Ascetyczna aktywność Fiodora Tumanskiego w kontekście popularyzacji studiów ukraińskich na terytorium imperium rosyjskiego końca XVIII – początku XIX wieku

Andrii Kuzmenko

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza literatury historycznej w celu prześledzenie podstawowych sposobów popularyzacji studiów ukrainistycznych na zachodnich terytoriach rosyjskiego imperium pod koniec XVIII–początku XIX wieku. Ustalono, że proces ten zyskał wsparcie dzięki elicie ukraińskiej, żywo zajmującej się problemami tożsamości ukraińskiej. W tym kontekście scharakteryzowano działalność postępowych Ukraińców w instytucjach naukowych i literackich, ośrodkach wydawniczych, różnych organizacjach i stowarzyszeniach. Pokazano również aktywność naukową i literacką FiodoraTumanskiego, znanego wydawcy, historyka, dziennikarza, który miał niebywały wpływ na rozwój kultury ukraińskiej (i idei narodowej) na przełomie XVIII i XIX wieku, w złożonych warunkach imperialnej rzeczywistości. Omówiono jego wkład w początkową fazę ukraińskiego odrodzenia narodowego, które dokonywało się przez działania artystyczne, naukowe, wydawnicze, dziennikarskie i edukacyjne, mające na celu gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy o historii Ukrainy. <w:LsdEx

Słowa kluczowe


Fiodor Tumanski; literatura historyczna; Ukraina; ukraińska elita; ukraińskie odrodzenie narodowe; Rosja

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


References

Borisenko, Volodimir Josipovič. (1996). Kurs ukraïnsʹkoï ìstorìï: Z najdavnìših časìv do XX stolìttâ: Navčalʹnij posìbnik. Kiïv: Libìdʹ. [Борисенко, Володимир Йосипович. (1996). Курс української історії: З найдавніших часів до ХХ століття: Навчальний посібник. Київ: Либідь.]

Bovgirâ, Andrìj. (2003). "Lìtopis Grabânki": pitannâ peršoosnovi. Ukraïnsʹkij Ìstoričnij Žurnal, 4, pp. 75–88. [Бовгиря, Андрій. (2003). "Літопис Грабянки": питання першооснови. Український Історичний Журнал, 4, с. 75-88.]

Derbov, Leonard Adamovič. (1987). Istoričeskie vzglâdy russkih prosvetitelej vtoroj poloviny XVIII veka. Saratov: Izdatelʹstvo Saratovskogo universiteta. [Дербов, Леонард Адамович. (1987). Исторические взгляды русских просветителей второй половины XVIII века. Саратов: Издательство Саратовского университета.]

Dorošenko, Dmitro Ìvanovič. (1996). Oglâd ukraïnsʹkoï ìstorìografìï (Reprintne vidannâ). Kiïv: Ukraïnoznavstvo. [Дорошенко, Дмитро Іванович. (1996). Огляд української історіографії (Репринтне видання). Київ: Українознавство.]

Dzûba, Olena Mikolaïvna. (2001). Ukraïnsʹkì studenti v nìmecʹkih unìversitetah u XVIII st. Ìstorìâ Ukraïni, 14, p. 9. [Дзюба, Олена Миколаївна. (2001). Українські студенти в німецьких університетах у XVIII ст. Історія України, 14, p. 9.]

Gruševskij, Mihail Sergeevič. (1934). Ob ukrainskoj istoriografii XVIII veka: Neskolʹko soobraženij. Izvestiâ AN SSSR, 3, pp. 215–223. [Грушевский, Михаил Сергеевич. (1934). Об украинской историографии XVIII века: Несколько соображений. Известия АН СССР, 3, с. 215–223.]

Gubicʹkij, Lûbomir Volodimirovič. (2003). Etnìčnij komponent "Čtenij v Istoričeskom obŝestve Nestora-letopisca" (1879–1914 rr.). Ìstoričnij Žurnal, 1, pp. 52–56. [Губицький, Любомир Володимирович. (2003). Етнічний компонент "Чтений в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879–1914 рр.). Історичний Журнал, 1, с. 52–56.]

Kalakura, Âroslav Stepanovič. (2004). Ukraïnsʹka ìstorìografìâ: Kurs lekcìj. Kiïv: G̀eneza. [Калакура, Ярослав Степанович. (2004). Українська історіографія: Курс лекцій. Київ: Ґенеза.]

Kogut, Zenon. (1996). Rosìjsʹkij centralìzm ì ukraïnsʹka avtonomìâ. Lìkvìdacìâ Getʹmanŝini (1760–1830 rr.). Kiïv: Osnovi. [Когут, Зенон. (1996). Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини (1760–1830 рр.). Київ: Основи.]

Kolesnik, Ìrina. (1993). Ìstorìografìčna dumka v Rosìï: vìd Tatìŝeva do Karamzìna: Monografìâ. Dnìpropetrovsʹk: Vidavnictvo DDU. [Колесник, Ірина. (1993). Історіографічна думка в Росії: від Татіщева до Карамзіна: Монографія. Дніпропетровськ: Видавництво ДДУ.]

Kolesnik, Ìrina. (2000). Ukraïnsʹka ìstorìografìâ (XVIII – počatok ХІХ stolìttâ). Kiïv: G̀eneza. [Колесник, Ірина. (2000). Українська історіографія (XVIII – початок ХІХ століття). Київ: Ґенеза.]

