Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem czasopisma jest publikacja wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych polskich i zagranicznych w zakresie współczesnej filozofii i socjologii. Zakres tematyczny obejmuje szeroko rozumianą problematykę z zakresu historii filozofii, współczesnej filozofii i kręgu hiszpańskojęzycznego, a także podstawowych problemów socjologii i socjologii polskiej.

 

Działy

Artykuły

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Kronika

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Spis treści

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 • Do oceny każdego tomu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza UMCS
 • Jeżeli tom zawiera teksty obcojęzyczne, to jeden z ich recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej.
 • Obowiązuje procedura tzw. double-blind review process, gdzie autor ocenianego tekstu i recenzent nie znają swojej tożsamości.
 • Recenzja musi być sporządzona w formie pisemnej w panelu redakcyjnym czasopisma i zawierać jednoznaczną konkluzję dopuszczającą bądź niedopuszczającą oceniany tekst do druku.
 • Lista recenzentów zewnętrznych będzie publikowana w każdym numerze pisma oraz na jego stronie internetowej.

 

Harmonogram publikacji

Terminy przyjmowania artykułów do poszczególnych numerów – kwiecień, październik. Planowany termin ukazywania się poszczególnych zeszytów w 2015 roku: zeszyt pierwszy do końca czerwca, zeszyt drugi do końca grudnia.

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Recenzenci

2014

 • prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski
 • prof. dr José María Ariso (Universidad Internacional  de La Rioja)
 • prof. dr Juan Cano de Pablo (Universidad Internacional de La Rioja)
 • prof. dr hab. Krystyna Szafraniec
 • prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
 • dr hab. Leszek Korporowicz

 

Indeksowanie w bazach

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Celdes, CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure), CNPIEC, De Gruyter - IBR (International Bibliography of Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences), De Gruyter - IBZ (International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences), EBSCO - Academic Search, EBSCO - Humanities Abstracts/Humanities Full Text (Wilson), EBSCO - Humanities International Complete/Humanities Source, EBSCO – MegaFILE, EBSCO - Religion & Philosophy Collection, EBSCO - Social Sciences Abstracts (Wilson), EBSCO - TOC Premier, EBSCO Discovery Service, Google Scholar, INIST Institut de l’Information Scientifique et Technique, International Philosophical Bibliography - Répertoire bibliographique de la philosophie J-Gate, Microsoft Academic Search, Naviga (Softweco), Philosopher's Index, Philosophy Documentation Center - Philosophy Research Index, PhilPapers, Primo Central (ExLibris), ProQuest - International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), ProQuest - Social Science Journals, ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb, WorldCat (OCLC)

 

Zasady etyki publikacyjnej

Zespół redakcyjny „Annales UMCS Sectio I” w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym stosuje zasady obowiązujące w naukach humanistycznych, zwłaszcza określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE, a w szczególności podejmuje działania będące przejawem dobrych obyczajów i odpowiedzialności społecznej środowiska naukowego, prowadzi selekcję nadsyłanych tekstów naukowych. W piśmie obowiązują standardy etyczne rekomendowane przez COPE (COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors). (https://publicationethics.org/files/u7141/1999pdf13.pdf oraz https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf )

 

Zasady obowiązujące Redaktorów

 • Konsekwentne przestrzeganie standardów i zasad etycznych związanych z publikacją artykułów.
 • Teksty zgłaszane do publikacji są oceniane wyłącznie pod względem merytorycznym.
 • Zespół redakcyjny  podejmując decyzje dotyczące kwalifikacji artykułów do druku, kieruje się wyłącznie walorami naukowymi tekstu oraz oryginalnością ujęcia problemu. W dalszej kolejności brane są pod uwagę klarowność tekstu oraz zgodnością z zakresem tematycznym czasopisma.
 • Zespół redakcyjny gwarantuje autorom dotrzymanie rzetelności naukowej publikowanych prac.
 • Tekst musi zostać wycofany z druku w przypadku negatywnego wyniku raportu antyplagiatowego i wówczas, gdy są wyraźne dowody świadczące o braku wiarygodności wyników badań.

Zasady obowiązujące Recenzentów

 • Do oceny każdego tomu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza UMCS
 • Jeżeli tom zawiera teksty obcojęzyczne, to jeden z ich recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej.
 • Obowiązuje procedura tzw. double-blind review process, gdzie autor ocenianego tekstu i recenzent nie znają swojej tożsamości.
 • Recenzja musi być sporządzona w formie pisemnej w panelu redakcyjnym czasopisma i zawierać jednoznaczną konkluzję dopuszczającą bądź niedopuszczającą oceniany tekst do druku.

 

Zasady obowiązujące Autorów

 • rzetelności naukowej
 • oryginalności pracy
 • udostępnienia danych
 • rzetelności źródeł
 • autorstwa pracy

Każda z decyzji Zespołu redakcyjnego „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio I – Philosophia-Sociologia” jest obowiązująca.

Przesłanie tekstu naukowego do publikacji w czasopiśmie „Annales UMCS Sectio I” nie oznacza akceptacji przez Zespół redakcyjny zapewnienia opublikowania tekstu.