Codzienność białoruskiego urzędnika późnych lat 20. i wczesnych lat 30. XX wieku (na przykładzie Ludowego Komisariatu Finansów BSRR)

Dzmitry Kryvashei

Streszczenie w języku polskim


W artykule, opierając się na wielu źródłach historycznych, podjęto próbę rekonstrukcji warunków pracy, dnia pracy, codziennych zwyczajów i życia pracowników Ludowego Komisariatu Finansów Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (BSRR) w krytycznym dla społeczeństwa okresie, czyli w późnych latach 20. oraz wczesnych latach 30. XX wieku. Na konkretnych przykładach rozważono wdrażanie takich środków w Komisariacie Ludowym, jak: awansowanie pracowników na stanowiska urzędników służby cywilnej, białorusyzacja czy wprowadzenie ciągłego tygodnia pracy. Podkreślono rolę lokalnego komitetu organizacji związkowej w rozwiązywaniu codziennych problemów pracowników. Dużo uwagi poświęcono dyscyplinie pracy i organizacji warunków pracy, wysokości i potrąceń z wynagrodzeń oraz problemom zaopatrzenia w towary i tworzeniu systemu kartowego.


Słowa kluczowe


urzędnicy służby cywilnej; lokalny komitet organizacji związkowej; zaopatrzenie; pracownicy; Ludowy Komisariat Finansów Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej

Pełny tekst:

PDF (Русский)

Bibliografia


ИСТОЧНИКИ

Акт за 20, 21, 27 и 28 января 1929 г. ревизионной комиссии месткома НКФ БССР за период с 11 сентября 1928 г. по 20 января 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 112, л. 6–6 об.

Ведомость удержаний с зарплаты работников НКФ БССР за II половину января 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 29–31.

Ведомость уплаты целевых авансов с пайщиков Минского центрального рабочего кооператива по коллективу НФ БССР, НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 162–164 об.

Выводы комиссии по итогам проверки исполнения директив правительства и партии о проведении белоруссизации в Наркомфине [Не пазнее 9 февраля 1929 г.], НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 12, л. 32–34.

Докладная записка Романовского в бюро ячейки КП(б)Б Народного комиссарата финансов БССР, Народному комиссару финансов БССР. 25 июля 1932 г., НАРБ, Ф. 93, oп. 19, д. 17, л. 66–66 об.

Должности, которые должны заниматься выдвиженцами. Приложение к протоколу заседания бюро ячейки КП(б)Б НКФ БССР. 18 июля 1930 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 15, л. 41–41 об.

Дополнительный отчёт о составе специалистов на 1 июля 1932 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7373, л. 36–36 об.

Дополнительный список сотрудников НКФ на обеды в 8-й столовой с 15 декабря 1930 г. по 1 января 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 6.

Заявление сотрудников НКФ БССР Воронина и Альтшуля в Секретариат НКФ БССР. 1 сентября 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 306.

Именной список иждивенцев служащих Наркомфина БССР. 25 сентября 1930 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7020, л. 34–35 об.

Информационный отчет бюро кассы взаимопомощи при НКФ. Приложение к протоколу № 22 заседания месткома НКФ БССР. 13 марта 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 112, л. 44–45.

Итоги проверки белорусизации аппарата НКФ и Главного управления сберкасс и госкредита и степени понимания работниками сущности ленинской нацполитики [Не ранее 7 июля 1931 г.], НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 17, л. 5–7.

Итоги проверки коллективного договора по коллективу Наркомфина и Управлению сберкасс и госкредита БССР [не ранее 20 декабря 1931 г.], НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 15, л. 192–195.

Итоги проверки коллективного договора по коллективу Наркомфина и Цправления сберкассами и госкредита БССР. 22 ноября 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 15, л. 193.

Итоги работы комиссии по обследованию ячейки КП(б)Б Наркомфина БССР [не ранее мая 1929 г.], НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 16, л. 2–7.

Итоги работы ячейки КП(б)Б при Наркомфине и Управлении сберкасс и госкредита по выполнению директив партии по вопросам национальнйо политики. 11–17 апреля 1932 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 17, л. 1–4.

Коллективный договор между Президиумом Центрального Правления профсоюза совторгслужащих Белоруссии и Народным комиссариатом финансов БССР. 29 декабря 1928 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 113, л. 41–49.

Материал о состоянии финаппарата БССР за последние три года. 13 апреля 1930 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7023, л. 339–353 об.

О финансовом положении НКФ БССР за 11 месяцев 1932 г. 17 декабря 1932 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7804, л. 3–9.

