Walka o imię – Macedońska walka o narodową podmiotowość i kreację tożsamości narodowej

Zuzanna Sielska

Streszczenie w języku polskim


Po uzyskaniu przez Macedonię niepodległości powstało ponownie pytanie o kształt jej kulturowych i etnicznych dziejów oraz o ciągłość istnienia etnosu macedońskiego poprzez poczucie prawa własności w stosunku do dziedzictwa zamieszkiwanego terytorium oraz świadomość przynależności do tej samej grupy etnicznej. Choć odłączenie się do Jugosławii odbyło się większości bez konfliktu zbrojnego to młode państwo nie było w pełni uznawane przez swoich sąsiadów – Bułgarzy nie uznawali narodu, Serbska Cerkiew nie uznawała autokefalii macedońskiej, a Grecja nie uznawała ani Państwa, ani narodu Macedońskiego. Ważną kwestią omawianą w rozdziale będzie pojęcie tożsamości, zarówno społecznej, jak i narodowej w kontekście elementów, które spajają wspólnotę, czyli państwo, religia i pamięć zbiorowa. W państwie, które od niedawna posiada niezależność jest to szczególnie ważne, bowiem poczucie identyfikacji z daną wspólnotą pełni funkcje integracyjne i daje członkom poczucie bezpieczeństwa. Następnie zostanie opisana historia państwowości macedońskiej po 1991 roku oraz problemów jakie młode państwo napotykało w tym okresie. Ta część poruszy również ważną problematykę stosunków macedońsko-greckich, które rzutowały na współczesny kształt państwa oraz społeczeństwa. W ostatniej części za pomocą analizy zachowań społecznych oraz zebranych badań zostanie przedstawiona opinia Macedończyków.


Słowa kluczowe


Macedonia Północna; Bałkany; konflikt; tożsamość

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Brunnbauer U., Serving the Nation: Historiography in the Republic of Macedonia (FYROM) After Socialism, Historien vol. 4, Nefeli Publishers 2003, Available at: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/historein/article/view/2176/2016

Census of Population, Households and Dwellings in The Republic of Macedonia, Book XIII, Republic of Macedonia State Statistical Office, Skopje 2002, Available at: http://www.stat.gov.mk/Publikacii/knigaXIII.pdf

Čepreganov T., Samostojna Republika MakedonijaТ. [in] Istorija na Makedonskijot narod, Institut na nacionalna istorija, Skopje 2008.

Janev I. Uncertain Future and Prospects of the Prespa Agreement between Macedonia and Greece [in:] Advances in Politics and Economics,Vol. 3, No. 2, 2020 Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/304928971.pdf (accessed: 07.10.2020).

Kawka M., Płaneta P., Dyskursy o Macedonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Majewski P., (Re)konstrukcje Narodu, Odwieczna Macedonia powstaje w XXI wieku, Wyd. Katedra, Gdańsk 2013.

Mazover M., The Balkans, A Short History, Random House, Now York 2000.

Mizgalski J., Tożsamość polityczna, stadium zjawiska, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.

Nimetz M., The Macedonian “Name” Dispute: The Macedonian Question–Resolved? [in:] Nationalities Papers (2020), 48: 2, p. 217, DOI: https://doi.org/10.1017/nps.2020.10

Percepciime na identitetite na studentskata populacija vo Republika Makedonija, Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij”, Skopje 2014, Available at: http://isppi.ukim.edu.mk/files/percepcija-na-identititetite.pdf

Republika Makedonija Državna izborna komisja, Referendum 2018, Available at: https://referendum.sec.mk/Referendum/Results?cs=mk-MK&r=r&rd=r1&eu=All&m=All

Repubnička izborna komisija “Izveštaj za sproveduvanjeto i rezultatot od predhodnoto izjasnuvanje na gragjanite na Republika Makedonija na referendumot održan 8 septemvri 1991 godina” 2 стр. Available at: https://old.sec.mk/star/arhiva/1990_Referendum/Izvestaj_za_sproveden_referendum_1990.pdf

Sielska Z., Tożsamość bałkańska – wybrane zagadnienia, [in:] the Peculiarity of Man. Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania: Przyczyna – cel (1), R. Stefański (ed.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń – Kielce 2016.

Sielska Z., Albanian Minority questions in Macedonia: Selected Issues, DOI 10.6084/m9.figshare.6726944

Stawowy-Kawka M., Historia Macedonii, Zakład Kartograficzny Sygnatura, Wrocław 2000.

Stets D., Macedonia’s bloodless road to independence, “Philadelphia Inquirer”, 1992.

Sztompka P., Kapitał społeczny, teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wyd. Znak Horyzont, Kraków 2016.

Telma, Anketa, available at: https://telma.com.mk/anketa-41-5-ke-glasaat-za-35-1-protiv/

Wojnicki J., The formation of the Party System in Republic of Macedonia, VOL 1. Lublin 2016, DOI:10.17951/m.2016.1.157

Wojtaszczyk K. A., W. Jakubowski, Społeczeństwo i polityka, podstawy nauk politycznych, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2020.5.81-93
Data publikacji: 2020-12-30 15:01:48
Data złożenia artykułu: 2020-07-06 13:22:56


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1718
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 547

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Zuzanna Halina Sielska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.