Paradygmatyczne typy onomastyki

Pavol Odaloš

Streszczenie w języku polskim


Tekst ma na celu przedstawienie sposobu, w jaki słowacka onomastyka rozwijała się w zakresie użycia pojęć i terminologii odnoszących się do paradygmatów i rodzajów onomastyki. Połączenie abstrakcji i podejścia syntetycznego posłużyło do określenia następujących rodzajów onomastyki: historyczno-etymologicznego rodzaju onomastyki skupiającego się na etymologii głównie w kontekście historycznym; strukturalistyczno/systemowo-lingwistycznego rodzaju onomastyki przedstawiającego onimię jako system różnych typów onimicznych; socjonomastycznego paradygmatycznego rodzaju onomastyki interpretującego onimy w kontekście grup społecznych i społeczeństwa.Słowa kluczowe


onomastyka; paradygmat onomastyczny; paradygmatyczne rodzaje onomastyki

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Andersen, Elaine Slossberg. (1992). Speaking with Style. The Sociolinguistic Skills of Children. London–New York: Routledge.

Blanár, Vincent. (2008). Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV.

Blanár, Vincent, Matejčík, Ján. (1978). Živé osobné mená na strednom Slovensku. I. 1. Designácia osobného mena. Bratislava: Veda.

Blanár, Vincent, Matejčík, Ján. (1983). Živé osobné mená na strednom Slovensku. I. 2. Distribúcia obsahových modelov. Martin: Osveta.

David, Jaroslav, Mácha, Přemysl. (2014). Názvy míst. Paměť, identita, kultúrní dědictví. Brno: Host, vydavatelství.

Dolník, Juraj. (2009). Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava: Veda.

Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. (2010). Vol. 6 His–Im. Bratislava: Encyklopedický ústav SAV.

Halbwachs, Maurice. (1939). La mémoire collective chez les musiciens. Revue philosophique, 127(3–4), pp. 136–165.

Halbwachs, Maurice. (2009). Kolektivní paměť. Praha: Sociologické nakladatelství.

Hladký, Juraj. (2004). Hydronymie povodia Nitry. Trnava: Trnavská univerzita.

Imrichová, Mária. (2002). Logonymá v systéme slovenčiny. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

Jozefovič, Michal. (2010). Modelovanie slovotvorby živých osobných mien. In: Josef Hladký, Iveta Valentová (eds.), Lexika slovenskej onymie (pp. 283–296). Bratislava: Veda.

Kačala, Ján, Pisárčiková, Mária, Považaj, Matej (eds.) (2003). Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava: Veda.

Kazík, Miroslav. (2010). Živé osobné mená v triede vydatých žien v Súši. In: Josef Hladký, Iveta Valentová (eds.), Lexika slovenskej onymie (pp. 233–241). Bratislava: Veda.

Knap, Eugen. (1968). Problém hydronyma a toponyma Cidlina. In: Vladimír Šmilauer (ed.), Onomastické práce. Svazek 2. Sborník rozprav k sedemdesátým narozeninám univ. prof. dr. Witolda Taszyckého (pp. 69–76). Praha: Místopisná komise ČSAV.

Kopásková, Ivana. (2010). Živé osobné mená v Krásne nad Kysucou. In: Josef Hladký, Iveta Valentová (eds.), Lexika slovenskej onymie (pp. 297–303). Bratislava: Veda.

Krajčovič, Rudolf. (1959). Počiatky a vývin slovenskej onomastiky. Onomastica, 8, pp. 256–280.

Krško, Jaromír. (2001). Terénne názvy z Muránskej doliny. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.

Krško, Jaromír. (2003). Hydronymia povodia Turca. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.

Krško, Jaromír. (2016). Všeobecnolingvistické aspekty onymie. (Z problematiky onymického komunikačného registra). Banská Bystrica: Belianum.

Krško, Jaromír. (2018). Antroponymá používateľov sociálnej siete Facebook ako súčasť antroponymického komunikačného registra. Slovenská reč, 83(1), pp. 58–75.

Kuhn, Thomas S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press.

Kuhn, Thomas S. (1997). Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh.

Landry, Rodrigue, Bourhis, Richard. (1997). Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality. An Empirical Study. Journal of Language and Social Psychology, 16(1), pp. 23–49.

Majtán, Milan. (1968). Výskum mikrotoponymie a údaje o charaktere nazývaných objektov. In: Vladimír Šmilauer (ed.), Onomastické práce. Svazek 2. Sborník rozprav k sedemdesátým narozeninám univ. prof. dr. Witolda Taszyckého (pp. 97–98). Praha: Místopisná komise ČSAV.

Majtán, Milan. (1996). Z lexiky slovenskej toponymie. Bratislava: Veda.

Majtán, Milan, Rymut, Kazimierz. (1985). Hidronimia dorzecza Orawy. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łodź: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Majtán, Milan, Žigo, Pavol. (1999). Hydronymia povodia Ipľa. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Filozofická fakulta Univerzity Komenského.

Odaloš, Pavol. (2012a). Literáronymá v slovenskej literatúre. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.

Odaloš, Pavol. (2012b). Kontinuita jednotlivého a všeobecného v onomastike. In: Martin Ološtiak (ed.), Jednotlivé a všeobecné v onomastike (pp. 14–21). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.

