleszyńskiego, Warszawa 2011, s. 7–41.

Pigoń S., Trzy świadectwa o Marii Komornickiej, [w:] Miscellanea z pogranicza XIX i XX wieku, red. nauk. S. Pigoń, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964, s. 341–352.

Podraza-Kwiatkowska M., Tragiczna wolność: o Marii Komornickiej, [w:] Eadem, Młodopolskie harmonie i dysonanse, Warszawa 1969, s. 137–168.

Ritz G., Seks, gender i tekst albo granice autonomii literackiej, „Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1999, nr 1/2, s. 165–174.

Sajewska D., „Chore sztuki” – choroba, tożsamość, dramat. Przemiany podmiotowości oraz formy dramatycznej w utworach scenicznych przełomu XIX i XX wieku, Kraków 2005.

Sołtysik M., Jan w cieniu Marii, Maria jako Piotr w mroku, „Palestra” [online], 2006, nr 5/6. Dostępny w internecie: http://palestra.pl/old/index.php?go=artykul&id=1933 [dostęp: 15 maja 2017].

Stróżewski W., Metafizyka jako projekt, [w:] Idem, Istnienie i sens, wyd. 2, Kraków 2005, s. 358–380.

Zdanowicz K.E., Kto się boi Marii K.? Sztuka i wykluczenie, Katowice 2004.

Zimand R., Klucze do Marii P.O.W., [w:] Idem, Wojna i spokój. Szkice trzecie, Londyn 1984, s. 123–143.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ah.2016.7.183
Data publikacji: 2017-06-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2016-08-07 21:44:45


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1510
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 568

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Ewa Borkowiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.