The Scientific Sphere of Soviet Ukraine in Conditions of Ukrainianization of the 1920s

Віталій Масненко

Streszczenie w języku polskim


The article examines the processes of transformation of scientific sphere of Soviet Ukraine in the 1920s, when the official policy of Ukrainianization was provided. Author comments the difference between positions of academic circles and the Bolshevik government regarding the development and character of science. In these circumstances, the scientific sphere has acquired a new quality. By 1929, the Ukrainian Academy of Science’s activity had a quite distinct national form and content. In the Ukrainian SSR, the number of Ukrainian ethnic scientists was growing up. There has been formed a significant body of Ukrainian scientific works from all research sectors. Most areas of scientific research, including natural, accurate, legal science, received professional terminology dictionaries, regulated by the new spelling. It gave rise to a new generation of Ukrainian scientific intelligence. The process of recognition of Ukrainian science in the European and international scientific community was notable. However, the project of building a complete national science remained unfinished. Ukrainian science could not overcome the relatively narrow confines of official course of Ukrainianization. At the beginning of 1930 there was a dramatic change within ethnic policy of the USSR, the return to a policy of Russification, leading to serious deformation in science. Science in Soviet Ukraine became more ideological and more all-union.


Słowa kluczowe


Ukrainianization; scientific intelligence; Ukrainian science

Bibliografia


«Бюллетень Миколаївської округової інспекції народної освіти», Миколаїв 1928, № 1.

Від редакції, «Науково-технічний вісник», Харків 1926, № 1.

Гермайзе O., Десятиріччя жовтневої революції і українська наука, «Україна», Київ 1927, кн. 6.

Грушевський M., Ганебній пам’яті, «Україна«, Київ 1926, кн. 4.

Грушевський М. Перспективи і вимоги української науки. Київська сесія Укр. науки, [в:] Український археографічний щорічник, вип. 1, Київ 1992.

Державний архів Київської області, ф. п. 10408.

Єфремов С.О., Щоденники, 1923–1929, Київ 1997.

Жуковський A., Михайло Грушевський і журнал «Україна», «Український історик«, Нью-Йорк–Мюнхен 1986, № 1–2.

«Звідомлення ВУАН за 1926 рік», Київ 1927.

Иванова Л.В., Формирование советской научной интеллигенции (1917–1927 гг.), Москва 1980.

Касьянов Г.В., Українська інтелігенція 1920-х – 30-х років: соціальний портрет та історична доля, Київ–Едмонтон 1992.

Коновець О.Ф., Просвітницький рух в Україні (XIX – перша третина XX ст.), Київ 1992.

Кошелівець І., Микола Скрипник, [Б.м.] 1972.

Кравченко Б., Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст., Київ 1997.

Оглоблін O., Спогади про Миколу Зерова і Павла Филиповича, [в:] Безсмертні. Збірник спогадів про М. Зерова, П. Филиповича й М. Драй-Хмару, Мюнхен 1963.

Пиріг Р.Я., Життя Михайла Грушевського: останнє десятиліття (1924–1934), Київ 1993.

Пиріг Р.Я., Тельвак В.В., Михайло Грушевський: біографічний нарис, Київ 2016.

Полонська-Василенко Н.Д., Українська Академія наук: (нарис історії), Мюнхен 1955.

Рубльов О.С., Черченко Ю.А, Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції: 20-50-ті роки ХХ ст., Київ 1994.

Синявський O.I., Коротка історія українського правопису. Культура українського слова, Харків–Київ 1931.

Сімович В., Історія українського правопису, [в:] Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Перевид. в Україні, т. 1, Київ 1994.

Сохань П.С., Ульяновський В.І., Кіржаєв С.М., М.С. Грушевський і Academia, Київ 1993.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 5, 166, 331, 733, 1717, 2717.

Центральний державний архів громадських організацій України, ф. 1.

Центральний державний історичний архів України у Києві, ф. 1235.

Шевельов Ю., Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941): стан і статус, [Б.м.] 1987.

Шпітерс Г., На історичному з’їзді, «Червоний шлях», Харків 1925, № 1–2.

Шумський O., Ідеологічна боротьба в українському культурному процесі, «Більшовик України», Харків 1927, № 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/f.2016.71.89
Data publikacji: 2017-07-19 17:07:08
Data złożenia artykułu: 2017-04-11 12:25:59

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Vitalij Masnenko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.