Odzyskując wpływy: tureckie inicjatywy współpracy kulturowej na Bałkanach

Jan Niemiec

Streszczenie w języku polskim


Celem niniejszego artykułu jest ocena efektywności podejmowanych przez tureckie władze w XXI wieku działań, które miały skutkować wzmocnieniem wieloaspektowej współpracy z państwami bałkańskimi. Odkąd Partia Sprawiedliwości i Rozwoju przejęła rządy w 2002 roku, jednym z głównych zadań jej polityki zagranicznej była próba odzyskania wpływów na terenie dawnego Imperium Osmańskiego. Położenie geograficzne, dziedzictwo historyczne oraz bogactwo kulturowe Turcji stwarzały dogodne warunki do takiej ekspansji politycznej. W procesie promocji Republiki Turcji wśród sąsiednich państw zaangażowane są wyspecjalizowane instytucje i agencje (np. Turecka Agencja Współpracy i Koordynacji, Prezydencja dla Turków Za Granicą oraz Pokrewnych Społeczności, Instytut Yunusa Emre). Analiza wybranych działań wymienionych wyżej organizacji stanowi kluczowy element pracy.


Słowa kluczowe


Republika Turcji; państwa bałkańskie; Partia Sprawiedliwości i Rozwoju; inicjatywy współpracy regionalnej

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alexander M. G., Levin S., Henry P., Image theory, social identity, and social dominance: Structural characteristics and individual motives underlying international images, “Political Psychology”, 2005, no. 26 (1), pp. 27–45.

Avcı Y., Türk Dış Politikasının Stratejik Derinlik Revizyonunda Balkanlar, “BEU İzdüşüm Dergisi”, 2017, no. 2 (2), pp. 104–127.

Babinger F., Mehmed the Conqueror and His Time, Princeton University Press, Princeton 1992.

Bostan İ., Fatih Sultan Mehmed ve Osmanlı Denizciliği, [in:] Türk Denizcilik Tarihi (I), eds. İ. Bostan, S. Özbaran, Deniz Basımevi Müdürlüğü, İstanbul 2009.

Boulding K., National Images and International Systems, “Conflict Resolution Quarterly”, 1959, no. 3 (2), pp. 120–131.

Bugajski J., Is Turkey Destabilizing Balkans?, “CEPA Europe’s Edge”, https://www.cepa.org/turkey-balkans, 2018, accessed in: 22.01.2020.

Canbolat T. (2019), Institute expands Turkish language education in Bosnia-Herzegovina, “Daily Sabah”, https://www.dailysabah.com/turkey/2019/12/20/institute-expands-turkish-language-education-in-bosnia-herzegovina, 2019, accessed on: 24.01.2020.

Çelik N., Black Sea and the Balkans under Ottoman Rule, “Karadeniz Araştırmaları”, 2010, no. 6 (24), pp. 1–27.

Efegil E., AK Parti Hükümetinin Orta Doğu Politikası ve ABD Yönetimi ile Batılı Uzmanların Eleştirileri, “Akademik Bakış”, 2016, no. 9 (18), pp. 45–58.

Ekşi M., AK Parti Döneminde Türkiye’nin Balkanlarda Kamu-Kültürel Diplomasi Aracılığıyla Toplumsal-Kültürel Etkinliğini Artırma Politikası, “I. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi”, 2015, no. 1, pp. 715–730.

Ekşi M., Erol M. S., The Rise and Fall Of Turkish Soft Power and Public Diplomacy, “Akademik Bakış”, 2018, no. 11 (23), pp. 15–45.

Eren E., Sivil Toplumun Dış Politika İnşasındaki Rolü: Türk Kamu Diplomasisi Örneği, “Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi”, 2017, no. 1 (2), pp. 36–49.

Eşki Uğuz H., Saygılı R., Turkish Public Diplomacy in The Balkans: The Power of Soft Power, “Inquiry: Sarajevo Journal of Social Sciences”, 2017, no. 1 (3), pp. 143–150.

