The vegetation of “Dzięcioły” earthwork (Siedlecka Plateau)

Marek Ciosek, Janusz Krechowski, Katarzyna Piórek

Abstract


The early-medieval earthwork “Dzięcioły”, of the area of 8 ha, is situated in the Sarnaki forest district (Mazovia Province). The whole object is overgrown by deciduous forest vegetation. Two well-preserved subassociations of oak-hornbeam forest – Tilio-Carpinetum typicum and T.-C. corydaletosum, protected by Nature 2000 Directive, were identified. The flora of the earthwork includes 184 vascular plant species, of which 5 are protected and 6 regionally threatened. Species characteristic of deciduous forests and forest edge communities (63.6%) dominate over meadow (16.3%) and aquatic and rush plants (13.6%). The share of synanthropic species is still very low (6.0%). Due to large archaeological and natural values, spatial protection of the earthwork as a nature reserve, was suggested.

Keywords


“Dzięcioły” earthwor; Siedlecka Plateau; Tilio-Carpinetum; nature conservation

References


Celka Z. 1999. Rośliny naczyniowe grodzisk Wielkopolski. Prace Zakładu taksonomii UAM w Poznaniu 9, 1–159.

Celka Z. 2004. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na grodziskach Wielkopolski. Prace Zakł. Taks. Roślin UAM w Poznaniu,13, 1–447.

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Dz.U. L 206 z dn. 22.7.1992.

Głowacki Z., Falkowski M., Krechowski J., Marciniuk J., Marciniuk P., Nowicka-Falkowska K., Wierzba M. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Niziny Południowopodlaskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 59 (2), 5–41.

Górska I., Paderewska L., Pyrgała J., Szymański W., Gajewski L., Okulicz Ł. 1976. Grodziska Mazowsza i Podlasia (w granicach dawnego województwa warszawskiego). Instytut Historii Kultury Materialnej, PAN, Wrocław.

Jackowiak B. 1993. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Poznaniu. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM w Poznaniu 2, 1–40.

Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.

Kot H. 1995. Przyroda województwa siedleckiego. Zakład Badań Ekologicznych „Ekos”, Siedlce.

Kruszelnicki J. 2008. Nowe stanowiska Ulmus minor var. suberosa, Cerasus avium, Acer campestre, Quercus petraea i Taxus baccata w dorzeczu Krutyni (Pojezierze Mazurskie). Fragm. Flor. et Geobot. Polonica 1, 133–136.

Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Mikulski J. 1937. Grodziska w powiecie siedleckim. Przegląd Archeologiczny, t. IV, Poznań.

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteriodophytes of Poland – a checklist. [In:] Biodiversity of Poland 1. Z. Mirek (ed.). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

Pawłowski B. 1972. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. [In:] Szata Roślinna Polski. W. Szafer, K. Zarzycki (eds.). PWN, Warszawa.

Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Sierpińska A. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna na podstawach ekologiczno-fizjograficznych. PWRiL Warszawa.

Zając A. 1979. Pochodzenie archeofitów występujących w Polsce. Rozpr. habil. UJ 29, 1–213.

Zając A., Zając M., Tokarska-Guzik B. 1998. Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin. [In:] Synanthropization of plant cover in new Polish research. Phytocoenosis Vol. 10. J. B. Faliński, W. Adamowski, B. Jackowiak (eds.), Warszawa–Białowieża, 107–116.

Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. [In:] Biodiversity of Poland 2. Z. Mirek (ed.). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.
DOI: http://dx.doi.org/10.2478/v10067-012-0026-8
Data publikacji: 2015-07-18 00:13:05
Data złożenia artykułu: 2015-07-17 23:38:06


Statistics


Total abstract view - 352

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Marek Ciosek, Janusz Krechowski, Katarzyna Piórek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.