Językoznawcy wobec badań języka w Internecie

Małgorzata Kita

Streszczenie w języku polskim


Artykuł stanowi głos w dyskusji dotyczącej nowych mediów, reprezentowanych tu przez Internet, konceptualizowanych także jako środowisko komunikacyjne oraz możliwości i sposobów badania języka używanego przez produserów. Za obiecujące podejście autorka uznała perspektywę dyskursowo-genologiczną.

 


Słowa kluczowe


Internet, mediolingwistyka, metodologia badań języka w Internecie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski Andrzej, 2010, Internet – medium, prasa czy środowisko komunikacyjne?, „Zeszyty Prawnicze UKSW” (http://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/311/zeszyty_prawnicze_uksw_10_1_aa.pdf?sequence=1).

Bajerowa Irena, 1980, Wpływ techniki na ewolucję języka polskiego, Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Bartmiński Jerzy, Niebrzegowska-Bartmińska Stanisława, 2014, Tekstologia, Warszawa: PWN.

Batorski Dominik, 2005, Internet w Polsce. Niektóre aspekty korzystania z nowych mediów, „Studia Medioznawcze”, nr 3 (22), s. 39–57.

Baudrillard Jean, 2008, Słowa klucze, tłum. Sławomir Królak, Warszawa: Sic!

Briggs Asa, Burke Peter, 2010, Społeczna historia mediów: od Gutenberga do Internetu, tłum. Jakub Jedliński, Warszawa: PWN.

Castells Manuel, 2003, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, tłum. Tomasz Hornowski, Poznań: Rebis.

Castells Manuel, 2013, Władza komunikacji, tłum. Jakub Jedliński, Paweł Tomanek, Warszawa: PWN.

Debray Régis, 2010, Wprowadzenie do mediologii, tłum. Alina Kapciak, Warszawa:Oficyna Naukowa.

Dobrzeniecki Karol, 2004, Prawo a etos cyberprzestrzeni, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.

Eco Umberto, 1993, Zapiski na pudełku od zapałek, tłum. Adam Szymanowski, Poznań: Historia i Sztuka.

Filiciak Mirosław, Danielewicz Michał, Halawa Mateusz, Mazurek Paweł, Nowotny Agata, 2010, Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną Młodzi i media: nowe media a uczestnictwo w kulturze. Warszawa: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej (http://bi.gazeta.pl/im/9/7651/m7651709.pdf).

Filipiak Marian, 2004, Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin: Wyd. UMCS.

Gajda Stanisław, 2000, Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, [w:] Język w mediach masowych, Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska (red.), Warszawa: Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, s. 19–27.

Gajda Stanisław, 2010, Nowe media w perspektywie lingwistycznej, [w:] Styl – dyskurs – media, Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz (red.), Łódź: Wyd. UŁ, s. 25–31.

Goban-Klas Tomasz, 1999, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa–Kraków: PWN.

Goban-Klas Tomasz, 2011, Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji, Kraków: Universitas.

Górska-Olesińska Monika, 2009, Słowo w sieci. Elektroniczne dyskursy, Opole: Wyd. UO.

Gruchoła Małgorzata, 2014, Od Pokolenia X do Pokolenia Alpha – wartości mediów, [w:] Wartości mediów, t. 2, Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura (red.), Lublin: UMCS, s. 31–48.

Gruszczyński Włodzimierz, 2001, Czy normy językowe obowiązują w Internecie?, [w:] Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Jerzy Bralczyk, Katarzyna Mosiołek-Kłosińska (red.), Warszawa: Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN, s. 183–190.

Grzenia Jan, 2004, Strona WWW jako forma dialogowa, [w:] Dialog a nowe media, Małgorzata Kita, Jan Grzenia (red.), Katowice: Wyd. UŚ, s. 22–31.

Grzenia Jan, 2006, Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa: PWN.

Jenkins Henry, 2007, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. Małgorzata Bernatowicz, Mirosław Filiciak, Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Laskowska Małgorzata, 2011, Nowe media – nowa etyka?, [w:] Nowe media, ale czy stare problemy?, Jolanta Hajdasz (red.), Poznań: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, s. 97–116.

Levinson Paul, 2006, Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, tłum. Hanna Jankowska, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Levinson Paul, 2010, Nowe nowe media, tłum. Maria Zawadzka, Kraków: WAM.

Lister Martin, Dovey Jon, Giddings Seth, Grant Iain, Kelly Kieran, 2009, Nowe media. Wprowadzenie, tłum. Marta Lorek, Agata Sadza, Katarzyna Sawicka, Kraków: Wyd. UJ.

