Paradigmatic Types of Onomastics

Pavol Odaloš

Abstract


The text aims to present the way Slovak onomastics developed using the concepts and terminology pertaining to onomastic paradigms and paradigmatic types of onomastics. A combination of abstraction and synthetic approach was used to determine the following types of onomastics: historical-etymological type of onomastics focusing on etymology mainly in the historical context; structuralist/system-linguistics paradigmatic type of onomastics presenting onymy as a system of different onymic types; socionomastic paradigmatic type of onomastics interpreting onymy in the context of social groups and society.


Keywords


onomastic; onomastic paradigm; paradigmatic types of onomastics

Full Text:

PDF

References


Andersen, Elaine Slossberg. (1992). Speaking with Style. The Sociolinguistic Skills of Children. London–New York: Routledge.

Blanár, Vincent. (2008). Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV.

Blanár, Vincent, Matejčík, Ján. (1978). Živé osobné mená na strednom Slovensku. I. 1. Designácia osobného mena. Bratislava: Veda.

Blanár, Vincent, Matejčík, Ján. (1983). Živé osobné mená na strednom Slovensku. I. 2. Distribúcia obsahových modelov. Martin: Osveta.

David, Jaroslav, Mácha, Přemysl. (2014). Názvy míst. Paměť, identita, kultúrní dědictví. Brno: Host, vydavatelství.

Dolník, Juraj. (2009). Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava: Veda.

Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. (2010). Vol. 6 His–Im. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV.

Halbwachs, Maurice. (1939). La mémoire collective chez les musiciens. Revue philosophique, 127(3–4), pp. 136–165.

Halbwachs, Maurice. (2009). Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství.

Hladký, Juraj. (2004). Hydronymie povodia Nitry. Trnava: Trnavská univerzita.

Imrichová, Mária. (2002). Logonymá v systéme slovenčiny. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

Jozefovič, Michal. (2010). Modelovanie slovotvorby živých osobných mien. In: Josef Hladký, Iveta Valentová (eds.), Lexika slovenskej onymie (pp. 283–296). Bratislava: Veda.

Kačala, Ján, Pisárčiková, Mária, Považaj, Matej (eds.) (2003). Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda.

Kazík, Miroslav. (2010). Živé osobné mená v triede vydatých žien v Súši. In: Josef Hladký, Iveta Valentová (eds.), Lexika slovenskej onymie (pp. 233–241). Bratislava: Veda.

Knap, Eugen. (1968). Problém hydronyma a toponyma Cidlina. In: Vladimír Šmilauer (ed.), Onomastické práce. Svazek 2. Sborník rozprav k sedemdesátým narozeninám univ. prof. dr. Witolda Taszyckého (pp. 69–76). Praha: Místopisná komise ČSAV.

Kopásková, Ivana. (2010). Živé osobné mená v Krásne nad Kysucou. In: Josef Hladký, Iveta Valentová (eds.), Lexika slovenskej onymie (pp. 297–303). Bratislava: Veda.

Krajčovič, Rudolf. (1959). Počiatky a vývin slovenskej onomastiky. Onomastica, 8, pp. 256–280.

Krško, Jaromír. (2001). Terénne názvy z Muránskej doliny. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.

Krško, Jaromír. (2003). Hydronymia povodia Turca. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.

Krško, Jaromír. (2016). Všeobecnolingvistické aspekty onymie. (Z problematiky onymického komunikačného registra). Banská Bystrica: Belianum.

Krško, Jaromír. (2018). Antroponymá používateľov sociálnej siete Facebook ako súčasť antroponymického komunikačného registra. Slovenská reč, 83(1), pp. 58–75.

Kuhn, Thomas S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.

Kuhn, Thomas S. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh.

Landry, Rodrigue, Bourhis, Richard. (1997). Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality. An Empirical Study. Journal of Language and Social Psychology, 16(1), pp. 23–49.

Majtán, Milan. (1968). Výskum mikrotoponymie a údaje o charaktere nazývaných objektov. In: Vladimír Šmilauer (ed.), Onomastické práce. Svazek 2. Sborník rozprav k sedemdesátým narozeninám univ. prof. dr. Witolda Taszyckého (pp. 97–98). Praha: Místopisná komise ČSAV.

Majtán, Milan. (1996). Z lexiky slovenskej toponymie. Bratislava: Veda.

Majtán, Milan, Rymut, Kazimierz. (1985). Hidronimia dorzecza Orawy. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łodź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Majtán, Milan, Žigo, Pavol. (1999). Hydronymia povodia Ipľa. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Filozofická fakulta Univerzity Komenského.

Odaloš, Pavol. (2012a). Literáronymá v slovenskej literatúre. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.

Odaloš, Pavol. (2012b). Kontinuita jednotlivého a všeobecného v onomastike. In: Martin Ološtiak (ed.), Jednotlivé a všeobecné v onomastike (pp. 14–21). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.

