Instrumenty administracyjne polskiej polityki ekologicznej – wybrane aspekty

Dorota Strus

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem podjętej w opracowaniu analizy były instrumenty administracyjne wykorzystywane w procesie realizacji polityki ekologicznej. Szczególną uwagę zwrócono na rolę i znaczenie pozwoleń emisyjnych, pozwoleń zintegrowanych, wodnoprawnych oraz na funkcjonujący system zarządzania środowiskiem( EMAS). Istotną kwestią, poddaną analizie z punktu widzenia administracji publicznej, była instytucja związana z przeprowadzaniem ocen oddziaływania na środowisko, w tym w szczególności ocen o charakterze strategicznym.


Słowa kluczowe


polityka ekologiczna; ochrona środowiska; instrumenty administracyjne

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bukowski Z., Opinia o projekcie ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i o projekcie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w systemie prawa ochrony środowiska, Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu, Druki Sejmowe nr 767, 768.

Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie. Podręcznik, Centrum Informacji o Środowisku, Warszawa 2010.

Graczyk A., Instytucje rynkowe polityki ekologicznej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2013.

Górski M., Ochrona środowiska jako zadanie administracji publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.

Haładyj A., Udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko jako instytucja prawa ochrony środowiska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.

Jendrośka J., Nowa regulacja prawna dostępu do informacji i udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko, „Prawo i Środowisko” 2008, Vol. 3(55).

Korzeniowski P., Instytucje prawa ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.

Pchałek M., Procedura strategicznych ocen planów i programów a oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć, [in:] Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, red. B. Rakoczy, M. Pchałek, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Pchałek M., Behnke M., Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim i UE, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.

Radecki W., Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza. Rozwój. Perspektywy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

Stelmasiak J. (red.), Prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2018.3.31-46
Data publikacji: 2019-07-15 10:25:41
Data złożenia artykułu: 2019-01-17 10:38:53


Statystyki


Widoczność abstraktów - 763
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 462

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Dorota Strus

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.