Model bohatera romantycznego w wybranych utworach Juliusza Słowackiego (Arab, Balladyna, Lambro, Mazepa)

Mirosława Sielewońko

Streszczenie w języku polskim


Artykuł poświęcony jest analizie atrybutów typowego bohatera romantycznego. Na podstawie tekstów Arab, Lambro, Mazepa, Balladyna autorstwa jednego z najważniejszych polskich przedstawicieli romantyzmu – Juliusza Słowackiego podjęto próbę wykrystalizowania wspólnych cech, jakie charakteryzują bohatera romantycznego. Głównym gatunkiem, który analizowano w artykule jest powieść poetycka. Autorka skupiła się na zaprezentowaniu poszczególnych postaci wykreowanych przez Juliusza Słowackiego, po czym wskazała przymioty wspólne dla większości z nich. Pozwoliło to na określenie modelu bohatera romantycznego, będącego wzorcowym przykładem bohatera doby romantyzmu. Wskazano zarówno główne cechy wspólne, jak i drugorzędne podobieństwa, które składają się na charakterystyczny obraz właściwy postaciom w utworach romantycznych. Podkreślono trudność, jaka wynika z próby wydobycia podobieństw i stworzenia jednego modelu z sylwetek, które z założenia są wielopłaszczyznowymi przykładami indywidualizmu. Zaakcentowano też siłę oddziaływania romantyzmu na współczesną kulturę.


Słowa kluczowe


Juliusz Słowacki; romantyzm; bohater romantyczny; model bohatera; powieść poetycka; Arab; Balladyna; Lambro; Mazepa; Goplana

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia podmiotowa

Słowacki J., Arab, [w:] idem, Powieści poetyckie, Wrocław 1987.

Słowacki J., Balladyna, opr. M. Inglot, BN I 51, Wrocław 1976.

Słowacki J., Lambro, [w:] idem, Powieści poetyckie, Wrocław 1987.

Słowacki J., Mazepa, [w:] idem, Dzieła wybrane, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 4, Wrocław 1990.

Bibliografia przedmiotowa

Bychowski G., Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne, Kraków 2002.

Górski K., Bohater romantyczny, [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 2002.

Inglot M., Wstęp, [w:] J. Słowacki, Balladyna, opr. M. Inglot, BN I 51, Wrocław 1976.

Janion M., Gorączka romantyczna, Gdańsk 2007.

Janion M., Kobiety i duch inności, Warszawa 2006.

Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków 2006.

Janion M., Projekt krytyki fantazmatycznej, [w:] eadem, Prace wybrane, t. 3, Kraków 2001.

Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i egzystencja. Fragmenty niedokończonego dzieła, Gdańsk 2004.

Kleiner J., Słowacki, Wrocław 1972.

Kowalczykowa A., Romantyczni szaleńcy, Warszawa 1977.

Lasecka-Zielakowa J., Tragizm świata i los tragiczny, [w:] eadem, Powieść poetycka w Polsce w okresie romantyzmu, Wrocław 1990.

Skubalanka T., Interpretacja stylistyczna „Balladyny”, [w:] eadem, Mickiewicz – Słowacki – Norwid, Lublin 1997.

Treugutt S., Pisarska młodość Słowackiego, Wrocław 1958.

Ursel M., Wstęp, [w:] J. Słowacki, Powieści poetyckie, BN I 47, Wrocław 1986.

Zieliński J., Słowacki narkotyczny, [w:] Słowacki współczesny, pod red. M. Troszyńskiego, Warszawa 1999.

Ziemba K., „Mazepa” Juliusza Słowackiego jako dramat mimetycznego pragnienia, „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 3.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2015.33.1.215
Data publikacji: 2016-06-01 09:40:37
Data złożenia artykułu: 2016-06-01 09:16:31


Statystyki

Widoczność abstraktów - 3163
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 286

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Mirosława Sielewońko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.