Gibas-Krzak D., Terrorism in the Balkans. Genesis – types – prognoses”, “Internal Security Review”, 2018, no. 10 (19), pp. 318–333.

Herrmann R. K., Voss J. F., Schooler T., Ciarrochi J., Images in International Relations: An Experimental Test of Cognitive Schemata, “International Studies Quarterly”, 1997, no. 3 (41), pp. 403–433.

Huszka, B., The power of perspective: Why EU membership still matters in the Western Balkans, “European Council on Foreign Relations”, https://www.ecfr.eu/publications/summary/the_power_of_perspective_why_eu_membership_still_matters_in_western_balkans, 2020, accessed on: 25.01.2020.

Karabulut M., Osmanlı Iṁ paratorluğu’nda 19. Yüzyılda Değiş̇ iṁ Süreci,̇ Sosyal Ve Kültürel Durum, “Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi”, 2016, no. 1 (2), pp. 49–65.

Klotz A., Prakash D., Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide, Palgrave Macmillan, New York 2008.

Kodaman B., Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çağdaşlaşma Sorunları, “Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi”, 2005, no. 18, pp. 149–158.

Lewandowski W., Soft Power jako narzędzie geopolityki. Znaczenie kultury popularnej”, [in:] Polityka zagraniczna państw Europy Środkowej i Wschodniej na przełomie XX i XXI wieku: Ujęcie geopolityczne (pp. 59–69), J. Tymanowski (ed.), Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2013.

Lin L., Hongtao L., Joseph Nye’s Soft Power Theory and Its Revelation Towards Ideological and Political Education, “Humanities and Social Sciences”, 2017, no. 2 (5), pp. 69–74.

Lucarelli S., Seen from the Outside: The State of the Art on the External Image of the EU, “Journal of European Integration”, 2013, no. 1 (36), pp. 1–16.

McClory, J., The Soft Power 30: A Global Ranking of Soft Power 2018, “USC Center on Public Diplomacy”, https://softpower30.com/wp-content/uploads/2018/07/The-Soft-Power–30-Report–2018.pdf, 2018, accessed in: 18.01.2020.

Niemann A., Bretherton Ch., EU external policy at the crossroads: The challenge of actorness and effectiveness, “International Relations”, 2013, no. 3 (27), pp. 261–275.

Nye J., Soft Power, “Foreign Policy”, 1990, no. 80, pp. 153–171.

Özel C., Yumuşak Güce Bütünsel Bakış, “Güvenlik Bilimleri Dergisi”, 2018, no. 1 (7), pp. 1–27.

Özgürlüğü İ., AB üyesi Yunanistan’ın başkenti Atina’da cami inşası yıllardır sürüncemede, “Batı Raporu”, https://batiraporu.com/inanc-ozgurlugu/ab-uyesi-yunanistanin-baskenti-atinada-cami-insasi-yillardir-suruncemede/, 2017, accessed on: 21.01.2020.

Poyraz E., Dinçer M., Küreselleşen Dünyada Türki̇ye’ni̇n Kamu Di̇plomasi̇si̇ Faali̇yetleri̇, “Intermedia International e-Journal”, 2016, no. 1 (3), pp. 30–48.

Sancaktar C., Balkanlar’da Türk ve Müslüman Milletler: 19. Yüzyıldan Günümüze Milliyetçiliğe Karşı Varoluş Mücadelesi, “Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi”, 2019, no. 1 (5), pp. 1–21.

Saraçoğlu C., AKP, Milliyetçilik ve Dış Politika: Bir Milliyetçilik Doktrini Olarak Stratejik Derinlik, “Alternatif Politika”, 2013, no. 1 (5), pp. 52–68.

Shaw S. J., Historia Imperium Osmańskiego i Republiki Tureckiej. Tom I (1280–1808), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2012.