Loewe Iwona, 2006, Internet i jego zasoby w polskich badaniach lingwistycznych. Rekonesans, „Biuletyn PTJ”, LXII, s. 93–103.

Manovich Lev, 2006, Język nowych mediów, tłum. Piotr Cypryański, Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

McLuhan Marshall, 2001, Galaktyka Gutenberga, [w:] McLuhan. Wybór tekstów, Eric McLuhan, Frank Zignore (red.), tłum. Ewa Różalska, Jacek M. Stokłosa, Poznań: Zysk i S-ka, s. 136–208.

Mersch Dieter, 2010, Teorie mediów, tłum. Ewa Krauss, Warszawa: Sic!

Morreale Sherwyn P., Spitzberg Brian H., Barge Kevin J., 2007, Komunikacja między ludźmi: motywacja, wiedza i umiejętności, Urszula Teresa Jakubowska (red.), tłum. Paweł Izdebski, Aleksandra Jaworska, Danuta Kobylińska, Warszawa: PWN.

Rejter Artur, 2009, Lingwistyczna refleksja nad komunikacją internetową – perspektywa historyczna, [w:] Tekst (w) sieci, t. 1: Tekst. Język. Gatunki, Danuta Ulicka (red.), Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne, s. 111–120.

Sitarski Piotr, 2002, Rozmowa z cyfrowym cieniem: model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej, Kraków: Rabid.

Skowronek Bogusław, 2013, Mediolingwistyka, Kraków: Wyd. UP.

Skowronek Bogusław, 2014, Mediolingwistyka. Teoria. Metodologia. Idea. „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2 (14), s. 15–26.

Strawińska Anetta Bogusława, Bogusław Skowronek, 2013, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków, s. 286 (http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/2889/1/BAJ_14_Strawinska_%5Brecenzja%5D.pdf).

Suska Dorota, 2005, Logosfera w Sieci – pragmatyka, aksjologia, stylistyka (przyczynek do opisu polszczyzny nowych mediów), [w:] U progu wielkiej zmiany. Media w kulturze i cywilizacji XXI wieku. Nurty – kategorie – idee, Marek Sokołowski (red.), Olsztyn: Kastalia, s. 425–439.

Suska Dorota, 2010, „Czytanie” tekstów internetowych. Lingwistyczno-kulturowe perspektywy badawcze (wybrane problemy), [w:] Nowe media. Nowe interpretacje, Marek Sokołowski (red.), Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, s. 72–88.

Suska Dorota, 2011, Perspektywy badań nad dyskursem internetowym (wybrane problemy), [w:] Dyskursy trzeciego tysiąclecia, Ewa Pajewska (red.), Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 131–142.

Szpunar Małgorzata, 2008, Czym są nowe media – próba konceptualizacji, „Studia Medioznawcze”, z. 4 (http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2008/

czym_sa_nowe_media.pdf).

Szpunar Małgorzata, 2013, Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Warszawa: Wyd. IFiS PAN.

Wojciechowska Anna, 2002, Komunikacja językowa w Internecie. Próba rozpoznania problematyki, [w:] Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, Stanisław Borawski S., Jan Brzeziński (red.), Zielona Góra: Wyd. UZ, s. 479–487.

Wojtak Maria, 2004, Gatunki prasowe, Lublin: Wyd. UMCS.

Wrycza Joanna, 2008, Galaktyka języka Internetu, Gdynia: Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne.

Zabawa Marcin, 2012, Przemiany współczesnej polszczyzny w mediach elektronicznych: internacjonalizacja znaczeń polskich wyrazów (na przykładzie słów zaczerpniętych z sieci Internet), [w:] Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, t. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze, Małgorzata Kita, Magdalena Ślawska

(red.), Katowice: Wyd. UŚ, s. 225–237.

Żydek-Bednarczuk Urszula, 2007, Społeczeństwo informacyjne a problemy normy językowej, „Poradnik Językowy”, z. 10, s. 23–33.

Żydek-Bednarczuk Urszula, 2013a, Dyskurs internetowy, [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny, Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk (red.), Kraków: Universitas, s. 347–379.

Żydek-Bednarczuk Urszula, 2013b, Dyskurs medialny, [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny, Ewa Malinowska, Jolanta Nocoń, Urszula Żydek-Bednarczuk (red.), Kraków: Universitas, s. 179–197.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/arte.2016.1.111
Data publikacji: 2016-05-09 12:15:33
Data złożenia artykułu: 2015-08-02 19:53:36

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Małgorzata Kita

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.