Erozja uniwersyteckiego nomosu jako czynnik zmiany porządku normatywnego

Andrzej Boczkowski

Streszczenie w języku polskim


Kształcenie na poziomie uniwersyteckim stereotypowo łączone jest z internalizacją pewnego zestawu norm kulturowych – zasad postępowania, zwyczajów, obyczajów itd. Całokształt tych norm i zasad to uniwersytecki nomos, ulegający ostatnio, zwłaszcza na studiach z zakresu nauk społecznych, coraz głębszej erozji, na którą składają się zjawiska i procesy o charakterze anomicznym. Mają one przyczyny w szerszym kontekście społecznym, politycznym i kulturowym, w jakim funkcjonuje współczesny uniwersytet, ale też ze względu na powszechną dostępność kształcenia na tym poziomie wtórnie oddziałują na różne sfery życia społecznego, intensyfikując ogólnospołeczną anomię. W artykule przedstawiono tezy o anomicznych kontekstach kształcenia i oceniania uniwersyteckiego w konfrontacji z opiniami studentów zebranymi w badaniu sondażowym.


Słowa kluczowe


uniwersytet; anomia; konteksty kształcenia i oceniania

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atteslander P., Social Change, Development and Anomie, [w:] P. Atteslander, B. Gransow, J. Western (eds.), Comparative Anomie Research: Hidden Barriers – Hidden Potential for Social Development, Aldershot–Brookfield 1999.

Boczkowski A., Moralność i anomia w praktyce kształcenia uniwersyteckiego, [w:] M. Zemło, A. Jabłoński, J. Szymczyk (red.), Wiedza a moralność. Studia nad wiedzą, t. 9, Lublin 2017.

Czyżewski M., Działania „neopozorne”. Uwagi na temat przeobrażeń komunikowania publicznego i życia naukowego, „Przegląd Socjologiczny” 2009, nr 1.

Durkheim E., O podziale pracy społecznej, Warszawa 2011.

Durkheim E., Samobójstwo. Studium z socjologii, Warszawa 2006.

Holley H., Globalization and Social Anomie. Problems and Chances on the Way to the New World Order, Scientific Board of the Swiss Academy of Development, “Solothurn, SID Working Paper” 2000, No. 3.

Lutyński J., Działania pozorne, [w:] Nauka i polskie problemy, Warszawa 1990.

Merton R.K., Struktura społeczna i anomia, [w:] Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2018.43.1.125-144
Data publikacji: 2018-11-20 14:05:21
Data złożenia artykułu: 2017-12-26 21:18:04

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Andrzej Boczkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.