Kultura popularna w obiektywie lingwistyki (wybrane zagadnienia)

Artur Rejter

Streszczenie w języku polskim


Przeprowadzona w artykule próba przybliżenia sposobów uobecniania kultury popularnej w refleksji lingwistów pozwala na sformułowanie wniosków o rosnącej popularności tej tematyki, a także różnorodności sposobów jej ujmowania. Badaczki i badacze sięgają po rozmaite propozycje teoretyczne oraz instrumentaria metodologiczne. Interesuje ich zarówno kultura rodzima, jak i obca. Starają się umieszczać badane fenomeny na tle tendencji wyznaczających mapę współczesności. Dzięki podobnym próbom można coraz więcej dowiadywać się o specyfice naszych czasów i być może lepiej je rozumieć.

 

 


Słowa kluczowe


kultura popularna, lingwistyka, piosenka, gender studies, wampir

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bakke Monika, 2000, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności, Poznań: Wyd. UAM.

Bauman Zygmunt, 2006, Płynna nowoczesność, tłum. Tomasz Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Borkowski Ireneusz, (red.), 2011, Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, Wrocław: Wyd. UWr.

Carroll Noël, 2011, Filozofia sztuki masowej, przeł. Mirosław Przylipiak, Gdańsk: słowo–obraz–terytoria.

Derlatka Piotr, 2012, Poeci piosenki 1956–1989. Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski i Jonasz Kofta, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Dmitruk Krzysztof, 1997, Kultura popularna, [w:] Słownik literatury popularnej, Tadeusz Żabski (red.), Wrocław: Wyd. UWr, s. 197–198.

Eco Umberto, (red.), 2007, Historia brzydoty, Poznań: Rebis.

Fiske John, 2010, Zrozumieć kulturę popularną, tłum. Katarzyna Sawicka, Kraków: Wyd. UJ.

Graf Magdalena, 2015, Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej, Poznań: Wyd. UAM.

Janion Maria, 2008, Wampir. Biografia symboliczna, Gdańsk: słowo–obraz–terytoria.

Kęsikowa Urszula, 2011, Chrematonimy w literaturze (na przykładzie współczesnej powieści kryminalnej), [w:] Chrematonimia jako fenomen współczesności, Maria Biolik, Jerzy Duma (red.), Olsztyn: Wyd. UW-M, s. 243–250.

Kiszka Beata, 2014, „Majka Jeżowska odpada, Feel wysiada…” – o zacieraniu granic między kulturą popularną i tzw. wysoką (na przykładzie nazw własnych w „Balladynach i romansach” Ignacego Karpowicza), „Język Artystyczny”, t. 15: Język(i) kultury popularnej, Artur Rejter (red.), Katowice: Wyd. UŚ, s. 159–169.

Kita Małgorzata, 2005, Literatura popularna w perspektywie językoznawczej, [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków, 22–25 września 2005, t. 2, Małgorzata Czermińska, Stanisław Gajda, Krzysztof Kłosiński, Anna Legeżyńska, Andrzej Z. Makowiecki, Ryszard Nycz (red.), Kraków: Universitas, s. 285–297.

Kita Małgorzata, 2013, Edwarda Cullena dialogi z… Między tradycją a adaptacją, [w:] Komunikacja. Tradycja i innowacje, Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec (red.), Chełm: Grasp, s. 287–305.

Kita Małgorzata, 2014, Tekstowo zmediatyzowane doświadczenie bycia wampirem. Wokół Zmierzchu Stephenie Meyer, „Język Artystyczny”, t. 15: Język(i) kultury popularnej, Artur Rejter (red.), Katowice: Wyd. UŚ, s. 35–64.

Konert-Panek Monika, 2011, Rozrywka i zaduma – foniczne aspekty tworzenia nastroju w tekstach Agnieszki Osieckiej, [w:] Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, Igor Borkowski (red.), Wrocław: Wyd. UWr, s. 215–229.

Konieczna Mariola, 2011, Kontrasty i opozycje w obrazach poetyckich oraz elementy romantycznej wersyfikacji jako czynniki budowania napięcia w poezji Agnieszki Osieckiej, [w:] Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, Igor Borkowski (red.), Wrocław: Wyd. UWr, s. 231–246.

Kułakowska Katarzyna, 2013, Miasto płci. Dyskurs miłosny Marii Peszek, Warszawa: Wyd. UW.

Kusz Agnieszka, 2011, Antropologiczne kręgi odniesień metaforycznych jako materiał leksykalny w „Galerii potworów” Agnieszki Osieckiej, [w:] Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, Igor Borkowski (red.), Wrocław: Wyd. UWr, s. 95–110.

Lichański Jakub Z., 2005, Relacje między kulturą wysoką a niską/popularną w literaturze. Głosy do dyskusji wraz z sugestiami metodologicznymi, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, Barbara Myrdzik, Małgorzata Karwatowska (red.), Lublin: Wyd. UMCS, s. 29–39.