Kocur, Anatolìj Petrovič, Demočko, Vadim Vìktorovič. (2002). Ìstorìografìčnì obrazi v kontekstì ìstorìï ìstoričnoï ta suspìlʹnoï dumki Ukraïni kìncâ XVIII – počatku XIX st. Naukovì Zapiski z Ukraïnsʹkoï Ìstorìï: Zbìrnik Naukovih Statej, 13, pp. 222–234. [Коцур, Анатолій Петрович, Демочко, Вадим Вікторович. (2002). Історіографічні образи в контексті історії історичної та суспільної думки України кінця XVIII – початку ХІХ ст. Наукові Записки з Української Історії: Збірник Наукових Статей, 13, с. 222–234.]

Kravčenko, Volodimir Vasilʹovič. (1996a). Narisi z ukraïnsʹkoï ìstorìografìï epohi nacìonalʹnogo vìdrodžennâ (druga polovina XVIII – seredina XIX st.). NAN Ukraïni: Ìnstitut ukraïnsʹkoï arheografìï ta džereloznavstva ìm. M.S. Gruševsʹkogo. Harkìv: Osnova. [Кравченко, Володимир Васильович. (1996a). Нариси з української історіографії епохи національного відродження (друга половина XVIII – середина XIX ст.). НАН України: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Харків: Основа.]

Kravčenko, Volodimir Vasilʹovič. (1996b). Narisi z ukraïnsʹkoï ìstorìografìï epohi nacìonalʹnogo Vìdrodžennâ (druga polovina XVIII – seredina XIX st.). Harkìv: Osnova. [Кравченко, Володимир Васильович. (1996b). Нариси з української історіографії епохи національного Відродження (друга половина XVIII – середина ХІХ ст.). Харків: Основа.]

Narisi z ìstorìï ukraïnsʹkogo nacìonalʹnogo ruchu. (1994). Kiïv: Ìnstitut ìstorìï Ukraïni NAN Ukraïni. [Нариси з історії українського національного руху. (1994). Київ: Інститут історії України НАН України.]

Ogloblin, Oleksandr Petrovič. (1953). Fedìr Tumansʹkij ì jogo proekt akademìčnoï knigarnì v Gluhovì kìncâ 1770–h rr. Naukovij Zbìrnik. Ukraïnsʹka Vìlʹna Akademìâ Nauk u SŠA, 2, pp. 106–114. [Оглоблин, Олександр Петрович. (1953). Федір Туманський і його проект академічної книгарні в Глухові кінця 1770–х pp. Науковий Збірник. Українська Вільна Академія Наук у США, 2, с. 106–114.]

Polonsʹka-Vasilenko, Natalìâ Dmitrìvna. (1992). Ìstorìâ Ukraïni: V. 2 t.: T.2. Vìd seredini XVII stolìttâ do 1923 roku. Kiïv: Libìdʹ. [Полонська-Василенко, Наталія Дмитрівна. (1992). Історія України: В 2 т.: Т.2. Від середини XVII століття до 1923 року. Київ: Либідь.]

Predtečenskij, Anatolij Vasilʹevič. (1957). Očerki obŝestvenno-političeskoj istorii Rossii v pervoj četverti ХІХ veka. Moskva, Leningrad: Izdatelʹstvo AN SSSR. [Предтеченский, Анатолий Васильевич. (1957). Очерки общественно-политической истории России в первой четверти ХІХ века. Москва, Ленинград: Издательство АН СССР.]

Prìcak, Omelân. (1993). Doba vìjsʹkovih kancelâristìv. Kiïvsʹka starovina, 4, pp. 62–66. [Пріцак, Омелян. (1993). Доба військових канцеляристів. Київська старовина, 4, с. 62–66.]

Sarbej, Vìtalìj Grigorovič. (1999). Pracâ Â. Markoviča "Zapiski o Malorossii, eё žitelâh i proizvedeniâh". Ukraïnsʹkij Ìstoričnij Žurnal, 1, pp. 56–68. [Сарбей, Віталій Григорович. (1999). Праця Я. Марковича "Записки о Малороссии, её жителях и произведениях". Український Історичний Журнал, 1, с. 56–68.]

Supronûk, Oksana Kostântinìvna. (1997). Nevìdomij Petro Martos. Novì materìali pro vidavcâ "Kobzarâ" 1840 r. Kiïvsʹka Starovina, 3/4, pp. 36–46. [Супронюк, Оксана Костянтинівна. (1997). Невідомий Петро Мартос. Нові матеріали про видавця "Кобзаря" 1840 р. Київська Старовина, 3/4, с. 36–46.]

Trubeckoj, Nikolaj Cergeevič. (1927). K ukrainskoj probleme. Evrazijskij Sovremennik, V, pp. 165–184. [Трубецкой, Николай Сергеевич. (1927). К украинской проблеме. Евразийский Современник, V, с. 165–184.]

Vasilenko, Nikolaj Prokopovič. (1894). K istorii malorusskoj istoriografii i malorusskogo obŝestvennogo stroâ. Kievskaâ Starina, 11, pp. 242–270. [Василенко, Николай Прокопович. (1894). К истории малорусской историографии и малорусского общественного строя. Киевская Старина, 11, с. 242–270.]

Žurba, Oleg. (2003a). F.J. Tumansʹkij. Ukraïnsʹkij Ìstoričnij Žurnal, 3, pp. 124–137. [Журба, Олег. (2003a). Ф.Й. Туманський. Український Історичний Журнал, 3, с. 124–137.]

Žurba, Oleg. (2003b). F.J. Tumansʹkij. Ukraïnsʹkij Ìstoričnij Žurnal, 6, pp. 119–131. [Журба, Олег. (2003b). Ф.Й. Туманський. Український Історичний Журнал, 6, с. 119–131.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2020.38.1.47-55
Data publikacji: 2020-12-21 11:38:33
Data złożenia artykułu: 2019-11-23 11:08:17


Statystyki

Widoczność abstraktów - 200
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 66

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Andrii Kuzmenko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.