Süsler B., Turkey: An Emerging Middle Power in a Changing World?, “LSE Ideas: Strategic Update”, http://www.lse.ac.uk/ideas/Assets/Documents/updates/LSE-IDEAS-Turkey-Middle-Power.pdf, 2019, accessed in: 19.01.2020.

Tabak H., Political Intermediaries and Turkey’s State-to-Society Diplomacy in the Balkans, “Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi”, 2018, 1 (6), pp. 75–96.

Tarcan B. H., Akgüller H., Işık K., Ahmet Davutoğlu Dönemi Türk Dış Politikası, “Econder Uluslararası Akademik Dergi”, 2018, no. 2 (2), pp. 250–271.

Telatar G., Ak Parti’nin Düzen Kurucu Dış Politika Söylemi Ve Ortadoğu, “Alternatif Politika”, 2015, no. 3 (7), pp. 490–523.

Torelli S. M., The Rise and Fall of the Turkish Model for the Middle East, [in:] Turkey’s Relations with the Middle East: Political Encounters after the Arab Spring, eds. H. Işıksal, O. Göksel, (pp. 53–64), Springer, New York 2018.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, https://www.tika.gov.tr/upload/2018/BALKANLAR/ikinci_balkan_bulusmasi_kitap.pdf, “Balkanlar – TİKA”, 2018, accessed on: 21.01.2020.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, https://www.tika.gov.tr/upload/2019/Faaliyet%20Raporu%202018/TikaFaaliyetWeb.pdf, “Faaliyet Raporu 2018”, 2019, accessed on: 21.01.2020.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, https://www.tika.gov.tr/tr, “Kurumsal”, 2020, accessed on: 21.01.2020.

Tüysüzoğlu G., Milenyum Sonrası Türk Dış Politikası: Yeni Osmanlıcılık ve Türk Avrasyacılığı Ekseninde İnşa Edilen Bir Pragmatizm, “Alternatif Politika”, 2013, no. 3 (5), pp. 295–323.

USC Center on Public Diplomacy, https://softpower30.com/country/turkey/, “Turkey – Soft Power 30”, 2018, accessed on: 18.01.2020.

Ünal U., Ülke Markalamasi Üzeri̇nden Kamu Di̇plomasi̇si̇ Ve Türki̇ye Anali̇zi̇, “Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları”, http://www.tasam.org/Files/Icerik/File/TASAM_MAKALE_pdf_6a434e5f-0571-4f33-9fc2-e63207aa9938.pdf, 2017, accessed in: 19.01.2020.

Weise Z., Turkey’s Balkan comeback, “Politico”, https://www.politico.eu/article/turkey-western-balkans-comeback-european-union-recep-tayyip-erdogan/, 2018, accessed on: 22.01.2020.

Yapıcı U., Yumuşak Güç Ölçülebilir mi?, “Uluslararası İlişkiler”, 2015, no. 12 (47), pp. 5–25.

Yıldırım K. E., Yıldırım A., Türkiye’nin Yumuşak Güç Sembollerinden Türk İşbirliği Koordi̇nasyon Ajansi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlıği’na Genel Bakış, “Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi”, 2017, no. 33 (33), pp. 203–2019.

Yıldırım S., Balkan Savaşları ve Sonrasındaki Göçlerin Türkiye Nüfusuna Etkileri, “Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi”, 2012, no. 8 (16), pp. 75–92.

Yılmaz A. N., Kılıçoğlu G., Balkanlar’da YTB Ve TİKA’nin Türk Kamu Di̇plomasi̇si̇ Kurumları Olarak Faali̇yetleri̇ Ve Türki̇ye’ni̇n Bölgedeki̇ Yumuşak Gücüne Etki̇leri̇, “Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi”, 2017, no. 2 (2), pp. 115–131.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2020.5.41-63
Data publikacji: 2020-12-30 15:01:45
Data złożenia artykułu: 2020-03-17 18:16:22


Statystyki


Widoczność abstraktów - 611
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 483

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Jan Niemiec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.