Marcinkiewicz Radosław (red.), 2010, Unisono na pomieszane języki, t. 1: O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie Czesława Niemena), Sosnowiec: Wyd. Gad Records.

Marcinkiewicz Radosław (red.), 2011, Unisono w wielogłosie, t. 2: W kręgu nazw i wartości, Sosnowiec: Wyd. Gad Records.

Marcinkiewicz Radosław (red.), 2012, Unisono w wielogłosie, t. 3: Rock a korespondencja sztuk, Sosnowiec: Wyd. Gad Records.

Nowacki Dariusz, 2011, Metkowanie świata. O znakach firmowych w prozie współczesnej, [w:] Mody w kulturze i literaturze popularnej, Sławomir Buryła, Lidia Gąsowska, Danuta Ossowska (red.), Kraków: Universitas, s. 293–308.

Puzynina Jadwiga, 2005, Kultura popularna a kultura wysoka – dziś, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, Barbara Myrdzik, Małgorzata Karwatowska (red.), Lublin: Wyd. UMCS, s. 11–22.

Rejter Artur, 2010, „Geometria pieprzenna”. Wizerunek kobiety w twórczości Marii Peszek, [w:] Przeobrażenia w kulturze i edukacji na przełomie XX i XXI wieku, Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec (red.), Chełm–Lublin: Wyd. Drukarnia Best Print, s. 81–92.

Rejter Artur, 2011, Neologizmy w twórczości poetyckiej Agnieszki Osieckiej, [w:] Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, Borkowski Ireneusz (red.), Wrocław: Wyd. UWr, s. 189–213.

Rejter Artur, 2013, Między liryką a publicystyką. Kreacja kobiety w tekstach poetyckich Agnieszki Osieckiej i Katarzyny Nosowskiej, [w:] Komunikacja – tradycja i innowacje,

Małgorzata Karwatowska, Adam Siwiec (red.), Chełm: Wyd. Grasp, s. 347–367.

Rejter Artur, 2014a, Mój chłopak, facet z plakatu, ciota darkroomówka… Wizerunek mężczyzny w gejowskiej literaturze popularnej, „Język Artystyczny”, t. 15: Język(i) kultury popularnej, Artur Rejter (red.), Katowice: Wyd. UŚ, s. 65–87.

Rejter Artur, 2014b, Odsłony i dyskurs(y) ciała w kulturze (nie tylko) popularnej. Na przykładzie Marilyn Mansona, [w:] O płci, ciele i seksualności w kulturze i historii, Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec (red.), Lublin: Wyd. UMCS, s. 107–126.

Rejter Artur, 2015a, Kupidyn w Szczecinie, Milena w szmince od Diora. Nazwy własne w twórczości Katarzyny Nosowskiej, [w:] Człowiek. Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej, Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec (red.), Lublin: Wyd. UMCS, s. 151–171.

Rejter Artur, 2015b, Peerelowski wampir Marek z warszawskiej Pragi pod rękę z egipską boginią Bastet. Nazwy własne w prozie Andrzeja Pilipiuka, [w:] Odkrywanie słowa – historia i współczesność, Urszula Sokólska (red.), Białystok: Wyd. UwB.

Rutkowski Mariusz, 2012, „Przez miasto iście…” Lingwistyczne aspekty tekstów Pablopavo, [w:] Unisono w wielogłosie, t. 3: Rock a korespondencja sztuk, Radosław Marcinkiewicz (red.), Sosnowiec: Wyd. Gad Records, s. 188–199.

Sidorowicz Rafał, 2003a, Językowy obraz kobiety w tekstach nurtu disco-polo, „Studia Językoznawcze”, t. 2: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, Mirosława Białoskórska (red.), Szczecin: Wyd. US, s. 327–335.

Sidorowicz Rafał, 2003b, Językowy obraz miłości w tekstach piosenek nurtu discopolo, „Prace Naukowe Koła Młodych Językoznawców Uniwersytetu Szczecińskiego”, z. 2, Ewa Kołodziejek (red.), Szczecin: Wyd. US, s. 95–103.

Stasiuk-Krajewska Karina, 2011, Piosenki Agnieszki Osieckiej jako teksty kultury popularnej, [w:] Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, Ireneusz Borkowski (red.), Wrocław: Wyd. UWr, s. 47–70.

Strinati Dominic, 1998, Wprowadzenie do kultury popularnej, tłum. Wojciech J. Burszta, Poznań: Zysk i S-ka.

Symotiuk Stefan, 2005, Kultura wysoka i niska czy centralna i peryferyjna, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, Barbara Myrdzik, Małgorzata Karwatowska (red.), Lublin: Wyd. UMCS, s. 23–28.

Szczęsna Ewa, (red.), 2002, Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2016.1.97
Data publikacji: 2016-05-09 12:15:33
Data złożenia artykułu: 2015-07-31 20:03:27

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Artur Rejter

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.