Reflection of the Historical Facts in the Formation of the Medieval Anthroponymy (with an Example from Hont)

Jaromír Krško

Abstract


The paper discusses the way the two-name anthroponymic system was formed – the original one-name system (first name) evolved into the two-name system (first name + byname) and later, the three-name system was established (first name + hereditary byname + functional element of the unofficial name). In the period when the byname became hereditary and was transferred to the following generation, it turned into a surname in terms of its function, and its semantic value went extinct. The lists of subjects in the Hont region of Slovakia were used as the material for analysis. Functional elements of the unofficial names correspond with today’s elements of unofficial anthroponymy; in the past, they were motivated by their owner’s occupation, mental and physical attributes, or their place of origin. The analysis of these names brings important knowledge about the history: the anthroponyms provide information on occupation, origin, and appearance of people in the Middle Ages.


Keywords


Hont; anthroponymy; anthroponymic system; two-name system; byname

Full Text:

PDF

References


Bakács, István. (1971). Hont vármegye Mohács előtt. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Krško, Jaromír. (2002). Mikroštruktúrne vzťahy v onymii. Slovenská reč, 67(3), pp. 142–152.

Maksay Ferenc. (1959). Urbáriumok XVI–XVII. század. Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 7. Budapest, 1959. Downloaded from: https://library.hungaricana.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv2_07/?pg=4&layout=s (access: 05.09.2018).

Majtán, Milan. (1980). Príspevok k metodike výskumu historickej antroponymie. In: Jozef Ružička (ed.), Jazykovedné štúdie. 15. Horeckého zborník (pp. 151–155). Bratislava: Veda.

Malec, Maria. (1994). Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.

Maliniak, Pavol, Krško, Jaromír. (2018). Medzi zmenou a kontinuitou. Mená poddaných hradu Čabraď v neskorom stredoveku. Paper presented at the “Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére” conference (Banská Bystrica 26–28 June 2017), 11 rkp. (in press).

Maliniak, Pavol. (2017). K majetkovým pomerom na Čabradskom panstve v neskorom stredoveku. Acta historica Neosoliensia, 20(1), pp. 4–34.

Marek, Miloš. (2012). Glossarium mediae et infimae latinitatis Slovaciae. Vol. II (L–Z). Trnava: Filozoficka fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Šmilauer, Vladimír. (1973). Ze staré antroponymie v Hontu. In: Michal Blicha, Milan Majtán (eds.), Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, roč. XII, zv. 3 Slavistika, V. zasadanie Medzinárodnej komisie pre slovanskú onomastiku a V. slovenská onomastická konferencia (Prešov 3–7 May 1972). Zborník materiálov (pp. 185–196). Bratislava: SPN.

Trawińska, Maria. (2017). Między nomen appellativum a nomen proprium w poznańskich księgach ziemskich z XIV i XV wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica, 51(1), pp. 199–206.

Valentová, Iveta. (2012). Poznámky k rozdielom medzi prezývkou a funkčným členom živého mena – individuálnou charakteristikou. In: Martin Ološtiak (ed.), Jednotlivé a všeobecné v onomastike. Zborník referátov z 18. slovenská onomastická konferencie (Prešov 12–14 September 2011) (pp. 113–122). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (printed version). Downloaded from: http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak3/index.html. ISBN 978-80-555-0594-7 (access: 05.09.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ff.2019.37.1.185-194
Data publikacji: 2019-12-27 16:17:30
Data złożenia artykułu: 2019-02-20 19:04:28


Statistics


Total abstract view - 450
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 258

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jaromír Krško

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.