Współczesny opad pyłku lipy i klonu jako przyczynek do palinologicznej interpretacji gleb kopalnych

Karolina Mędrek, Beata Hołub, Krystyna Bałaga

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


współczesny opad pyłku; lipa (Tilia); klon (Acer); gleba kopalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andersen S. T., 1970: The relative pollen productivity and pollen representation of the North European trees, and correction factors for tree pollen spectra, Danmarks Geologiske Undersøgelse II (series 96), 1–99.

Andersen S. T., 1986: Palaeoecological studies of terrestrial soils, [w:] Handbook of Holocene palaeoecology and palaeohydrology, J. Willey & Sons Ltd. Chichester – New York, 165–177.

Bałaga K., Chodorowski J., 2006: Pollen analysis from fossil podzol soils within a dune at Kaczórki (Middle Roztocze, Poland), Acta Palaeobot., 46 (2), 245–254.

Buraczyński J., 2002: Roztocze: środowisko przyrodnicze, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.

Dyakowska J., 1959: Podręcznik palynologii. Metody i problemy, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Delcourt P. A., Delcourt H. L., Webb T. III., 1984: Atlas of mapped distributions of dominance and modern pollen percentages for important tree taxa of eastern North America, American Association of Stratigraphic Palynologists Contrib. Ser. 14, 1–131.

Keatinge T. H., 1982: Influence of stemflow on the representation of pollen of Tilia in soils, Grana 21, 171–174.

Kupryjanowicz M., Filbrandt-Czaja A., Noryśkiewicz A. M., Noryśkiewicz B., Nalepka D., 2004: Tilia L. – Lime, [w:] M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Wright, C. Turner (eds): Late glacial and holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps, PAN, Kraków.

Fijałkowski D., 1991: Lasy Lubelszczyzny, Lubelskie Tow. Naukowe, Lublin.

Izdebski K., Czarnecka B., Grądzil T., Lorens B., Popiołek Z., 1994: Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych, RPN, Lublin.

Latałowa M., 2003: Badania palinologiczne gleb, [w:] S. Dybowa-Jachowicz, A. Sadowska (red.), Palinologia, PAN, Kraków.

Nalepka D., 1999: Analiza pyłkowa kopalnych i współczesnych poziomów glebowych – problemy metodyczne, Roczniki Gleboznawcze, 50 (1/2), 135–153.

Noryśkiewicz A. M., Filbrandt-Czaja A., Noryśkiewicz B., Nalepka D., 2004: Acer L. – Maple, [w:] M. Ralska-Jasiewiczowa, M. Latałowa, K. Wasylikowa, K. Tobolski, E. Madeyska, H. E. Wright, C. Turner (eds), Late Glacial and Holocene History of Vegetation in Poland Based on Isopollen Maps, PAN, Kraków.

Noryśkiewicz A. M., 2001: Historia cisa we Wierzchlesie na tle rozwoju postglacjalnej roślinności, Ph.D. Thesis, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń.

Noryśkiewicz A. M., 2009: Jedenaście lat monitoringu pyłkowego w rezerwacie Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego, [w:] J. Pająkowski (red)., Stan badań rezerwatu przyrody „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie, Materiały seminarium naukowego z okazji „180-lecia ochrony cisa w Wierzchlesie”, 23–24 października 2008, Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Wierzchlas.

Okuniewska-Nowaczyk I., 2005: Analiza palinologiczna gleby kopalnej z Pustyni Błędowskiej, PAN, Poznań.

Okuniewska-Nowaczyk I., 2006: Analiza pyłkowa kopalnego poziomu glebowego z Pustyni Błędowskiej, [w:] B. Nowaczyk (red.), Morfologiczne i sedymentologiczne skutki działalności wiatru, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań.

Pidek I. A., 2006: Zmienność rocznego opadu pyłku wybranych taksonów na Roztoczu Środkowym (Polska SE) w latach 2001–2005, [w:] E. Weryszko-Chmielewska (red.), Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski, Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego, Lublin.

Środoń A., 1991: Lipy. Tilia cordata Mill. Tilia platyphyllos Scop, [w:] S. Białobok (red.), Nasze drzewa leśne. Monografie popularnonaukowe, Wydawnictwo Arkadia, Poznań.

Wasylikowa K., 1973: Badanie kopalnych szczątków roślin wyższych, [w:] E. Rühle (red.), Metodyka badań osadów czwartorzędowych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Van Mourik J. M., 2003: Life cycle of pollen grains in mormoder humus forms of young acid forest soils: a micromorphological approach, Catena, 54, 651–663.
DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10066-012-0025-4
Data publikacji: 2015-07-15 09:24:57
Data złożenia artykułu: 2015-07-14 02:45:46


Statystyki


Widoczność abstraktów - 327
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 424

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Karolina Mędrek, Beata Hołub, Krystyna Bałaga

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.