Odaloš, Pavol. (2014). Modelovosť a registrovosť v onomastike. In: Jana Keselová, Mária Imrichová, Martin Ološtiak (eds.), Registre jazyka a jazykovedy (I). Na počesť Daniely Slančovej (pp. 116–123). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.

Odaloš, Pavol. (2015). Modelovanie a modely chrématoným. In: Iveta Valentová (ed.), 19. slovenská onomastická konferencia (pp. 464–472). Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV.

Odaloš, Pavol. (2018). Tradícia a dynamika onomastickej terminológie a terminológia onomastických škôl. In: Urszula Bijak, Halszka Górny, Małgorzata Magda-Czekaj (eds.), Onomastyka, neohumanistyka, nauki społeczne (pp. 379–384). Kraków: Polska Akademia Nauk.

Odaloš, Pavol. (2019). Sústava slovenskej onomastickej terminológie (vznik, existencia, variantné možnosti vývoja a štandardizácie). In: Alexandra Chomová, Jaromír Krško, Iveta Valentová (eds.), Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére (pp. 116–123). Banská Bystrica, Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Olivová-Nezbedová, Libuše. (1998). K hierarchii onomastických termínů podle objektů pojmenovaných vlastními jmény. Acta Onomastica, 39, pp. 46–54.

Pleskalová, Jana. (1992). Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany: H&H.

Reid, Thomas Bertram Wallace. (1956). Linguistics, Structuralism and Philology. Archivum Linguisticum, 8(1), pp. 28–37.

Rospond, Stanisław. (1951). Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej. Cz. I: polsko-niemiecka, Cz. II: niemiecko-polska. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Rožai, Gabriel. (2017). Terénne názvy hornogemerských obcí Rejdová a Vyšná Slaná. Rožňava: Gabriel Rožai.

Rožai, Gabriel. (2018). Pamäť a regionálna toponymia. 1. časť. Slovenská reč, 83(1), pp. 47–57.

Rzetelska-Feleszko, Ewa. (2003). Specyfika polskich szkół onomastycznych. Związki (lub ich brak) z onomastyką innych krajów słowiańskich. In: Roma Łobodzińska (ed.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej onomastyki (pp. 27–32). Wrocław: Wydawnictwo WTN.

Slančová, Daniela. (1999). Potrebuje reflexia súčasnej slovenskej jazykovej situácie pojem register? In: Pavol Odaloš (ed.), Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu (pp. 93–100). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.

Skála, Emil. (1970). K typologii dvoujazyčných oronym v Čechách. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 11, pp. 209–223.

Stanislav, Ján. (1948). Slovenský juh v stredoveku I. Turčiansky sv. Martin: Jazykovedný odbor Matice slovenskej.

Stanislav, Ján. (1951). Zo slovenského sociálneho zemepisu. Odraz rozkladu rodového zriadenia v miestnych názvoch na Slovensku. Jazykovedný zborník, 5, pp. 58–96.

Svoboda, Ján. (1966). Zpráva z terminologické subkomise. In: Ján Svoboda, Libuše Nezbedová (eds.), Třetí zasedání mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku při Mezinárodním komitétu slavistů v Domě vědeckých pracovníků ČSAV v Liblicích u Prahy 14–17/9/1966. Sborník referátů. Zvláštní příloha Zpravodaje Místopisné komise ČSAV (pp. 127–138). Praha: Kníhtisk.

Svoboda, Ján et al. (1973). Základní soustava a terminologie slovanské onomastiky. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 14(1), pp. 1–280.

Šrámek, Rudolf. (1972). Toponymické modely a toponymický systém. Slovo a slovesnost, 33(4), pp. 304–318.

Šrámek, Rudolf. (1976). Slovotvorný model v české toponymii. Slovo a slovesnost, 37(2), pp. 112–120.

Šrámek, Rudolf. (1999). Úvod do obecné onomastiky. Brno: Masarykova univerzita.

Štěpán, Pavel. (2016). Pomístní jména a paměť. In: Jaroslav David (ed.), Toponyma: kulturní dědictví a paměť míst (pp. 100–114). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Šubrt, Jiří, Pfeiferová, Štěpánka. (2010). Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání. Historická sociologie, 1(2), pp. 9–29.

Šula, Jaroslav. (1971). K etymologii hydronyma „Hvězdná“ u Rokytnice v Orlických horách. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 12, pp. 695–697.

Valentová, Iveta. (2009). Živé osobné mená v hornonitrianskej oblasti. Jazykovedné štúdie XXVII. Bratislava: Veda.

Viceník, Josef. (1999). Thomas S. Kuhn. Struktura vědeckých revolucí. Organon F, 6(3), pp. 312–316.

Wardhaugh, Ronald. (1986). An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Basil Blackwell.

Witkowski, Teodolius. (1964). Grundbegriffe der Namenkunde. Berlin: Akademie Verlag.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2019.37.1.35-46
Data publikacji: 2019-12-27 16:17:12
Data złożenia artykułu: 2018-12-23 00:58:02


Statistics


Total abstract view - 1093
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 581

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Pavol Odaloš

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.