Jeszcze o potrzebie ujednolicenia terminologii onomastycznej

Barbara Czopek-Kopciuch

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest propozycja przygotowania wykazu terminów polskiej onomastyki, który opublikowany będzie on-line. Nawiązuje się tu do wielu prac zwracających uwagę na konieczność uporządkowania i ujednolicenia polskiej terminologii onomastycznej. Przedstawia się dotychczasowe pomysły rozwiązania tej ważnej kwestii, np. założenia słownika terminologii onomastycznej Zofii Abramowicz i Leonardy Dacewicz. Opierając się na istniejących wykazach terminologii onomastycznej (polskiej, słowiańskiej, europejskiej), Sekcja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN postanowiła przystąpić (na bazie składanych najpierw do KBN a potem NCN wniosków grantowych wedle pomysłu prof. Roberta Mrózka) do przygotowania uporządkowanego (i w miarę możliwości ujednoliconego) wykazu terminów używanych w nauce o nazwach własnych. Punktem wyjścia jest opracowanie zbioru maksimum terminów w obrębie poszczególnych subdyscyplin onomastyki, z którego wyodrębnione zostaną hasła do wykazu, a następnie zdefiniowane, opatrzone cytatami z opracowań onomastycznych poświadczającymi ich użycie oraz może zaleceniami użycia bądź nie. Ideałem byłoby uporządkowanie ich tak, by tworzyły spójny obraz: od terminów najogólniejszych ku szczegółowym. Takie działanie, również we współpracy z przedstawicielami dziedzin posługujących się terminologią onomastyczną (historykami, geografami, kartografami), przyczyni się w efekcie do uporządkowania polskiej, słowiańskiej i międzynarodowej terminologii.


Słowa kluczowe


onomastyka; terminologia; wykaz terminów

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Abramowicz, Zofia, Dacewicz, Leonarda. (1995). Założenia słownika terminologii onomastycznej. Onomastica, 40, pp. 247–253.

Bijak, Urszula. (in press). Polska terminologia onomastyczna. Ku harmonizacji systemu.

Czerny, Andrzej. (2011). Teoria nazw geograficznych. Warszawa: IGiPZ PAN.

Karaś, Mieczysław. (1968). W sprawie polskiej terminologii onomastycznej. Onomastica, 13, pp. 352–360.

Svoboda, Jan. (1961). K slovanské onomastické terminologie. In: Witold Taszycki (ed.), I Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Onomastyczna. Księga referatów (pp. 127–136). Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Taszycki, Witold. (1955). Jak powstał i co znaczy nowotwór „nazewnictwo”. Onomastica, 1, pp. 185–191.

Vidoeski, Božidar (ed.). (1983). Osnoven sistem i terminologiјa na slovenskata onomastika. Osnovnaâ sistema i terminologiâ slavânskoj onomastiki. Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite. [Видоески, Божидар (рeд.). (1983). Основен систем и терминологија на словенската ономастика. Основная система и терминология славянской ономастики. Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите.]

Włoskowicz, Wojciech. (2018). O pojęciach, systemach pojęciowych i terminologii onomastycznej. Onomastica, 52, pp. 73–98. DOI: http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.62.4.

Wolnicz-Pawłowska, Ewa. (2016). Terminologia onomastyczna w tradycji badawczej i praktyce normalizacyjnej. Onomastica, 60, pp. 37–46.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2019.37.1.83-90
Data publikacji: 2019-12-27 16:17:17
Data złożenia artykułu: 2019-02-19 12:56:33


Statystyki

Widoczność abstraktów - 374
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 119

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Barbara Czopek-Kopciuch

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.