Występowanie i charakterystyka mioceńskich piaskowców na obszarze Wyniosłości Giełczewskiej i Pagórów Chełmskich (Lubelszczyzna)

Miłosz Huber

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera abstraktu w języku polskim


Słowa kluczowe


Lubelszczyzna; Wyniosłość Giełczewska; Pagóry Chełmskie; neogen; piaskowce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cieśliński S., Rzechowski J., 1995: Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych w skali 1:200 000, Wyd. PIG, arkusz Chełm, Horodło.

Harasimiuk M. 1974: Zagadnienie genezy wzgórz wyspowych w południowej części Pagórów Chełmskich, Annales UMCS, Sectio B, vol. XXIX, Lublin.

Harasimiuk M., Rutkowski J.: O strukturach deformacyjnych i sedymentacji piasków sarmatu rejonu Chełma, Rocz. PTG. 1972, t. XLII, z. 2–3, 271–284.

Huber M., Zych Ł., 2007: Wstępna petrologiczna charakterystyka skrzemieniałych pni drzew z Siedlisk, [w:] Harasimiuk M., Brzezińska-Wójcik T., Dobrowolski R., Mroczek P. Warowna J., (red.), Budowa geologiczna regionu lubelskiego i problemy ochrony litosfery, Wyd. UMCS, Lublin, 121–125.

Jahn A., 1956: Wyżyna Lubelska. Rzeźba i czwartorzęd, PAN, Inst. Geogr., Prace Geogr., nr 7, Warszawa.

Malinowski J., Mojski J. E., 1978: Mapa geologiczna Polski bez utworów czwartorzędowych w skali 1:200 000, Wyd. PIG, arkusz Lublin.

Morawski J., 1959: Z zagadnień sedymentacji i rzeźby trzeciorzędu środkowej i północnej Lubelszczyzny, Annales UMCS, Sectio B, vol. XII, 67–153.

Morawski J., 1967: Charakterystyka ziaren kwarcu z osadów piaszczystych Lubelszczyzny, Annales UMCS, Sectio B, vol. XXII, 7, Lublin.

Trejdosiewicz J., 1883: O utworach trzeciorzędowych Guberni Lubelskiej, Pam. Fizjogr., t. 3.

Turnau-Morawska M., 1949: Spostrzeżenia dotyczące sedymentacji i diagenezy sarmatu Wyżyny Lubelskiej, Annales UMCS, Sectio B, vol. IV, Lublin.
DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10066-012-0032-5
Data publikacji: 2015-07-15 09:25:00
Data złożenia artykułu: 2015-07-14 04:55:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 540
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1552

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Miłosz Huber

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.