Przysłowie w świetle danych systemowych

Sebastian Wasiuta

Streszczenie w języku polskim


Artykuł poświęcony jest rekonstrukcji obrazu przysłowia w polszczyźnie. Autor wychodzi od etymologii wyrazu przysłowie, a następnie analizuje informacje podawane w słownikach polszczyzny ogólnej – zarówno historycznych, jak i współczesnych – definicje leksykograficzne, derywaty słowotwórcze, utarte połączenia wyrazowe.

Słowa kluczowe


definicja kognitywna; językowy obraz świata; przysłowie; semantyka leksykalna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartmiński, Jerzy. (1988). Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji. W: Jerzy Bartmiński (red.). Konotacja (s. 169–183). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, Jerzy. (2013). The cognitive definition as a text of culture. W: Adam Głaz, David Danaher, Przemysław Łozowski (red.). The linguistic worldview. Ethnolinguistics, cognition, and culture (s. 161–180). London: Versita.

Bartmiński, Jerzy. (2014). Narracyjny aspekt definicji kognitywnej. W: Dorota Filar, Dorota Piekarczyk (red.). Narracyjność języka i kultury (s. 99–118). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Bartmiński, Jerzy, Niebrzegowska, Stanisława. (1994). Stereotyp słońca w polszczyźnie ludowej. Etnolingwistyka, 6, s. 95–143.

Bor SEJP = Boryś, Wiesław. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Chlebda, Wojciech. (2010). W poszukiwaniu językowo-kulturowego obrazu świata Słowian. W: Wojciech Chlebda (red.). Etnolingwistyka a leksykografia (s. 7–20). Opole: Wydawnictwo UO.

Grochowski, Maciej. (1993). Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych. Warszawa: Zakład Semiotyki

Logicznej UW, Polskie Towarzystwo Semiotyczne.

Ilustr SJP Sobol = Sobol, Elżbieta (red.). (1999). Ilustrowany słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

ISJP = Bańko, Mirosław (red.). (2000). Inny słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kucała, Marian. (2000). Przysłowia i ich nazwy w polskich tekstach średniowiecznych. W: Polszczyzna dawna i współczesna. Studia i szkice (s. 204–210). Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN. Pierwodruk: (1974). Prace Filologiczne XXV, s. 420–425.

MSJP Sobol = Sobol, Elżbieta (red.). (1993). Mały słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Niebrzegowska-Bartmińska, Stanisława. (2007). Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

PSWP = Zgółkowa, Halina (red.). (2001). Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. T. 34. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

SJP Dor = Doroszewski, Witold (red.). (1965). Słownik języka polskiego PAN. T. 7. Warszawa: PWN.

SJP Szym = Szymczak, Mieczysław (red.). (1979). Słownik języka polskiego. T. 2. Warszawa: PWN.

SL = Linde, Samuel Bogumił. (1807–1814). Słownik języka polskiego. T. 4. Warszawa.

SP XVI = Mayenowa, Maria Renata, Pepłowski, Franciszek (red.). (2010). Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 34. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

SStp = Urbańczyk, Stanisław (red.). (1953–2002). Słownik staropolski. T. 7. Wrocław–Kraków .

SW = Karłowicz, Jan, Kryński, Adam Antoni, Niedźwiedzki, Władysław (red.). (1904). Słownik języka polskiego. T. 5. Warszawa.

SWil = Zdanowicz, Adam (red.). (1861). Słownik języka polskiego. T. 2. Wilno.

SWJP = Dunaj, Bogusław (red.). (1996). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

USJP = Dubisz, Stanisław (red.). (2003). Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wąsińska, Kinga. (2015). Słownictwo mentalne w historii polszczyzny. Studium słowotwórczo-leksykalne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2017.35.1.183
Data publikacji: 2018-02-23 11:12:36
Data złożenia artykułu: 2017-04-02 00:56:23

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Sebastian Wasiuta

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.