Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Czasopismo publikuje artykuły z zakresu szeroko pojętych nauk politycznych, stosunków międzynarodowych oraz teorii mediów i komunikowania. W szczególności redakcja jest zainteresowana artykułami z dziedzin: teoria polityki, myśl polityczna, współczesne ruchy i doktryny polityczne, współczesne systemy polityczne, partie i systemy partyjne, mniejszości narodowe i etniczne, stosunki międzynarodowe, socjologia polityki, prawa człowieka, samorząd i polityka lokalna, media i komunikowanie społeczne, studia nad dziennikarstwem, integracja europejska.

 

Działy

Spis treści

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedurze recenzyjnej podlegają wszystkie artykuły nadesłane przez autorów po wstępnej selekcji dokonanej przez redakcję:

 • Nadesłanie artykułu do redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora/autorów zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie.
 • Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów, dobranych w zależności od tematyki poruszonej w artykule. 
 • W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. 
 • Recenzenci nie są członkami redakcji ani Rady Programowej „Annales UMCS, sectio K” (Politologia). Recenzenci są zatrudnieni w innym ośrodku naukowym niż autor/autorzy artykułu. 
 • Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości.
 • Lista recenzentów publikowana jest corocznie na stronie czasopisma. 
 • Recenzja dokonywana jest w oparciu o formularz recenzyjny, którego ostatnią częścią jest wniosek dotyczący dopuszczenia do publikacji/odrzucenia tekstu. Pozytywna opinia recenzenta decyduje o dopuszczeniu artykułu do kolejnych etapów prac wydawniczych. 
 • Autor, po zapoznaniu się z recenzjami, poprawia artykuł i odsyła do redakcji. 
 • Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce, przedstawionymi w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011).

 

Harmonogram publikacji

Czasopismo prowadzi ciągły nabór artykułów.

 • 31 maja 2019 – termin nadsyłania tekstów w języku angielskim do numeru 26.2 (2019)

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Recenzenci

Lista recenzentów za rok 2014:

 • Dr hab. Jakub Potulski, prof. UG (UG)
 • Dr hab. Andrzej Sepkowski, prof. UŁ (UŁ)
 • Dr hab. Radosław Zenderowski, prof. UKSW (UKSW)
 • Dr hab. Krzysztof Zuba, prof. UO (UO)
 • Prof. Chandana Chakrabarti, PhD (Davis and Elkins College, USA)
 • Prof. Kisor Chakrabarti, PhD (Davis and Elkins College, USA)
 • Prof. Teh-Kuang Chang, PhD (Ball State University, USA)
 • Prof. Jane L. Curry, PhD (Santa Clara University, USA)
 • Prof. Rafael Vázquez-García, PhD (University of Granada, Hiszpania)
 • Prof. Hyug-Baeg Im, PhD (Korea University, Korea)
 • Prof. Paul Luif, PhD (Austrian Institute for International Affairs, Austria)
 • Prof. Lars Monsen, PhD (Lilehammer University College, Norwegia)
 • Prof. Chandrakala Padia, PhD (Banaras Hindu University, Indie)

Lista recenzentów za rok 2015:

 • Prof. Dobrinka Peicheva, PhD (South West University „Neofit Rilski”)
 • Prof. Bianca Mitu, PhD (University of Wolverhampton)
 • Prof. Rafael Vázquez-García, PhD (University of Granada, Hiszpania)
 • Dr hab. Krzysztof Zuba, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
 • Dr hab. Andrzej Sepkowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Dr hab. Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki (Uniwersytet Gdański)

Lista recenzentów za rok 2016:

 • Prof. Valentina Marinescu (Bucharest University, Rumunia)
 • Prof. Dobrinka Peicheva, PhD (South-West University „Neofit Rilski”, Bułgaria)
 • Prof. Rafael Vázquez-García, PhD (University of Granada, Hiszpania)
 • Dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
 • Dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • Dr hab. Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 • Dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Zuba (Uniwersytet Opolski, Polska)
 • Dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 • Dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • Dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Lista recenzentów za rok 2017:

