Proverb in the Light of Lexicographical Data

Sebastian Wasiuta

Abstract


The paper intends to outline a reconstruction of the linguistic picture of proverb in Polish. The author makes an overview of the information given in the dictionaries of both historical and modern Polish, i.e. etymology of the word przysłowie (proverb), its lexicographical definitions, word formation derivatives and idioms.

Keywords


cognitive definition; linguistic worldview; proverb; lexical semantics

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bartmiński, Jerzy. (1988). Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji. W: Jerzy Bartmiński (red.). Konotacja (s. 169–183). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, Jerzy. (2013). The cognitive definition as a text of culture. W: Adam Głaz, David Danaher, Przemysław Łozowski (red.). The linguistic worldview. Ethnolinguistics, cognition, and culture (s. 161–180). London: Versita.

Bartmiński, Jerzy. (2014). Narracyjny aspekt definicji kognitywnej. W: Dorota Filar, Dorota Piekarczyk (red.). Narracyjność języka i kultury (s. 99–118). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, Jerzy, Niebrzegowska, Stanisława. (1994). Stereotyp słońca w polszczyźnie ludowej. Etnolingwistyka, 6, s. 95–143.

Bor SEJP = Boryś, Wiesław. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Chlebda, Wojciech. (2010). W poszukiwaniu językowo-kulturowego obrazu świata Słowian. W: Wojciech Chlebda (red.). Etnolingwistyka a leksykografia (s. 7–20). Opole: Wydawnictwo UO.

Grochowski, Maciej. (1993). Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych. Warszawa: Zakład Semiotyki

Logicznej UW, Polskie Towarzystwo Semiotyczne.

Ilustr SJP Sobol = Sobol, Elżbieta (red.). (1999). Ilustrowany słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

ISJP = Bańko, Mirosław (red.). (2000). Inny słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kucała, Marian. (2000). Przysłowia i ich nazwy w polskich tekstach średniowiecznych. W: Polszczyzna dawna i współczesna. Studia i szkice (s. 204–210). Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN. Pierwodruk: (1974). Prace Filologiczne XXV, s. 420–425.

MSJP Sobol = Sobol, Elżbieta (red.). (1993). Mały słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława. (2007). Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

PSWP = Zgółkowa, Halina (red.). (2001). Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 34. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

SJP Dor = Doroszewski, Witold (red.). (1965). Słownik języka polskiego PAN. T. 7. Warszawa: PWN.

SJP Szym = Szymczak, Mieczysław (red.). (1979). Słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa: PWN.

SL = Linde, Samuel Bogumił. (1807–1814). Słownik języka polskiego. T. 4. Warszawa.

SP XVI = Mayenowa, Maria Renata, Pepłowski, Franciszek (red.). (2010). Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 34. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

SStp = Urbańczyk, Stanisław (red.). (1953–2002). Słownik staropolski. T. 7. Wrocław–Kraków .

SW = Karłowicz, Jan, Kryński, Adam Antoni, Niedźwiedzki, Władysław (red.). (1904). Słownik języka polskiego. T. 5. Warszawa.

SWil = Zdanowicz, Adam (red.). (1861). Słownik języka polskiego. T. 2. Wilno.

SWJP = Dunaj, Bogusław (red.). (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

USJP = Dubisz, Stanisław (red.). (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wąsińska, Kinga. (2015). Słownictwo mentalne w historii polszczyzny. Studium słowotwórczo-leksykalne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2017.35.1.183
Data publikacji: 2018-02-23 11:12:36
Data złożenia artykułu: 2017-04-02 00:56:23


Statistics


Total abstract view - 892
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 3937

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Sebastian Wasiuta

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.