Turystyka dzieci i młodzieży w Roztoczańskim Parku Narodowym jako element edukacji szkolnej

Paweł Wojtanowicz, Joanna Szczęsna

Streszczenie w języku polskim


W artykule przybliżono ofertę edukacyjną Roztoczańskiego Parku Narodowego pod kątem jej przydatności w realizacji treści nauczania zawartych w Podstawie programowej… Analizą objęto cele kształcenia (wraz z zalecanymi warunkami oraz sposobem ich realizacji) z zakresu przedmiotów: przyrody, geografii a także biologii.  Wyniki wskazują, że działalność edukacyjna RPN stwarza szansę nie tylko głębszego poznania środowiska przyrodniczego regionu, ale także daje możliwość rozwijania uzdolnień, zamiłowań i wrażliwości estetycznej uczniów, rozbudzania ich ciekawości oraz inspiracji do twórczej aktywności. Ponadto, w celu tak zwanej edukacji holistycznej autorzy zwracają uwagę na potrzebę wzbogacenia oferty edukacyjnej o kolejne elementy kulturowe „zapisane” w krajobrazie parku. 


Słowa kluczowe


Roztoczański Park Narodowy; turystyka; szkoła; edukacja środowiskowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alejziak W., 2009: Krajoznawstwo i turystyka szkolna w obliczu wyzwań XXI wieku oraz kształtowania się społeczeństwa wiedzy, [w:] K. Denek, L. Drożdżyński, A. Gordon (red.), O potrzebie krajoznawstwa w edukacji szkolnej, AW „Delta”, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa–Poznań, 67–80.

Andrzejewski R., 1996: Parki narodowe a dydaktyka, Parki Narodowe, 4, 4–5.

Batorowicz Z., 1966: Wycieczki szkolne, [w:] J. Barbag (red.), Metodyka nauczania geografii, PZWS, Warszawa, 227–248.

Berne I., 1977: Zajęcia w terenie. Poradnik dla nauczycieli geografii „Z moich doświadczeń”, WSiP, Warszawa.

Blecharczyk W., 2000: Integracyjna i edukacyjna rola systemu ochrony przyrody w parkach narodowych i krajobrazowych, [w:] Z. Wnuk i in. (red.), Turystyka w parkach narodowych. Materiały IV Krajowej Konferencji „Ochrona przyrody a turystyka”, WSP, Rzeszów, 97–101.

Bochenek M., 2008: Turystyka w edukacji dzieci i młodzieży, Monografie i Opracowania nr 4. AWF Warszawa, Zam. WWF, Biała Podlaska.

Chałubińska A., 1959: Różne drogi nauczania geografii, PZWS, Warszawa.

Czekańska M., 1963: Zarys metodyki geografii, PZWS, Warszawa.

Denek K., 1996: Na turystycznych szlakach Polski, Wyd. A. Marszałek, Toruń.

Denek K., 1999: Krajoznawstwo i turystyka dzieci i młodzieży – okazją do współdziałania, samorządności i demokracji, Lider, 7–8, 12–15.

Hibszer A., 2004: Empiryczny wymiar edukacji przyrodniczej na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, [w:] J. Partyka (red.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, t. 2, Kultura, OPN, Ojców, 351–356.

Hibszer A., 2005: Funkcja edukacyjna parków narodowych oraz jej rola w zapobieganiu konfliktom – zarys problemu, [w:] A. Hobszer, J. Partyka (red.), Między ochroną przyrody a gospodarką – bliżej ochrony. Konflikt człowiek – przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce, Oddział Katowicki PTG, OPN, Sosnowiec–Ojców, 214–224.

Hibszer A., 2006: O potrzebie ewaluacji zajęć w ośrodkach edukacyjnych parków narodowych, [w:] 15 lat ośrodków edukacyjnych w parkach narodowych, 33–43.

Janowski I., 2004: Wycieczki szkolne, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.

Kądziołka J., 1992: Wycieczki szkolne, [w:] S. Piskorz (red.), Zarys dydaktyki geografii, WSiP, Warszawa,

–212.

Liszewski S., 2009: Przestrzeń turystyczna parków narodowych w Polsce, [w:] B. Domański, W. Kurek (red.), Gospodarka i przestrzeń, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, 187–201.

Lutz F. (1931) Nature trails an experiment in out-door education, Miscellaneous Publications No. 21 of The American Museum of Natural History (second edition), New York. Łobożewicz W. i T., 1978: Wycieczka – podstawową formą pracy krajoznawczo-turystycznej szkoły, [w:] W. i T. Łobożewicz (red.), Krajoznawstwo i turystka w szkole, WSiP, Warszawa, 94–137.

Matuszewska D., 1998: Chronimy mądrze – edukacja i dydaktyka w polskich parkach narodowych, Parki Narodowe, 1, 7.

Nałkowski W., 1908: Środki i sposoby nauczania geografii. Rozdział III Zarysu metodyki geografii, [w:] W. Nałkowski (red.), Dydaktyka geografii, PZWS, Warszawa, 114–132.

Niemcówna S., 1929: Dydaktyka geografii, Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa.

Pawłowski S., 1933: Wskazówki Metodyczne do podręcznika Geografja Polski dla I klasy gimnazjalnej, Książnica-Atlas, Lwów–Warszawa.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego..., [w:] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej... (Dz. U. 2017, poz. 356).

Pulinowa M. Z., 2000: O harmonijne łączenie edukacji przyrodniczej i kulturowej w parkach narodowych, Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego, 3, 41–46.

Rut J., Wnuk Z., 2000: Funkcje edukacyjne turystyki, [w:] Z. Wnuk i in. (red.), Turystyka w parkach narodowych, Materiały IV Krajowej Konferencji „Ochrona przyrody a turystyka”, WSP, Rzeszów, 103–107.

Szuman S., 1985: Studia nad rozwojem psychicznym dziecka, WSiP, Warszawa.

Świtalski E., 1990: Wycieczki szkolne, [w:] A. Dylikowa (red.), Dydaktyka geografii w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa, 305–313.

Winklewski J., 1966: Wycieczki w nauczaniu geografii, [w:] J. Winklewski (red.), Metodyka nauczania geografii dla studiów nauczycielskich, PZWS, Warszawa, 213–226.

Wnuk Z., Rut J., 2000: Turystyka w Magurskim Parku Narodowym, [w:] Z. Wnuk i in. (red.), Turystyka w parkach narodowych, Materiały IV Krajowej Konferencji „Ochrona przyrody a turystyka”, WSP, Rzeszów, 123–151.

Wojtanowicz P., 2014: Typologizacja i periodyzacja rozwoju ścieżek dydaktycznych w Polskich parkach narodowych, Folia Turistica, 30, 27–54.

Wuttke G., 1963: Ćwiczenia i wycieczki w nauczaniu geografii, PZWS, Warszawa.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2017.72.2.127-141
Data publikacji: 2018-09-14 09:35:57
Data złożenia artykułu: 2018-01-29 19:12:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 797
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 765

Wskaźniki



Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Paweł Wojtanowicz, Joanna Szczęsna

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.