Pozycja ustrojowa głowy państwa w Bośni i Hercegowinie

Małgorzata Podolak

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem analizy jest pozycja ustrojowa głowy państwa w Bośni i Hercegowinie. Państwo posiada specyficzne rozwiązania ustrojowe, które zostały ustanowione w wyniku porozumienia w Dayton. Głowę państwa stanowi trzyosobowe prezydium składające się z Serba, Chorwata i Bośniaka. W artykule zaprezentowano procedurę wyborczą, kompetencje i odpowiedzialność tej wyjątkowej Prezydencji.


Słowa kluczowe


Prezydencja Bośni I Hercegowiny, Bośnia i Hercegowina, system polityczny, głowa państwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Constitution of Bosnia and Herzegovina, strona internetowa Urzędu Wysokiego Przedstawiciela, http://www.ohr.int, dostęp 14.07.2015.

Dayton Peace Agreement, http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/file/BA_951121_DaytonAgreement.pdf

Rules of Procedure of Presidency of Bosnia and Herzegovina, http://www.predsjednistvobih.ba

Piśmiennictwo naukowe

Babić M., Bałkanizacja czy europeizacja? Bośnia i Hercegowina w perspektywie europejskiej, (w:) Konflikty narodowe i europejskie aspiracje państw bałkańskich, red. M. Filipowicz, Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Rok 9 (2011) Zeszyt 2.

Babić M., Bośnia i Hercegowina specyfika systemu politycznego, Popławski, Dariusz (red.), Małe państwa Europy, specyfika systemu politycznego i aktywności międzynarodowej, Warszawa 2009.

Banac I., What happened in the Balkans (or rather ex Yugoslavia)?, “East European Politics and Societies”, 2009, nr 4.

Dziemidok-Olszewska B., Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2003.

Fiszer M., Proces kształtowania się statusu Dystryktu Brczko po zakończeniu konfliktu w Bośni i Hercegowinie, „Poliarchia” 2016, nr 1(6).

Frankiewicz A., Ewolucja prawa wyborczego do prezydencji Bośni i Hercegowiny i jej uwarunkowania społeczno-polityczne, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 3322, Przegląd Prawa i Administracji LXXXV, Wrocław 2011.

Frankiewicz A., Prawo wyborcze do prezydencji w Bośni i Hercegowinie,[w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2007.

Gibas-Krzak D., Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów. Pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją Muzułmanów, Częstochowa 2016.

Kowalczewski T., Oficjalne wyniki wyborów w Bośni i Hercegowinie, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Oficjalne-wyniki-wyborow-w-Bosni-i-Hercegowinie-3225842.html (data dostępu 15.03.2017)

Krysieniel K., W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjalną, Warszawa 2012.

Krysieniel K., Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w Bośni i Hercegowinie, [w:] Formy odpowiedzialności konstytucyjnej w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Toruń 2010, Toruń 2012.

Krysieniel K., System wyborczy w Bośni i Hercegowinie – spojrzenie krytyczne, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, nr 1.

Krysieniel K., Ucieczka od Dayton? Bośnia i Hercegowina w procesie przemian ustrojowych, (w:) Polska i Europa Środkowa. Demokratyzacja, konsolidacja, europeizacja, red. E. Nowak, R. Riedel, Lublin 2010

Krysieniel K., Wielokulturowość Bośni i Hercegowiny i jej wpływ na ustrój państwa, , (w:) Współczesne państwo. Wybrane problemy, red. S. Wróbel, Poznań 2009.

Mojak R., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 1998.

Muś J., Bośnia po wyborach, „Stosunki Międzynarodowe”, 2010, nr 69.

Olchowski J., Pawłowski K., Region Europy Południowo-Wschodniej, (w:) Regiony w stosunkach międzynarodowych, red. I. Topolski, H. Dumała, A. Dumała, Lublin 200.

Podzielona Bośnia i Hercegowina http://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna/news/podzielona-bosnia-i-hercegowina/ (data dostępu 12.11.2016)

Pomykalska B., Suwerenne państwo pod nadzorem. Rzeczywistość polityczna Bośni i Hercegowiny 17 lat po Dayton, „Państwo i Społeczeństwo” 2011 (XI), nr 4.

Ribarič M., Status of the President of the Republic of Slovenia in the system of government, (w:) Ten years of the Constitutionalism in Central and eastern Europe, red. K. Działocha, R. Mojak, K. Wójtowicz, Lublin 2001, s. 78.

Sahadžić M., “Veto mehanizmi” u parlamentima na državnoj i entitetskoj razini u BiH, „Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini“, ed. S. Gavrić, D. Banović, Sarajevski otvoreni centar, Friedrich Ebert Stiftung, Sarajevo 2012.

Sochacki Sz., Bośnia i Hercegowina 1995-2012. Studium politologiczne, Toruń 2015.

Stanisławski W., Bośnia i Hercegowina, (w:) Bałkany Zachodnie a integracja europejska. Perspektywy i implikacje, red. R. Sadowski, J. Muś, Warszawa 2008.

Stojarová V., Problem bośniacki a szerzej rozumiane bezpieczeństwo. Strony i reprezentacja interesów w Bośni i Hercegowinie, [w:] Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina w perspektywie środkowoeuropejskiej, red. M. Gniazdowski Warszawa 2008.

Timofiejuk P., Ustrój polityczny Republiki Bośni i Hercegowiny w myśl porozumień z Dayton,[w:] Bałkany. Etnokulturowe podłoże konfliktów, red. W. Konarski, A. Koseski, Pułtusk 2006.

Vanderwerf M., National Identity in Bosnia-Herzegovina. Part 1: Framework for Exploration, http://www.globalmissiology.org/portugues/docs_pdf/featured/vanderwerf_national_identity_bosnia-herzegovina_part1_2_2009.pdf (data dostępu 10.10.2015)

Vlaisavlević U., Bośnia i Hercegowina: ciągłość etnopolityki w wieku integracji europejskiej, (w:) Kraje postkomunistyczne a integracja europejska. Rok 1989-20 lat później, red. M. Ebertowski, Warszawa 2009.

Vogel T.K., Bosnia and Herzegovina: The Challenge of Legitimacy, „Working Paper” 2006, nr 2.

Yiftachel O., Etnocracy. Land and Indentity Polititcs In Israel/Palestine. Philadelfia 2006.

Walkiewicz W., Jugosławia. Państwa sukcesyjne, Warszawa 2009.

Wojnicki J., Prawo wyborcze na urząd prezydenta republiki w Republice Serbii, (w:) Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2017.2.23
Data publikacji: 2018-07-27 12:57:27
Data złożenia artykułu: 2017-10-30 11:46:41


Statystyki

Widoczność abstraktów - 271
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 31

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Małgorzata Podolak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.