„Kpiąca myśl i szaleńcza wyobraźnia”. Niesamowite opowieści Marka Słyka

Przemysław Kaliszuk

Streszczenie w języku polskim


Szkic stanowi próbę opisu powieści Marka Słyka przy użyciu pojęć charakterystycznych dla modernistycznego dyskursu literackiego. Autor za punkt wyjścia przyjmuje analizę powieści Gra o super-mózg, widzianej jako specyficzna realizacja konwencji powieści detektywistycznej. Następnie przygląda się modyfikacjom tej konwencji, dokonanym w pozostałych tekstach Słyka, i wynikającym stąd konsekwencjom dla rozumienia literackości i zadań powieści, a także dla procesów budowania znaczeń w rzeczywistości empirycznej. Przeobrażenia te ujęte zostają jako diagnoza określonego momentu kultury XX-wiecznej, charakteryzującego się nieokiełznaną wieloznacznością, odporną na próby totalizującego ujednoznacznienia.

Słowa kluczowe


Marek Słyk; modernizm; awangarda; proza polska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia podmiotowa:

Słyk M., Gra o super-mózg, Warszawa 1982.

Słyk M., Pra-weda, [na:] http://www.marekslyk.pl [data dostępu: 20.12.2015].

Słyk M., W barszczu przygód, Warszawa 1980.

Słyk M., W krupniku rozstrzygnięć, Warszawa 1986.

Słyk M., W rosole powikłań, Warszawa 1982.

Bibliografia przedmiotowa

Bauer Z., Dekada, Warszawa 1986.

Behar H., O tytułach surrealistycznych (przeł. A. Labuda), „Pamiętnik Literacki” 1982, z. 2.

Bereza H., Bieg rzeczy, Warszawa 1982.

Bereza H., Dopowiedzenie, „Twórczość” 1979, nr 5.

Bereza H., Powtórzenie, „Twórczość” 1980, nr 11.

Błoński J., Dwie groteski – i pół, „Literatura” 1987, nr 5.

Bugajski L., Z sensem o bezsensie, [w:] idem, Strategia ślimaka, Warszawa 1988.

Bürger P., Teoria awangardy, przeł. J. Kita-Huber, red. nauk. K. Wilkoszewska, Kraków 2006.

Caillois R., Odpowiedzialność i styl. Eseje, wybór M. Żurowskiego, słowo wstępne J. Błońskiego, przeł. J. Błoński et al., Warszawa 1967.

Czapliński P., Śliwiński P., Tylko literatura?, [w:] eidem, Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 1999.

Czapliński P., Wobec literackości: przygoda antyfikcji, [w:] idem, Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996, Kraków 1997.

Federman R., Surfikcja – cztery propozycje w formie wstępu, [w:] Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne, wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Z. Lewicki, przeł. J. Anders et al., Warszawa 1983.

Galant J., Młoda proza (lat siedemdziesiątych) w oczach krytyki literackiej, „Kresy” 1998, nr 3.

Galant J., Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych, Poznań 1998.

Głowacki J., Nazewnictwo literackie w utworach Edmunda Niziurskiego, Gdańsk 1999.

Kirsch D., Elaborat – debiuty lat siedemdziesiątych, „Twórczość” 1981, nr 9.

Komendant T., Subiektyw, „Twórczość”1987, nr 7.

Kuźma E., Fantastyka postmodernistyczna (na przykładach z polskiej prozy), [w:] Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty, pod red. A. Martuszewskiej, Gdańsk 1994.

Lem S., O powieści kryminalnej, [w:] idem, Wejście na orbitę. Felietony i szkice, Kraków 1962.

Nowacki D., Co przydarzyło się autorowi? Wokół prozy lat osiemdziesiątych, [w:] Ja, autor. Sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej, pod red. D. Śnieżki, Warszawa 1996.

Nowacki D., Trylogia Marka Słyka – paradoksy lektury, „Fa-art” 1996, nr 1.

Owczarek B., O powieściach Marka Słyka, „Twórczość” 1997, nr 12.

Pysiak K., Formy obecności, [w:] Licytacja. Szkice o nowej literaturze, Warszawa 1981.

Stala M., Parodia i wartość (O jednym z nurtów młodej prozy lat siedemdziesiątych), [w:] Studia o narracji, pod red. J. Błońskiego, S. Jaworskiego, J. Sławińskiego, Wrocław 1982.

Uniłowski K., Po roku 1970, [w:] idem, Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze, Katowice 1999.

Uniłowski K., Twórca jako konsument. O trylogii Marka Słyka, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1995, nr XXX.

Wróblewski B., Drugoświatowiec wydziedziczony, [w:] idem, Wydziedziczenie i kompleksy, Lublin 1985.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2015.33.1.171
Data publikacji: 2016-06-01 09:40:35
Data złożenia artykułu: 2016-05-31 12:41:11

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Przemysław Kaliszuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.