Mitologemy domu i drogi jako składowe elementy strukturalne kreowania obrazów kobiet w ukraińskiej prozie chimerycznej

Наталія Кобилко

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest określenie roli mitologemów dom i droga w procesie kreowania obrazów kobiet w ukraińskiej prozie chimerycznej. Podstawę materiałową pracy stanowią: powieść-ballada W. Szewczuka Dom na wzgórzu (1983), dylogia W. Zemlaka Stado łabędzi (1971) i Zielone młyny (1976), powieść W. Jaworiwśkiego Spójrz wstecz z jesieni (1979), dylogia B. Miniajły Gwiazdy  i śledzie, Na jasne gwiazdy (1979). Metodą nadrzędną studium jest metoda mitologemów w utworach literackich. W pracy wykorzystano elementy metody kulturowo-historycznej oraz tradycyjną metodę kontekstualną. Wyniki badań pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: mitologemy domu i drogi najczęściej wiążą się z nadzieją, wiarą, utraconą miłością, oczekiwaniem. Kreując obrazy kobiet, ukraińscy twórcy prozy chimerycznej przypisują im z jednej strony emocjonalność i poznanie intuicyjne, z drugiej zaś cechy maskulinistyczne – odwagę,  samowystarczalność, pewność odnośnie do słuszności obranej drogi.


Słowa kluczowe


proza chimeryczna; mitologem; dom; droga; obrazy kobiet

Bibliografia


Baszlar, G. (2004). Izbrannoje: Poetika prostranstwa: [pier. c fr.]. M.: ROSSPEN. [Башляр, Г. (2004). Избранное: Поэтика пространства: [пер. с фр.]. М.: РОССПЭН.]

Czajkowśka, W.T. (2006). Ukrajinśka chymerna proza: istorija narodżennia termina. Wisnyk Żytomyrśkoho derżawnoho uniwersytetu imeni Iwana Franka, 26, s. 79–82. [Чайковська, В.Т. (2006). Українська химерна проза: історія народження терміна. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 26, c. 79–82.]

Fedotenko, O.W. (2013). Interpretacija ukrajinśkoho chymernoho romanu druhoji połowyny XX stolittia w literaturnomu dyskursi: żanrowo-stylowyj aspekt. Wisnyk ŁNU im. T. Szewczenka, 4(263), s. 20–29. [Федотенко, О.В. (2013). Інтерпретація українського химерного роману другої половини ХХ століття в літературному дискурсі: жанрово-стильовий аспект. Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка, 4 (263), c. 20–29.]

Frys, I. (2007). Neomifołohizm u słowjanśkych literaturach XX st. Probłemy słowjanoznawstwa, 56, s. 228-236. [Фрис, І. (2007). Неоміфологізм у слов’янських літературах ХХ ст. Проблеми слов’янознавства, 56, c. 228–236.]

Horniatko-Szumyłowycz, A.J. (1999). Intełektualizm prozy Wałerija Szewczuka: awtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. fiłoł. nauk. Lwiw, s. 20. [Горнятко-Шумилович, А.Є. (1999). Інтелектуалізм прози Валерія Шевчука: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. Львів, с. 20.]

Iwanczenko, S. (2007). Bahatowymirna model hendera. Socialna psychołohija, 4, s. 157–173. [Іванченко, С. (2007). Багатовимірна модель гендера. Соціальна психологія, 4, c. 157–173.]

Jaworiwśkyj, W. (2009). Wybrane: romany ta powisti. Kyjiw: Ukr. pyśmennyk. [Яворівський, В. (2009). Вибране: романи та повісті. Київ: Укр. письменник.]

Kobyłko, N.A. (2017). Mifołohema „doroha” w ukrajinśkomu literaturnomu dyskursi (na materiali tworiw chymernoji prozy): awtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. fiłoł. nauk. Berdianśk: BDPU, s. 23. [Кобилко, Н.А. (2017). Міфологема «дорога» в українському літературному дискурсі (на матеріалі творів химерної прози): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. Бердянськ: БДПУ, с. 23.]

Krawczenko, A. (1989). „Chymernyj” roman i folklor. Radianśke literaturoznawstwo, 4, s. 57–62. [Кравченко, А. (1989). «Химерний» роман і фольклор. Радянське літературознавство, 4, c. 57–62.]

Miniajło, W. (1979). Zori j osełedci. Na jasni zori. Kyjiw: Dnipro. [Міняйло, В. (1979). Зорі й оселедці. На ясні зорі. Київ: Дніпро.]

Szewczuk, W. (2013). Dim na hori. Kyjiw: A-BA-BA-HA-ŁA-MA-HA. [Шевчук, Валерій. (2013). Дім на горі. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.]

Zemlak, W. (2013). Łebedyna zhraja. Zełeni Młyny. Charkiw: Folio. [Земляк, В. (2013). Лебедина зграя. Зелені Млини. Харків: Фоліо.]
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2018.36.2.95-103
Data publikacji: 2019-01-18 08:01:22
Data złożenia artykułu: 2018-11-12 20:42:59

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Natalia Kobylko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.