 • Dr hab. Robert Alberski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr. Ecaterina Balica (Romanian Academy)
 • Dr. Silvia Branea (University of Bucharest)
 • dr hab. Paweł Frankowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • prof. US. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (Uniwersytet w Szczecinie)
 • Dr. Ramona Marinache („Lucian Blaga” University in Sibiu)
 • Conf. dr. Valentina Marinescu (University of Bucharest)
 • prof. UMK. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. UZ. Dr hab. Ryszard Michalak (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr hab. Ewa Marciniak (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. URz. dr hab. Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet Rzeszowski)
 • prof. UZ dr hab. Danuta Plecka (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. UMK dr hab. Michał Strzelecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr. Laura Toma (University of Bucharest)
 • prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Lista recenzentów za rok 2018:

 • Dr hab. Robert Alberski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • Dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Dr hab. Paweł Frankowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
 • Dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. US (Uniwersytet w Szczecinie, Polska)
 • Dr. Ramona Marinache („Lucian Blaga” University in Sibiu, Rumunia)
 • Conf. dr. Valentina Marinescu (University of Bucharest, Rumunia)
 • Dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • Dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • Dr hab. Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 • Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 • Prof. Dobrinka Peicheva, PhD (South-West University „Neofit Rilski”, Bułgaria)
 • Dr hab. Maciej Potz, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • Dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)


 

Indeksowanie w bazach

 

 

Polityka czasopisma „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K: Politologia” i zasady etyki

Zespół redakcyjny przyjął standardy transparentności i dobre praktyki ustanowione przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Obowiązki Zespołu Redakcyjnego:

 1. Zespół redakcyjny „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K: Politologia” monitoruje standardy etyczne przyjmowanych artykułów i przeciwdziała praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
 2. Zespół redakcyjny odpowiada za treści publikowane w czasopiśmie.
 3. Zespół redakcyjny podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku kierując się jego znaczeniem dla rozwoju nauki, oryginalnym ujęciem problemu, przejrzystością oraz zgodnością z profilem naukowym czasopisma.
 4. Decyzja o publikacji jest zależna wyłącznie od walorów naukowych artykułów, bez względu na narodowość, pochodzenie, rasę, płeć, przekonania polityczne czy wierzenia religijne autora.
 5. Komitet redakcyjny nie ujawnia żadnych informacji dotyczących nieopublikowanych artykułów. Nieopublikowane materiały nie mogą być wykorzystane przez członków komitetu redakcyjnego bez pisemnej zgody autora.
 6. Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji oraz ujawniania przypadków ghostwriting i ghost authorship.
 7. Komitet redakcji jest, w razie konieczności, gotowy do opublikowania sprostowań, wyjaśnień i przeprosin.

Obowiązki recenzentów:

 1. Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego. Recenzenci mają wpływ na ostateczny kształt artykułów przesłanych przez autorów.
 2. Artykuły na etapie recenzji mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 3. Recenzenci pracują w sposób obiektywny, profesjonalny i z poszanowaniem zasad fair play.
 4. Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Niedopuszczalna jest krytyka autorów prac. Opinie recenzentów powinny być wyrażone w sposób jasny i poparte odpowiednimi argumentami.
 5. Gdy z określonych względów (np. merytorycznych) recenzenci nie są w stanie przygotować recenzji bądź nie przygotują jej w określonym terminie, to wówczas powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.
 6. Recenzent powinien wskazać publikacje, które nie zostały zacytowane przez autora. Recenzent powinien informować zespół redakcyjny o każdym znaczącym podobieństwie recenzowanego artykułu do prac już opublikowanych.
 7.   Recenzent nie powinien podejmować się recenzji w przypadku możliwości  zaistnienia konfliktu interesów z autorem/autorami tekstu lub innymi podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie artykułu.

Obowiązki autorów:

 1. Autorzy są zobowiązani do przedstawienia oryginalnie napisanych tekstów. Jeżeli autorzy wykorzystują prace/wypowiedzi innych autorów to wówczas są zobowiązani do używania stosownych oznaczeń cytowania.
 2. Autorzy nie powinni zgłaszać do więcej niż jednego czasopisma artykułów opisujących te same wyniki badań. Wysłanie tego samego tekstu do kilku czasopism jest zachowaniem nieetycznym.
 3. Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu. Cytowane opracowania powinny istotnie łączyć się z analizowanym zagadnieniem.
 4. Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych danych/wyników badań. Autorzy powinni być przygotowani na ich udostępnienie także przez pewien czas po opublikowaniu artykułu.
 5. Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy.
 6. W przypadku gdy autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość w opublikowanym tekście jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie  redaktora a także do współpracy z komitetem redakcyjnym w celu wycofania lub poprawienia artykułu.

Więcej informacji: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf