Mnisi klasztoru bazylianów w Lublinie (1748–1779): informacje biograficzne

Jurij Stecyk

Streszczenie w języku polskim


Na podstawie danych osobowych w opracowaniu odtworzono życiorysy bazylianów. Ogólny opis prozopograficzny mnichów przeprowadzono według następujących kryteriów: ogólny wiek, pochodzenie terytorialne i społeczne, okres poprzedzający wstąpienie do klasztoru, sporządzenie przysięgi mnisiej, otrzymanie święceń, edukacja, obowiązki klasztorne i kościelne.


Słowa kluczowe


biografia; bazylianie; przysięga zakonna; nowicjat

Bibliografia


Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, zespół Ławra Poczajowska, sygn. 2.

Cathalogus monasteriorum et personarum provinciae protectionis B.V. Mariae Ordinis S. Basilii Magni. Anni 1754, „Записки ЧСВВ” 1979, Т. 10, Seria ІІ, Sekcja І, cc. 102–124.

Cathalogus monasteriorum Ordinis Sancti Basilii Magni provinciae Protectionis Beatissimae Virginis Mariae cum residentibus in iis Religiosis Patribus et Fratribus ex Anno 1773 in Annum 1774, Typis S.R.M. Monaste: Poczajovien: O.S.B.M. Anno Domini 1773.

Саthalogus monasteriorum Ordinis Sancti Basilii Magni provinciae Protectionis Beatissimae Virginis Mariae cum residentibus in iis Religiosis Patribus et Fratribus ex Anno 1775 in Annum 1776, Typis S.R.M. Monaste: Poczajovien: O.S.B.M. Anno Domini 1775.

Cathalogus monasteriorum Ordinis S. Basilii Magni provinciae protectionis Beatissimae Virginis Mariae cum residentibus in iis Religiosis Patribus et Fratribus ex dispositione Religiosissimi Patris Domini Josephi Morgulec in capitulo Unioviae celebrato electi superioris provincialis confestus ex Anno 1776 in Annum 1777, „Записки ЧСВВ” 1979, Т. 10, Seria ІІ, Sekcja І, сc. 154–176.

Cathalogus Professorum Ordinis S.B. Magni provinciae Protectionis Beatissimae Virginis Mariae juxta Ordinem Alphabetici in Monasteriorum ex Anno 1778 in Annum 1779, Typis S.R.M. Monaste: Poczajovien: O.S.B.M. Anno Domini, 1778.

Gil’ A., Unijni monastiri Holms’ko-Belz’koï êparhiï (1596–1720), „Kovčeg Naukovij zbirnik iz cerkovnoï istoriï” 2007, Č. 5, cc. 285–300.

Lorens B., Monaster bazyliański i cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Lublinie w przededniu kasaty i ich losy po 1864 roku (w druku).

Los’ V., Sinkevič N., Catalogus partum et fratrum defunctorum Činu sv. Vasiliâ Velkogo u fondah instytutu rukopisiv HBUV (seredina XVIII – počatok XIX st.), „Genealogični zapiski” 2014, Vip. 12 (novoï seriï 6), cc. 77–101.

Kuprianowicz G., Roszczenko M., Cerkiew prawosławna Przemienienia Pańskiego w Lublinie, Lublin 1993.

Stecyk J., Vasilians’ke černectvo Peremišl’s’koï êparhiï (druga polovina XVIII st.). Slovnik biogram, Žovkva 2015.

Stecyk J., Zapis darowizny Zachariasza-Machala Kossowicza jako posag na utrzymanie syna-mnicha Zakonu Bazylianskiego (15.03.1754 r.), „Shidnoevropejs’kij istoričnij visnik” 2017, Vip. 2, cc. 16–20.

Vavrik M. (ČSVV), Naris rozvitku I stanu Vasiliâns’kogo Činu XVII–XVIII st. Topografično-statistična rozvidka, „Zapiski ČSVV” 1979, T. 10, Seria II, Sekcja I.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/f.2017.72.207
Data publikacji: 2018-07-03 08:47:30
Data złożenia artykułu: 2017-07-12 16:12:17

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Jurij Stecyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.