Prawa kobiet w świetle programów zwycięskich partii politycznych w wyborach parlamentarnych w Polsce w 2019 r.

Magdalena Lesińska-Staszczuk

Streszczenie w języku polskim


Problematyka praw kobiet w XXI wieku jest stale obecna w debacie publicznej i znajduje odzwierciedlenie w programach wyborczych poszczególnych partii politycznych. Zarówno po prawej, jak i po lewej stronie sceny politycznej znajdziemy postulaty dotyczące równouprawnienia kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, wsparcia dla rodzin czy należytej opieki zdrowotnej. Analizując programy zwycięskich partii politycznych w wyborach parlamentarnych w 2019 r. w Polsce, należy stwierdzić, że większość z nich podjęła tzw. problematykę kobiecą. Kwestie te dotyczyły takich zagadnień jak: opieka nad dziećmi, zdrowie kobiet, ale też równa płaca za pracę tej samej wartości bez względu na płeć, równy udział kobiet i mężczyzn we władzach publicznych czy skuteczna walka z przemocą domową.


Słowa kluczowe


prawa kobiet, przeciwdziałanie dyskryminacji, programy partyjne, wybory parlamentarne w Polsce

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Act on Family Planning, Human Embryo Protection and Conditions of Permissibility of Abortion of 7 January 1993, Dz. U. [Journal of Laws] of 1993, no. 17, item 78.

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Mid-term progress report on the roadmap for equality between women and men (2006-2010), COM (2008) 760 final, 26 November 2008.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Towards Common Principles of Flexicurity, COM (2007) 359 final, 27 June 2007.

Constitution of the Republic of Poland, Dz. U. [Journal of Laws] of 1997, no. 78, item 483.

Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, https://rm.coe.int/168008482 [accessed: 25.10.2019].

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women of 18 December 1979, Dz. U. [Journal of Laws] of 1982, no. 10. item 71.

Data for the EU - 28 states, Violence against women, EU Agency for Fundamental Rights, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_pl.pdf [accessed: 18.10.2019].

Electoral programme of Confederation Liberty and Independence, https://konfederacja.net/program [accessed: 22.10.2018].

Electoral programme of Law and Justice, http://pis.org.pl/dokumenty [accessed: 21.10.2019].

Electoral programme of the Civic Coalition, https://koalicjaobywatelska.pl/program [accessed: 22.10.2019].

Electoral programme of the Democratic Left Alliance, https://lewica2019.pl/program [accessed: 22.10.2019].

Electoral programme of the Polish People’s Party, https://www.psl.pl/psl-koalicja-polska-przedstawia-nowy-program [accessed: 22.10.2019].

Family 500 Plus, Ministry of Family, Labour and Social Policy of the Republic of Poland, https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus [accessed: 21.10.2019].

Konwencja Lewicy: “Pakt dla kobiet” - 10 rozwiązań na prawdziwą równość [The Convention of the Left : “Pact for Women” - 10 solutions for “true equality”], https://www.wprost.pl/wybory-parlamentarne-2019/10251008/konwencja-lewicy-pakt-dla-kobiet-czyli-10-rozwiazan-na-prawdziwa-rownosc.html [accessed: 21.10.2019].

Lesińska-Staszczuk M., Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w świetle wybranych orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [in:] Dyskryminacja: przyczyny, przejawy, sposoby zapobiegania, M. Lesińska-Staszczuk, J. Wasil (ed.), UMCS, Lublin 2016.

Lisowska E., Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, SGH, Warsaw 2008.

Matlary J. H., Nowy feminizm. Kobieta i świat wartości [A Time to Blossom: Notes on a New Feminism], trans. M. Ratajczak, W drodze, Poznań 2000.

Pekińska Platforma Działania [Beijing Platform for Action], United Nations Information Centre in Warsaw, http://www.unic.un.org.pl/rownouprawnienie/platforma_dzialania.php [accessed: 12.10.2019].

Polska wolna od przemocy wobec kobiet: Wybrane problemy dotyczące wdrożenia konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej [Poland Free from Violence against Women: Selected Problems Relating to the Enforcement of the Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence], Amnesty International, https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/Polska-wolna-od-przemocy-wobec-kobiet_analiza_Amnesty-International-2.pdf [accessed: 21.10.2019].

Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce: Uwarunkowania prawne i instytucjonalne, G. Wrona (ed.), Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of Poland, Warsaw 2010.

The gender pay gap in Poland, European Commission, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm [accessed: 23.10.2019].

Uzyskaj becikowe [Get the Baby Bonus], Polish Ministry of Digital Affairs, https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/becikowe-jak-dostac [accessed: 20.10.2019].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/bc.2019.4.0.39-52
Data publikacji: 2019-12-28 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-11-13 15:41:14


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1390
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 633

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Magdalena Lesińska-Staszczuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.