Kreowanie więzi terytorialnych na przykładzie Wspólnoty Gospodarstwa Społecznego (WGS)

Wioletta Knapik

Streszczenie w języku polskim


Więź terytorialna stanowi integralną część szerszej kategorii, jaką jest więź społeczna. W literaturze światowej istota więzi terytorialnej ujęta jest w takich pojęciach, jak: place attachment, place dependence, sense of place, place identity. W opracowaniu została przedstawiona idea więzi terytorialnych podkreślająca rolę zaufania w sieciach społecznych. Na tle omawianych zagadnień zaprezentowano autorską koncepcję Wspólnoty Gospodarstwa Społecznego (WGS). Opisując ją, autorka koncentruje się na aspekcie więzi terytorialnych. WGS jest projektem usytuowanym na obszarach wiejskich, opartym na zrównoważonym rozwoju w symbiozie z naturą, ukierunkowanym na takie wartości, jak: zdrowie, zdrowy styl życia, właściwe odżywianie, ale też historia i promocja regionu, kultura, rekreacja. WGS, w ramach sieci terytorialnych powiązań, skupia różnych aktorów społecznych ze wsi, miasta, peryferii, których łączy wspólna przestrzeń (terytorium). Zaufanie jest główną determinantą powstawania sieci terytorialnych powiązań − społecznych i ekonomicznych zależności między jednostkami, podmiotami gospodarczymi i grupami społecznymi.


Słowa kluczowe


więzi terytorialne; zaufanie; Wspólnota Gospodarstwa Społecznego (WGS)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


CBOS BS/93/2012, Komunikat z Badań, Kontakty z sąsiadami i inne więzi społeczne.

CBOS BS/107/2013, Komunikat z Badań, Więzi rodzinne.

CBOS BS/168/2013, Komunikat z Badań, Co łączy Polaków?

Cole D.N., Environmental Impacts of Outdoor Recreation in Wildlands, [w:] M.J. Manfredo, J.J. Vaske, B.L. Bruyere, D.R. Field, P.J. Brown (eds.), Society and Natural Resources: A Summary of Knowledge, Jefferson City 2004.

Drozda-Senkowska E., Wstęp. Kilka uwag o wspólnej tematyce badawczej i o pojęciu więzi społecznej, [w:] E. Drozda-Senkowska (red.), O więzi społecznej na Podlasiu i nie tylko. Refleksje i pytania psychologii społecznej, Białystok 2014.

Durkheim E., O podziale pracy społecznej, Warszawa 1999.

Frysztacki K., Wspólnoty/społeczności i ich społeczny kapitał, [w:] M. Szczepański, A. Śliz (red.), Kapitały: ludzie i instytucje. Studia i szkice socjologiczne, Opole 2006.

Giddens A., Konsekwencje nowoczesności, Kraków 2015.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001.

Granovetter M., The Strength of Weak Ties. A Network Theory Revisited, “Sociological Theory” 1983, Vol. 1, DOI: https://doi.org/10.2307/202051.

Heise U.K., Sense of Place and Sense of Planet: The Environmental Imagination of the Global, New York 2008.

Jacher W., Więź społeczna w teorii i praktyce, Katowice 1987.

Knapik W., Typy więzi społecznych a wzory współdziałania mieszkańców wsi w sytuacji ryzyka, zagrożenia i katastrofy powodzi, Kraków 2013.

Krzywicki L., Pierwociny więzi społecznej, Warszawa 1957.

Malikowski M., Lokalność, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Warszawa 1999.

Manzo L.C., Devine-Wright P. (eds.), Place Attachment. Advances in Theory, Methods and Applications, Washington 2014.

Matuchniak-Krasuska A., Interwencja socjologiczna A. Touraine’a. Uwagi uczestnika, „Studia Socjologiczne” 1995, nr 3–4.

Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa 2001.

Parsons T., Essays in Sociological Theory, New York 1954.

Proshansky H.M., The City and Self-Identity, “Environment and Behavior” 1978, Vol. 10(2), DOI: https://doi.org/10.1177/0013916578102002.

Prüfer P., Więź człowieka ze środowiskiem naturalnym w perspektywie socjologiczno-etycznej, [w:] E. Bartkowiak, A. Dobrychłop, P. Prüfer (red.), Więzi, Zielona Góra 2010.

Redfield R., The Folk Society, “American Journal of Sociology” 1947, Vol. 52, DOI: https://doi.org/10.1086/220015.

Rybicki P., Więź społeczna i jej przemiany, [w:] P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków 2005.

Rykiel Z., Tożsamość terytorialna jako uczestnictwo w kulturze, [w:] Z. Rykiel (red.), Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Rzeszów 2010.

Simmel G., Conflict and the Web of Group Affiliation, New York 1955.

Starosta P., Zbiorowość lokalna w perspektywie ekologii społecznej, [w:] P. Starosta (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, Łódź 1995.

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.

Szkurłat E., Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania, przemiany, Łódź 2004.

Sztompka P., Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie, lojalność, solidarność, [w:] P. Sztompka (red.), Imponderabilia wielkiej zmiany. Mentalność, wartości i więzi społeczne czasów transformacji, Warszawa–Kraków 1999.

Touraine A., Myśleć inaczej, Warszawa 2011.

Tönnies F., Community and Society, New York 1963.

Tönnies F., Teoria wspólnoty, [w:] A. Mencwel (red.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa 2001.

Tuan Y.-F., Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987.

Turowski J., Więź społeczna w grupie, [w:] P. Starosta (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Studia i szkice socjologiczne dedykowane profesorowi Wacławowi Piotrowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Łódź 1995.

Walczak-Duraj D., Podstawy współczesnej socjologii, Pabianice 2006.

Weber M., The Theory of Social and Economic Organization, New York 1947.

Żurek A., Więzi społeczne a zjawisko samotności i osamotnienia, [w:] J. Grotowska-Leder (red.), Więzi społeczne, sieci społeczne w perspektywie procesów inkluzji i wykluczenia społecznego, Łódź 2014.

Znaniecki F., Współczesne narody, Warszawa 1990.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/i.2018.43.1.159-173
Data publikacji: 2018-11-20 14:05:22
Data złożenia artykułu: 2017-12-30 20:34:11

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Wioletta Knapik

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.