Обращение комиссии по проверке и чистке аппарата НКФ СССР. 8 июля 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 116, л. 98.

Письмо Белкомунбанка БССР в управление делами Наркомфина БССР. 4 мая 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 138.

Письмо в местком НКФ БССР из отдела по культуре ЦП Союза совторгслужащих. 8 апреля 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 116, л. 63.

Письмо Центрального правления профсоюза в местком Совторгслужащих НКФ БССР. 11 мая 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 116, л. 83.

Письмо ЦП Союза совторгслужащих всем МК, ГК г. Минск, райгрупкомам Минского акруга. 17 июля 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 116, л. 116.

План празднования 14 годовщины Октябрьской революции по коллективу НКФ БССР [не позднее 6 ноября 1931 г.], НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 122, л. 66–67.

План работ кооперативно-магазинной комиссии НКФ БССР на период июнь-сентябрь 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 112, л. 154.

План работы организатора месткома НКФ БССР по рабочему обеспечению и быту на III квартал 1932 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 122, л. 7.

Поручение Васильева администрации НКФ на удержания с зарплаты. 2 января 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 140.

Правила внутреннего распорядка в Наркомфине БССР. Утверждены 21 марта 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 113, л. 20–22.

Приказ па Народному камиссариату финансов БССР. 1 апреля 1931 г. № 60, НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7634, л. 17.

Приказ па Народному камиссариату финансов БССР. 19 ноября 1932 г. № 172, НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7798, л. 132.

Приказ по Народному камиссариату финансов БССР. 31 декабря 1931 г. № 154, НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7348, л. 21–22.

Приказ по Народному комиссариату финансов БССР. 13 апреля 1931 г. № 35, НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7422, л. 209.

Приказ по Народному комиссариату финансов БССР. 2 октября 1928 г. № 3, НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 6391, л. 2–6.

Приказ по Народному комиссариату финансов БССР. 5 марта 1932 г. № 72, НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7798, л. 26–29.

Протокол [без №] заседания бюро ячейки КП(б)Б НКФ БССР. 12 октября 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 15, л. 165.

Протокол [без №] заседания бюро ячейки КП(б)Б НКФ БССР. 17 июля 1932 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 18, л. 44–44 об.

Протокол [без №] заседания бюро ячейки КП(б)Б НКФ БССР. 10 декабря 1932 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 18, л. 85.

Протокол [без №] заседания бюро ячейки КП(б)Б НКФ БССР. 2 января 1933 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 8308, л. 103–105.

Протокол № 14 заседания месткома НКФ БССР. 3 января 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 112, л. 10–12.

Протокол № 15 заседания бюро ячейки КП(б)Б НКФ БССР. 22 марта 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 12, л. 52–54.

Протокол № 15 заседания месткома НКФ БССР. 11 января 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 112, л. 16–17.

Протокол № 18 заседания бюро ячейки КП(б)Б НКФ БССР. 6 апреля 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 12, л. 72–74.

Протокол № 19 заседания месткома НКФ БССР. 14 февраля 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 112, л. 28–29.

Протокол № 29 заседания месткома НКФ БССР. 9 мая 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 112, л. 111–113.

Протокол № 3 заседания бюро ячейки КП(б)Б НКФ БССР. 11 апреля 1930 г., НАРБ, Ф. 93, oп. 19, д. 15, л. 7–7 об.

Протокол № 39 заседания месткома НКФ БССР. 24 августа 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 112, л. 162–163.

Протокол № 42 заседания месткома НКФ БССР. 19 сентября 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 112, л. 167–167 об.

Протокол № 43 заседания бюро ячейки КП(б)Б НКФ БССР. 10 октября 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 12, л. 139–141.

Протокол № 48 заседания бюро ячейки КП(б)Б НКФ БССР. 3 ноября 1929 г., НАРБ, Ф. 93, oп. 19, д. 12, л. 150–151.

Протокол № 5 заседания бюро ячейки КП(б)Б при НКФ. 5 мая 1930 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 15, л. 13–14 об.

Протокол № 37 заседания бюро ячейки КП(б)Б при НКФ БССР. 19 ноября 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 12, л. 132–132 об.

Протокол № 44 заседания бюро ячейки КП(б)Б НКФ БССР. 15 октября 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 12, л. 145–146.

Протокол № 8 заседания бюро ячейки КП(б)Б НКФ БССР. 9 февраля 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 12, л. 30–31.

Протокол № 38 заседания бюро ячейки КП(б)Б НКФ БССР. 23 сентября 1929 г., НАРБ, Ф. 93, oп. 19, д. 12, л. 133–134.