Odaloš, Pavol. (2014). Modelovosť a registrovosť v onomastike. In: Jana Keselová, Mária Imrichová, Martin Ološtiak (eds.), Registre jazyka a jazykovedy (I). Na počesť Daniely Slančovej (pp. 116–123). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.

Odaloš, Pavol. (2015). Modelovanie a modely chrématoným. In: Iveta Valentová (ed.), 19. slovenská onomastická konferencia (pp. 464–472). Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV.

Odaloš, Pavol. (2018). Tradícia a dynamika onomastickej terminológie a terminológia onomastických škôl. In: Urszula Bijak, Halszka Górny, Małgorzata Magda-Czekaj (eds.), Onomastyka, neohumanistyka, nauki społeczne (pp. 379–384). Kraków: Polska Akademia Nauk.

Odaloš, Pavol. (2019). Sústava slovenskej onomastickej terminológie (vznik, existencia, variantné možnosti vývoja a štandardizácie). In: Alexandra Chomová, Jaromír Krško, Iveta Valentová (eds.), Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére (pp. 116–123). Banská Bystrica, Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.

Olivová-Nezbedová, Libuše. (1998). K hierarchii onomastických termínů podle objektů pojmenovaných vlastními jmény. Acta Onomastica, 39, pp. 46–54.

Pleskalová, Jana. (1992). Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany: H&H.

Reid, Thomas Bertram Wallace. (1956). Linguistics, Structuralism and Philology. Archivum Linguisticum, 8(1), pp. 28–37.

Rospond, Stanisław. (1951). Słownik nazw geograficznych Polski zachodniej i północnej. Cz. I: polsko-niemiecka, Cz. II: niemiecko-polska. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Rožai, Gabriel. (2017). Terénne názvy hornogemerských obcí Rejdová a Vyšná Slaná. Rožňava: Gabriel Rožai.

Rožai, Gabriel. (2018). Pamäť a regionálna toponymia. 1. časť. Slovenská reč, 83(1), pp. 47–57.

Rzetelska-Feleszko, Ewa. (2003). Specyfika polskich szkół onomastycznych. Związki (lub ich brak) z onomastyką innych krajów słowiańskich. In: Roma Łobodzińska (ed.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej onomastyki (pp. 27–32). Wrocław: Wydawnictwo WTN.

Slančová, Daniela. (1999). Potrebuje reflexia súčasnej slovenskej jazykovej situácie pojem register? In: Pavol Odaloš (ed.), Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu (pp. 93–100). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela.

Skála, Emil. (1970). K typologii dvoujazyčných oronym v Čechách. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 11, pp. 209–223.

Stanislav, Ján. (1948). Slovenský juh v stredoveku I. Turčiansky sv. Martin: Jazykovedný odbor Matice slovenskej.

Stanislav, Ján. (1951). Zo slovenského sociálneho zemepisu. Odraz rozkladu rodového zriadenia v miestnych názvoch na Slovensku. Jazykovedný zborník, 5, pp. 58–96.

Svoboda, Ján. (1966). Zpráva z terminologické subkomise. In: Ján Svoboda, Libuše Nezbedová (eds.), Třetí zasedání mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku při Mezinárodním komitétu slavistů v Domě vědeckých pracovníků ČSAV v Liblicích u Prahy 14–17/9/1966. Sborník referátů. Zvláštní příloha Zpravodaje Místopisné komise ČSAV (pp. 127–138). Praha: Kníhtisk.

Svoboda, Ján et al. (1973). Základní soustava a terminologie slovanské onomastiky. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 14(1), pp. 1–280.

Šrámek, Rudolf. (1972). Toponymické modely a toponymický systém. Slovo a slovesnost, 33(4), pp. 304–318.

Šrámek, Rudolf. (1976). Slovotvorný model v české toponymii. Slovo a slovesnost, 37(2), pp. 112–120.

Šrámek, Rudolf. (1999). Úvod do obecné onomastiky. Brno: Masarykova univerzita.

Štěpán, Pavel. (2016). Pomístní jména a paměť. In: Jaroslav David (ed.), Toponyma: kulturní dědictví a paměť míst (pp. 100–114). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě.

Šubrt, Jiří, Pfeiferová, Štěpánka. (2010). Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání. Historická sociologie, 1(2), pp. 9–29.

Šula, Jaroslav. (1971). K etymologii hydronyma „Hvězdná“ u Rokytnice v Orlických horách. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 12, pp. 695–697.

Valentová, Iveta. (2009). Živé osobné mená v hornonitrianskej oblasti. Jazykovedné štúdie XXVII. Bratislava: Veda.

Viceník, Josef. (1999). Thomas S. Kuhn. Struktura vědeckých revolucí. Organon F, 6(3), pp. 312–316.

Wardhaugh, Ronald. (1986). An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Basil Blackwell.

Witkowski, Teodolius. (1964). Grundbegriffe der Namenkunde. Berlin: Akademie Verlag.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2019.37.1.35-46
Data publikacji: 2019-12-27 16:17:12
Data złożenia artykułu: 2018-12-23 00:58:02


Statystyki

Widoczność abstraktów - 358
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 119

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Pavol Odaloš

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.