Potencjał geoturystyczny kopalni kredy w Mielniku (Nizina Podlaska)

Karolina Łabęcka, Sławomir Terpiłowski

Streszczenie w języku polskim


W artykule dokonano oceny potencjału geoturystycznego jedynej na Niżu Polskim kopalni kredy piszącej w Mielniku. Wykazano jej wysokie, rangi ogólnopolskiej, walory dydaktyczne oraz niedostateczne zagospodarowanie turystyczne. Zaproponowano nowe rozwiązania podnoszące atrakcyjność geoturystyczną obiektu.


Słowa kluczowe


geoturystyka; waloryzacja geoturystyczna; kreda pisząca; Mielnik; Nizina Podlaska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieda E., 1958: Otwornice przewodnie i wiek kredy piszącej Mielnika, Biuletyn Instytutu Geologicznego, 121, 17–91.

Dmytrowski P., Kicińska A., 2011: Waloryzacja geoturystyczna obiektów przyrody nieożywionej i jej znaczenie w perspektywie rozwoju geoparków, Problemy Ekologii Krajobrazu, 29, 11–20.

Kondracki J., 2009: Geografi a regionalna Polski, PWN, Warszawa, 440.

Krzeczyńska M., Woźniak P., 2011: Oblicza geologii – przykładowe projekty ścieżek geoturystycznych, Przegląd Geologiczny, 59, 340–351.

Lehmann U., Hillmer G., 1987: Bezkręgowce kopalne. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 406.

Mazurkiewicz Z., 1953: Zdjęcie geologiczne okolic Mielnika nad Bugiem, Rękopis w Archiwum Instytutu Geologicznego, Warszawa.

Michaluk D., 1999: Mielnik stolica ziemi mielnickiej na Podlasiu (do końca XVIII wieku), Urząd Gminy w Mielniku, Mielnik, 88.

Migoń P., 2012: Geoturystyka, PWN, Warszawa, 196.

Mika M., 2011: Formy turystyki poznawczej, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, PWN, Warszawa, 198–232.

Nitychoruk J., Dzierżek J., Stańczuk J., 2006: Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1: 50 000, ark. Janów Podlaski, Wydawnictwo PIG, Warszawa, 44.

Nowak J., 1971: Mapa geologiczna Polski w skali 1: 200 000 wyd. A, Arkusz Biała Podlaska, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Olszewska D., 1990a: Belemnites from the Upper Cretaceous chalk of Mielnik (eastern Poland), Acta Geologica Polonica, 40, 111–134.

Olszewska D., 1990b: Zmiany zespołów otwornicowych w kredzie piszącej (kampan/mastrycht) Mielnika nad Bugiem jako przejaw wahań głębokości zbiornika, Przegląd Geologiczny, 38, 57–61.

Olszewska-Nejbert D., Świerczewska-Gładysz E., 2011: Campanian (Late Cretaceous) hexactinellid sponges from the white chalk of Mielnik, Acta Geologica Polonica, 61, 383–417.

Osadczuk A., Osadczuk K., 2008: Szanse i perspektywy rozwoju geoturystyki jako nowej formy postrzegania obiektów przyrody nieożywionej i poznawania zjawisk naturalnych, [w:] M. Dutkowski (red.), Problemy turystyki i rekreacji, 1, Oficyna IN PLUS, Szczecin, 131–141.

Pożaryski W., 1960: Zjawisko twardego dna w profilu kredy Mielnika, Kwartalnik Geologiczny, 4, 105–112.

Rühle E., Zwierz S., 1961: Przekrój geologiczny doliny Bugu na Podlasiu w okolicy Mielnika, Biuletyn IG, 169, 10, 213–234.

Słomka T., Kicińska-Świderska A., 2004: Geoturystyka – podstawowe pojęcia, Geoturystyka, 1, 5–7.

Terpiłowski S., Dobrowolski R., Górnikowska M., 2004: Przełom Bugu pod Mielnikiem – geneza oraz ewolucja środowiska fluwialnego, [w:] R. Dobrowolski, S. Terpiłowski (red.), Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 263–268.

Wójcik T., Ziaja M., Ćwik A., 2014: Potencjał geoturystyczny nieczynnych kamieniołomów Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 26, 155–173.

Zdziebłowski Sz., 2018: Podlaskie. Archeolodzy pomagają rozstrzygnąć pochodzenie nazwy wsi Mielnik, Nauka w Polsce, 6 kwietnia 2018 [dostęp 2018-05-10].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/b.2017.72.2.57-71
Data publikacji: 2018-09-14 09:35:54
Data złożenia artykułu: 2018-05-30 13:57:32


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1068
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 488

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Karolina Łabęcka, Sławomir Terpiłowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.