J. Sperka, Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401), wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo Avalon, Kraków 2016, ss. 411

Dariusz Wróbel

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, t. 7, wyd. O. Pietruski, X. Liske, Lwów 1878, nr 11.

Antoniewicz M., De colloquio in Radomsko per regnicolas habito – czyli o wiecu rycerstwa polskiego w Radomsku u zarania wielkiego bezkrólewia, [w:] Kultura parlamentarna epoki staropolskiej, red. A. Stroynowski, Warszawa 2013, s. 75–102.

Archiwum Państwowe w Toruniu, Katalog I, nr 785, 1180 (1421 r.).

Biblioteka XX. Czartoryskich, Dokumenty pergaminowe, nr 207.

Biblioteka XX. Czartoryskich, Teki Naruszewicza, t. 8, k. 665v.

Codex diplomaticus Prussicus, Hrsg. J. Voigt, Bd. 6, Königsberg 1861, nr 88.

Franciscani Thorunienses Annales Prussici (941–1410), Hrsg. E. Strehlke, [w:] Scriptores rerum Prussicarum, Hrsg. T. Hirsch, E. Strehlke, M. Töppen, Bd. 3, Leipzig 1866.

Joannis de Czarnkow Chronicon Polonorum, wyd. J. Szlachtowski, [w:] Monumenta Poloniae historica, t. 2, wyd. A. Bielowski, Lwów 1872, s. 754–755.

Kucharski G., Dokument pełnomocników Władysława Jagiełły w sprawie ustalenia miejsca i terminu rokowań z zakonem krzyżackim z 1388 roku, [w:] Historia bliższa i dalsza: polityka, społeczeństwo, wojskowość. Studia z historii powszechnej i Polski, red. S. Kowal, G. Kucharski, M. Walczak, Poznań 2001.

Laberschek J., „Roczniki Historyczne” 2012, R. 78, s. 299–304.

Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, editio altera, t. 2, wyd. 1, Zakrzewski, Poznań 1892.

Nowacki W., Śląsk a Królestwo Czeskie w dobie jednoczenia państwa polskiego. Obszar wpływów – lenno – kraj koronny, [w:] Wielkopolska – Polska – Czechy. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesorowi Bronisławowi Nowackiemu, red. Z. Górczak, J. Jaskulski, Poznań 2009, s. 227–255.

Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370–1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą, Katowice 2006.

Regesta historico-diplomatica Ordinis S. Mariae Theutonicorum 1198–1525, bearb. E. Joachim, W. Hubatsch, Bd. 2, Göttingen 1948, nr 1326.

Regesten zu den Briefregistern des Deutschen Ordens: die Ordensfolianten 2a, 2aa und Zusatzmaterial, Hrsg. S. Kubon, J. Sarnowsky, Göttingen 2012, nr 80.

Sochacka A., Stefan biskup chełmski (1383–1416/1417), [w:] Polski słownik biograficzny, red. A. Romanowski, t. 43, Kraków 2005.

Sperka J., Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401), Kraków 2012.

Sperka J., Wojny Władysława Jagiełły z księciem opolskim Władysławem (1391–1396), wyd. 2, Cieszyn 2007.

Szybkowski S., Krzyżacy i ich dobrzyńscy poplecznicy w latach 1405–1413. Z badań nad polsko-pruskimi związkami transgranicznymi na początku XV w., „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2010, nr 3, s. 281–298.

Szyszka J., Formowanie się i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku, Kraków 2016.

Trawka R., Dokument Władysława Opolczyka dla najstarszego lwowskiego szpitala, [w:] Ecclesia – Regnum – Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, red. S. Gawlas [et al.], Warszawa 2014, s. 248–249.

Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII–XV wieku. Spisy, oprac. J. Bieniak, S. Szybkowski, red. A. Gąsiorowski (seria: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, t. 6, z. 1), Kórnik 2014.

Wieczorek M., „Kwartalnik Opolski” 2012, nr 1, s. 135–138.

Wójcikowska E., „Nowy Słupnik” 2014, nr 1, s. 147–152.

Wróbel D., Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego w czasach Władysława Jagiełły, Lublin 2016.

Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 4, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kuraś, Wrocław 1969, nr 1026.

Zyglewski Z., Monarcha a klasztor w Polsce późnego średniowiecza, Bydgoszcz 2009.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/f.2016.71.227
Data publikacji: 2017-07-19 17:07:13
Data złożenia artykułu: 2017-04-16 19:28:08

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Dariusz Wróbel

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.