“Mocking idea and wild imagination”. Marek Słyk’s uncanny stories

Przemysław Kaliszuk

Abstract


The author analyses the novels by Marek Słyk using terms and concepts typical for modern literature. He shows relations between Gra o super-mózg, a detective story for teen readers, and other novels, which were much more experimental and avant-garde. Słyk tried to transform the ways of defining literature as an institution especially in the late 1970s and early 1980s in Poland. Political situation of that period involved completely different socially accepted approach to prose. His offer was radically innovative but not like Słyk’s predecessors. He pointed out that modern 20th-century world was marked with permanent ambiguity, so literature had no other way but to accept this fact.


Keywords


Marek Słyk; Modernism; avant-garde; Polish prose

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bibliografia podmiotowa:

Słyk M., Gra o super-mózg, Warszawa 1982.

Słyk M., Pra-weda, [na:] http://www.marekslyk.pl [data dostępu: 20.12.2015].

Słyk M., W barszczu przygód, Warszawa 1980.

Słyk M., W krupniku rozstrzygnięć, Warszawa 1986.

Słyk M., W rosole powikłań, Warszawa 1982.

Bibliografia przedmiotowa

Bauer Z., Dekada, Warszawa 1986.

Behar H., O tytułach surrealistycznych (przeł. A. Labuda), „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 2.

Bereza H., Bieg rzeczy, Warszawa 1982.

Bereza H., Dopowiedzenie, „Twórczość” 1979, nr 5.

Bereza H., Powtórzenie, „Twórczość” 1980, nr 11.

Błoński J., Dwie groteski – i pół, „Literatura” 1987, nr 5.

Bugajski L., Z sensem o bezsensie, [w:] idem, Strategia ślimaka, Warszawa 1988.

Bürger P., Teoria awangardy, przeł. J. Kita-Huber, red. nauk. K. Wilkoszewska, Kraków 2006.

Caillois R., Odpowiedzialność i styl. Eseje, wybór M. Żurowskiego, słowo wstępne J. Błońskiego, przeł. J. Błoński et al., Warszawa 1967.

Czapliński P., Śliwiński P., Tylko literatura?, [w:] eidem, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999.

Czapliński P., Wobec literackości: przygoda antyfikcji, [w:] idem, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997.

Federman R., Surfikcja – cztery propozycje w formie wstępu, [w:] Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Z. Lewicki, przeł. J. Anders et al., Warszawa 1983.

Galant J., Młoda proza (lat siedemdziesiątych) w oczach krytyki literackiej, „Kresy” 1998, nr 3.

Galant J., Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych, Poznań 1998.

Głowacki J., Nazewnictwo literackie w utworach Edmunda Niziurskiego, Gdańsk 1999.

Kirsch D., Elaborat – debiuty lat siedemdziesiątych, „Twórczość” 1981, nr 9.

Komendant T., Subiektyw, „Twórczość”1987, nr 7.

Kuźma E., Fantastyka postmodernistyczna (na przykładach z polskiej prozy), [w:] Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty, pod red. A. Martuszewskiej, Gdańsk 1994.

Lem S., O powieści kryminalnej, [w:] idem, Wejście na orbitę. Felietony i szkice, Kraków 1962.

Nowacki D., Co przydarzyło się autorowi? Wokół prozy lat osiemdziesiątych, [w:] Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej, pod red. D. Śnieżki, Warszawa 1996.

Nowacki D., Trylogia Marka Słyka – paradoksy lektury, „Fa-art” 1996, nr 1.

Owczarek B., O powieściach Marka Słyka, „Twórczość” 1997, nr 12.

Pysiak K., Formy obecności, [w:] Licytacja. Szkice o nowej literaturze, Warszawa 1981.

Stala M., Parodia i wartość (O jednym z nurtów młodej prozy lat siedemdziesiątych), [w:] Studia o narracji, pod red. J. Błońskiego, S. Jaworskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1982.

Uniłowski K., Po roku 1970, [w:] idem, Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze, Katowice 1999.

Uniłowski K., Twórca jako konsument. O trylogii Marka Słyka, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1995, nr XXX.

Wróblewski B., Drugoświatowiec wydziedziczony, [w:] idem, Wydziedziczenie i kompleksy, Lublin 1985.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2015.33.1.171
Data publikacji: 2016-06-01 09:40:35
Data złożenia artykułu: 2016-05-31 12:41:11


Statistics


Total abstract view - 955
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 485

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Przemysław Kaliszuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.