Aksjologiczna identyfikacja zmarłego w świetle inskrypcji nagrobnych (na materiale nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-ukraińskiego)

Agnieszka Dudek-Szumigaj

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono elementy fakultatywne inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych wschodniej Lubelszczyzny. Przeprowadzono analizę wartościowanych pozytywnie aspektów życia doczesnego osoby, której poświęcone są inskrypcje (np. zawód, wykształcenie, stanowisko, pozycja społeczna, godności naukowe, zaangażowanie zawodowe, postawa obywatelska, przymioty charakteru itp.). Elementy te tworzą swoistą charakterystykę funeralną zmarłego, są też odzwierciedleniem społecznej wizji właściwego i godnego życia.


Słowa kluczowe


nekropolia; inskrypcja nagrobna elementy obligatoryjne i fakultatywne inskrypcji

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borkowski I., 2010, Śmierci tajemnicze wrota. Językowy świat inskrypcji nagrobnych, „Język a Kultura”, t. 13, Wrocław, s. 343–354.

Czyżewski F., 2013, Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych, Lublin.

Czyżewski F., Warchoł S., 1998, Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny, „Rozprawy Slawistyczne”.

Dudek-Szumigaj A., 2014, Funkcja ekspresywna inskrypcji nagrobnych (na przykładzie nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-ukraińskiego), [w:] Cmentarze po obu stronach Bugu, red. H. Arkuszyn, F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, Włodawa-Lublin, s. 177–190.

Długosz K., 2010, Inskrypcje nagrobne w ujęciu językoznawczym, Gorzów Wielkopolski.

Karaś H., 2011, Uwagi o polskich inskrypcjach nagrobnych na Litwie, [w:] Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, L. Frolak, Lublin, s. 93–105.

Kupiszewski W., 1986, Groby mówią, „Literatura Ludowa”, nr 2, s. 27–45.

Łesiw M. , 1997, Українські говірки у Польщі, Варшава.

Steczko I., 2011, Portret funeralny mężczyzny w świetle XIX-wiecznych inskrypcji nagrobnych z cmentarza Rakowickiego w Krakowie, „Prace Komisji Językoznawczej BTN”, nr XXI, Bydgoszcz, s. 17–29.

Straczuk J., 2006, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi, Wrocław.

Syrnicka K., 2001, Polska epigrafika nagrobna na Wileńszczyźnie. Tradycja i współczesność, Wilno-Lublin.

Trzynadlowski J., 1977, Małe formy literackie, Wrocław.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2016.34.1.201
Data publikacji: 2016-12-13 11:15:42
Data złożenia artykułu: 2016-05-30 20:41:42

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Agnieszka Dudek-Szumigaj

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.