Kolegialność działań Rady Ministrów a odpowiedzialność konstytucyjna jej członków w ocenie polskiej doktryny

Monika Kowalska

Streszczenie w języku polskim


Odpowiedzialność konstytucyjna należy do kanonów rozwiązań konstytucyjnych współczesnych państw demokratycznych. Jedną z jej cech pozostaje osobisty i ograniczony podmiotowo charakter. Wśród podmiotów podległych kognicji Trybunału Stanu, zgodnie z regulacją polskiej konstytucji, znajdują się jednakowoż funkcjonariusze państwa, wchodzący w skład kolegialnych organów państwa. Stąd zasadnym jest postawienie sobie pytań o możliwość pociągnięcia ich do zindywidualizowanej w swej formie odpowiedzialności konstytucyjnej za działania podjęte z naruszeniem prawa przez kolektywny organ państwa, którego z mocy prawa integralną część stanowią, i o przedstawienie zapatrywań przedstawicieli doktryny prawa konstytucyjnego na powyższe zagadnienie.


Słowa kluczowe


Trybunał Stanu, odpowiedzialność konstytucyjna, organ kolegialny, Rada Ministrów, minister

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.).

Ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 1992, nr 84, poz. 426 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (tj. Dz. U. 2002, nr 101, poz. 925 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, nr 89, poz. 555 ze zm.).

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1997 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 392 ze zm.).

Uchwała nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin prac Rady Ministrów (M.P. 2002, nr 13, poz. 221 ze zm.).

Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin prac Rady Ministrów (M.P. 2013, poz. 979).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999 r. – Sygn. akt III RN 108/98, OSNIAPiUS 1999, nr 20, poz. 639.

Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Warszawa 1996, nr XXXVIII.

Piśmiennictwo naukowe

Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.

Gdulewicz E., Mojak R., Rola ustrojowa i struktura organizacyjna Rady Ministrów, [w:] Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego, red. W. Skrzydło, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.

Granat M., Normatywny model odpowiedzialności konstytucyjnej w praktyce, [w:] Sądy i trybunały w konstytucji i praktyce, red. W. Skrzydło, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.

Gromek Z., Odpowiedzialność konstytucyjna a kontrola sejmowa. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Sejmowy”, 2008, nr 3.

Hauser J., Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Jagielski J., Administracja centralna, [w:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Wydawnictwo LewisNexis, Warszawa 2002.

Kmiecik R., Opinia prawna o możliwości wszczęcia postępowania w zakresie odpowiedzialności konstytucyjnej wobec członka organu kolegialnego (na przykładzie KRRiT), [w:] Postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Zagadnienia modelowe, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2007.

Kmiecik R., W sprawie możliwości wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej członka organu kolegialnego (na przykładzie KRRiT), „Przegląd Sejmowy”, 2008, nr 2.

Kowalska M., Trybunał Stanu, [w:] Ustrój organów ochrony prawnej, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

Kowalska M., Trybunał Stanu, [w:] Encyklopedia politologii. Instytucje i systemy polityczne, t. II, red. B. Dziemidok-Olszewska, W. Sokół, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Kręcisz W., Glosa glosy do wyroku Sądu Najwyższego z 6 stycznia 1999 r. (sygn. akt III RN 108/98), „Przegląd Sejmowy”, 1999, nr 4 (33).

Lis-Starowicz D., Postępowanie w sprawie odpowiedzialności posłów i senatorów przed Trybunałem Stanu (uwagi na marginesie art. 107 Konstytucji RP), „Przegląd Sejmowy”, 2004, nr 6.

Mojak R., Parlament a Rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Mojak R., Status ustrojowy Rady Ministrów w nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (zagadnienia wybrane), [w:] Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w nowej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. XL Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Konstytucyjnego 4–6 czerwca 1998. Kazimierz Dolny nad Wisłą, red. W. Skrzydło, R. Mojak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.

Odrowąż-Sypniewski W., Odpowiedzialność konstytucyjna członków organów kolegialnych, „Przegląd Sejmowy”, 2006, nr 6.

Odrowąż-Sypniewski W., Odpowiedzialność konstytucyjna członków organów kolegialnych, [w:] Postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Zagadnienia modelowe, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2007.

Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002.

Pietrzak M., Odpowiedzialność konstytucyjna w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

Sarnecki P., Kierownicze kompetencje Prezesa Rady Ministrów w strukturze administracji rządowej, „Przegląd Sejmowy”, 2011, nr 3.

Sarnecki P., Nota do art. 53, [w:] Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, t. I, red. l. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.

Sarnecki P., Opinia o możliwości wszczęcia postępowania w zakresie odpowiedzialności konstytucyjnej wobec członka organu kolegialnego, [w:] Postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Zagadnienia modelowe, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2007.

Sarnecki P., W sprawie możliwości wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej członka organu kolegialnego (na przykładzie KRRiT), „Przegląd Sejmowy”, 2008, nr 2.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Skrzydło W., Rada Ministrów i administracja rządowa, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Wydawnictwo Morpol, Lublin 1998.

Skrzydło W., Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 1998.

Sobczak J., Sądy i trybunały, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Wydawnictwo Verba, Lublin 2003.

Świda-Łagiewska Z., Zasady odpowiedzialności konstytucyjnej i system kar, [w:] Trybunał Stanu w PRL, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1983.

Uzasadnienie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999 r., [w:] Informacje – Orzecznictwo innych sądów, „Przegląd Sejmowy”, 1999, nr 4.

Wasilewski A., List do redakcji w sprawie glosy do wyroku Sądu Najwyższego z 6 stycznia 1999 r. (sygn. akt III RN 108/98 – OSNIAPiUS 1999, nr 20, poz. 639) opublikowane w „Przeglądzie Sejmowym” z 1999 r., nr 4, „Przegląd Sejmowy”, 2000, nr 2.

Wiliński P., Wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej członka organu kolegialnego, [w:] Postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Zagadnienia modelowe, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2007.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Wydawnictwo Liber, Warszawa 2000.

Wróblewski J., Delikt konstytucyjny, Wydawnictwo Epoka, Warszawa 1985.

Zaleśny J., Odpowiedzialność konstytucyjna, Praktyka III RP, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.

Zgryzek K., Opinia prawna o możliwości wszczęcia postępowania w zakresie odpowiedzialności konstytucyjnej wobec członka organu kolegialnego (na przykładzie KRRiT), [w:] Postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Zagadnienia modelowe, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 2007.

Zgryzek K., W sprawie możliwości wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności konstytucyjnej członka organu kolegialnego (na przykładzie KRRiT), „Przegląd Sejmowy”, 2008, nr 2.

Zrębiec D., Zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej w nowej Konstytucji RP (wybrane zagadnienia), „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska”, 1999, sectio G, vol. XLVI.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2017.2.115
Data publikacji: 2018-07-27 12:57:31
Data złożenia artykułu: 2017-09-25 12:27:22


Statystyki


Widoczność abstraktów - 2004
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 437

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Monika Kowalska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.