„Lex Deweloper” a ład przestrzenny

Waldemar A. Gorzym-Wilkowski

Streszczenie w języku polskim


Obowiązująca od połowy 2018 r. ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwana powszechnie „Lex Deweloper”, została uchwalona dla ułatwienia zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Jej realizacja może jednak mieć istotne skutki również dla ładu przestrzennego. Celem artykułu jest identyfikacja tych potencjalnie negatywnych skutków. Ustawa tworzy większe niż dotychczasowe przepisy możliwości określania przez planowanie przestrzenne kształtu, także wizualnego, zagospodarowania przestrzeni. Jednocześnie realizacja tej ustawy może jednak pogłębiać rozproszenie zabudowy, a także generować konflikty przestrzenne z elementami zagospodarowania przestrzennego powstającymi na podstawie ustawy deweloperskiej i innych przepisów.


Słowa kluczowe


Lex Deweloper; planowanie przestrzenne; ład przestrzenny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


LITERATURA

Boeing G. 2019. Urban spatial order: Street network orientation, configuration, and entropy. Applied Network Science 4(1). https://doi.org/10.1007/s41109-019-0189-1

Chmielewski T.J., Śleszyński P., Chmielewski S., Kułak A. 2018. Ekologiczne i fizjologiczne koszty bezładu przestrzennego. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Coleman R. 2005. Surveillance in the city: Primary definition and urban spatial order. Crime, Media, Culture: An International Journal 1(2), 131–146. https://doi.org/10.1177/1741659005054018

Harańczyk A. 2015. Przemiany w użytkowaniu gruntów w miastach wojewódzkich w latach 2010 i 2014. Studia Miejskie 18, 131–146. https://doi.org/10.25167/sm.2436

Heffner K. 2016. Zmiany przestrzenne na obszarach wiejskich w Polsce w okresie transformacji i po wejściu do Unii Europejskiej. W: K. Heffner, B. Klemens (red.), Obszary wiejskie, wiejska przestrzeń i ludność, aktywność społeczna i przedsiębiorczość (s. 12–27). Warszawa: PAN.

Jałowiecki B., Szczepański M.S. 2002. Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jędraszko A. 2005. Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji ustawowych. Warszawa: Unia Metropolii Polskich.

Kolipiński B. 2003. Planowanie przestrzenne w Polsce w minionym 25-leciu. Mazowsze Studia Regionalne 15, 109–115.

Kozłowski L., Bielska B., Koziński G.J., Brzezińska-Rawa A., …, Wincek A. 2016. Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza z założeniami programu jego kształtowania. Toruń: UMWKP – WNoZ UMK.

Maliszewski C. 2020. Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy – efektywność w przeciwdziałaniu eksurbanizacji. Studia Miejskie 8(33), 79–98. https://doi.org/10.25167/sm.942

Markowski T. 2011. Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej – założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem. W: T. Markowski, P. Zuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju (s. 25–44). Warszawa: PAN.

McCormack N. 2002. Making Modern Urban Order: Towards Popular Mobilization. Japanese Studies 22(3), 257–272. https://doi.org/10.1080/1037139022000036959

Michalski M. 2010. Skutki realizacji wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na obrzeżach miast na przykładzie Wrocławia. Architektura. Czasopismo Techniczne 14, 161–168.

Niewiadomski Z. 2011. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Nowak M.J. 2020. Interes publiczny w systemie gospodarki przestrzennej. Annales UMCS sectio G (Ius) 67(1), 39–49. https://doi.org/10.17951/g.2020.67.1.39-49

Oględzka E., Słodczyk J. 2011. Ocena funkcjonowania regulacji prawnych związanych z planowaniem przestrzennym (wybrane zagadnienia). W: T. Markowski, P. Zuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju (s. 100–122). Warszawa: PAN.

Parysek J.J. 2007. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Parysek J.J. 2017. Lokalna gospodarka przestrzenna w Polsce – prawo a rzeczywistość. W: W. Ratajczak, M. Szewczyk, J. Weltrowska (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty prawne gospodarki przestrzennej (s. 139–151). Poznań: Boguski Wydawnictwo Naukowe.

Pióro Z. 1982. Ekologia społeczna – nauka o strukturach i zachowaniach przestrzennych. W: Z. Pióro (red.), Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej (s. 113–130). Warszawa: Książka i Wiedza.

Skłodowski P., Bielska A. 2009. Właściwości i urodzajność gleb polski – podstawą kształtowania relacji rolno-środowiskowych. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie 9(4), 203–214.

Śleszyński P., Andrzejewska M., Cerić D., Deręgowska A., …, Zielińska B. 2016. Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2014 roku. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Szlachetko K., Skorczyńska E., Szlachetko J.H. 2021. Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Komentarz. Gdańsk: Instytut Metropolitalny.

Tabernacka M. 2010. Konflikty dotyczące interpretacji pojęcia „ład przestrzenny” w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W: M. Tabernacka, R. Raszewska-Skałecka (red.), Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej (s. 404–414). Warszawa: Wolters Kluwer.

Twardoch A. 2021. Polityka mieszkaniowa w kontekście kształtowania ładu przestrzennego w Polsce. Poziom centralny, regionalny i lokalny. Studia BAS 66(2), 51–82. https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2021.17

Wiland M. 2009. Liberalna polityka przestrzenna. Człowiek i Środowisko 33(1–4), 23–35.

Wiland M. 2018. Potencjalne konsekwencje dla górnictwa wynikające z ustawy ułatwiającej przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (106), 225–237.

Woźniak M. 2015. Ład przestrzenny jako paradygmat zrównoważonego gospodarowania przestrzenią. Białostockie Studia Prawnicze 18, 167–182. https://doi.org/10.15290/bsp.2015.18.13

Zhong C. 2010. The Loss of Urban Order and the Ethical Construction of Urban Order in Contemporary China. Social Sciences in China 31(4), 120–132. https://doi.org/10.1080/02529203.2010.524379

NETOGRAFIA

Uzasadnienie ustawy. Pobrane z: https://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/3C9E0F27C1558355C12582B900589B5F/%24File/2667.pdf

Wielgo M. 2019. Specustawa mieszkaniowa z dużymi ułatwieniami dla inwestycji mieszkaniowych. Projekt nowelizacji obniża standardy budowania. Pobrane z: www.muratorplus.pl/biznes/prawo/pozwolenie-na-budowe-wedlug-specustawy-mieszkaniowej-zastapi-prawo-budowlane-aa-pXy4-dfDw-P6Sz.html

www1: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica

AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (Dz.U. 2002, nr 1, poz. 12).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. 2004, nr 118, poz. 1233).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2007, nr 251, poz. 1885 z późn. zm.).

Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. 2012, poz. 252).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 415).

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. 2018, poz. 1496).

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów stosowanych w pracach planistycznych (M.P. 1995, nr 3, poz. 40).

ORZECZNICTWO

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2010 r., K 17/08, OTK-A 2010, nr 6, poz. 61.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2021.76.0.277-290
Data publikacji: 2021-12-07 11:26:19
Data złożenia artykułu: 2021-08-08 13:15:48


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1019
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 816

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Waldemar A. Gorzym-Wilkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.