Człowiek i jego przyjemności w legendach miejskich

Marta Wójcicka

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest próba ukazania fragmentu światopoglądu gatunku tekstu określanego w literaturze przedmiotu jako legenda miejska. Autorka dąży do zrekonstruowania elementu obrazu
człowieka wyłaniającego się z tekstów legend miejskich, których hipertematem są różne przyjemności. Artykuł składa się z dwóch zasadnicznych części – przeglądu słownikowych definicji przyjemności oraz katalogu przyjemności, które – w oparciu o typologię wartości J. Puzyniny – Autorka dzieli na pięć grup: witalne (odpoczynek), poznawcze (hobby), pomocnicze (zakupy i gromadzenie dóbr), odczucia fizjologiczne (pożywienie i seks) oraz odczucia psychiczne (zakłady, imprezy i używki).

Słowa kluczowe


legenda miejska; prozatorskie gatunki folkloru; typologia przyjemności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartmiński J., Językowe sposoby porządkowania świata. Uwagi na marginesie biłgorajskich relacji

o kosmosie, „Etnolingwistyka” 1989, t. 2, s. 49–58.

Czubala D., Nasze mity współczesne, Katowice 1996.

Czubala D., Współczesne legendy miejskie, Katowice 1993.

Hajduk-Nijakowska J., Żywioł i kultura. Folklorystyczne mechanizmy oswajania traumy, Opole 2005.

Mathesius V., O tak zwanym aktualnym rozczłonkowaniu zdania, przeł. M. R. Mayenowa, [w:] O spójności tekstu, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1971, s. 7–12.

Puzynina J., Jak pracować nad językiem wartości, [w:] Język a Kultura, t. 2, Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, red. J. Puzynina, J. Bartmiński, Wrocław 1991, s. 129–137.

Roşijanu N., Tradicionnyje formuly skazki, Moskwa 1974.

Thiele-Dohrmann K., Psychologia plotki, Warszawa 1980.

Wójcicka M., Dawno to temu, już bardzo dawno... Formuły ramowe w tekstach polskiej prozy ludowej, Lublin 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2014.32.0.113
Data publikacji: 2014-05-22 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2015-07-25 22:44:15

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Marta Wójcicka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.