Протокол заседания кооперативного бюро месткома НКФ БССР. 17 апреля 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 90.

Протокол общего собрания сотрудников НКФ БССР. 17 марта 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 161.

Протокол совещания рабочих-выдвиженцев в аппарате Народного комиссариата финансов БССР. 8 октября 1930 г., НАРБ, Ф. 93, oп. 19, д. 15, л. 68–69 об.

Распоряжение об удержании с зарплаты отдельных сотрудников за 1 половину апреля 1931 г. 12 апреля 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 91.

Распределение членов партии по отдельным направлениям партийной и общественной работы. 28 мая 1929 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 12, л. 99.

Резолюция, принятая абщим открытым собранием ячейки КП(б)Б НКФ по докладу о месячнике проверки белоруссизации. 17 апреля 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 19, д. 14, л. 80.

Сведения о состоянии финансового аппарата БССР на 1/ІІІ-1930 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7023, л. 56.

Список наркомов, зам. наркомов, членов коллегии и президиумов хозяйственных наркоматов, которые получают зарплату по ставках коммунистов-хозяйственников [январь 1933 г.], НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 8308, л. 102.

Список питающихся в столовой Красного Креста за февраль 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 32.

Список работников Народного комиссариата финансов БССР с указанием оклада на 1933 год для утверждения в Народном комиссариате труда БССР [январь 1933 г.], НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 8308, л. 90–95.

Список сотрудников на получение продовольственного набора в буфете 2 мая 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 110–110 об.

Список сотрудников Наркомфина БССР, желающих питаться в столовой Красного Креста в марте месяце 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 64.

Список сотрудников НКФ БССР с указанием выплат на сукно, материал, ремонт обуви, мультан и проч. [1929 г.], НАРБ, Ф. 93, оп. 3, д. 688, л. 13–16 об.

Список сотрудников НКФ БССР, внесших аванс на овощи. 25 апреля 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 101–101 об.

Список сотрудников НКФ БССР, желающих питаться в столовой ЖАКТ, на выдачу абонементов. 1 июня 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 152.

Список сотрудников НКФ БССР, питающихся в столовой 10-го ЖАКТа с 16 по 31 мая 1931 г. 15 мая 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 133.

Список сотрудников НКФ с указанием дня отдыха при переходе на непрерывную рабочую неделю с 1 октября [1929 г.], НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 6391, л. 62–64.

Список сотрудников НКФ, получивших талоны на промтовары по предварительной подписке. 20 апреля 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 96.

Счёт в Белорусское газетное бюро на февраль месяц 1932 г. 28 января 1931 г., НАРБ, Ф. 93, оп. 1, д. 7381, л. 45.

Тезисы к проекту т. Бинеошерса, НАРБ, Ф. 93, оп. 3, д. 744, л. 16–18.

Штаты и ставки по Народному комиссариату финансов БССР [июнь 1929 г.], НАРБ, Ф. 93, оп. 13, д. 112, л. 139–140 об.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Ахрименя О., В “Единении” – сила!, 2012, www.sb.by/articles/v-edinenii-sila.html?delete_comment_id= [доступ: 10.05.2020].

Богословская М.В., Повседневная жизнь советской элиты в 1910–1930 гг., [в:] Конфликты и компромиссы в истории мировых цивилизаций, ред. Н.И. Басовская, Москва 2009.

Дубровский А.М., История российской торговли, Брянск 2010.

Жертвы политического террора в СССР, http://base.memo.ru [доступ: 17.05.2020].

Кринко Е.Ф., Повседневный мир советского человека 1920–1940-х гг.: жизнь в условиях социальных трансформаций, Ростов-на-Дону 2011.

Лебина Н.Б., Советская повседневность: нормы и аномалии от военного коммунизма к большому стилю, http://document.wikireading.ru/51351 [доступ: 3.03.2020].

Осокина Е.А., Иерархия потребления: о жизни людей в условиях сталинского снабжения 1928–1935 гг., Москва 1993.

Туфанов Е.В., Быт и повседневная жизнь советского чиновника в 1920–1930-е годы, „Гуманитарные и юридические исследования” 2017, № 2.

ЦК РКП(б) – ВКП(б) и национальный вопрос, сост. Л.С. Гатагова, Л.П. Кошелева, Л.А. Роговая, Кн. 1: 1933–1945. Москва 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/f.2020.75.113-141
Data publikacji: 2021-01-27 10:39:33
Data złożenia artykułu: 2020-08-25 12:19:52


Statystyki


Widoczność abstraktów - 359
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (Русский) - 335

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Dzmitry Anton Kryvashei

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.