Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

”Annales Universitatis Mariae-Curie Skłodowska, sectio K – Politologia” jest recenzowanym czasopismem naukowym, wydawanym od 1994 r. przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS (wcześniej przez Wydział Politologii UMCS). Czasopismo publikuje artykuły z zakresu szeroko pojętych nauk politycznych, w tym stosunków międzynarodowych, teorii mediów i komunikowania, a także bezpieczeństwa. W szczególności redakcja jest zainteresowana artykułami z dziedzin: teoria polityki, myśl polityczna, współczesne ruchy społeczne i polityczne, doktryny polityczne, współczesne systemy polityczne, partie i systemy partyjne, mniejszości narodowe i etniczne, stosunki międzynarodowe, socjologia polityki, prawa człowieka, samorząd i polityka lokalna, integracja europejska, studia nad bezpieczeństwem, media i komunikowanie społeczne, studia nad dziennikarstwem.

 

Działy

Spis treści

Niezaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Niezaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Articles

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

Recenzje

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Sprawozdania z konferencji

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

Biogramy

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami Zespołu do spraw Etyki w Nauce, przedstawionymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2011). Nadesłanie artykułu do redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem przez autora/autorów zgody na poddanie się procedurze recenzyjnej przyjętej w czasopiśmie. Artykuły zgłaszane do czasopisma podlegają następującej procedurze recenzyjnej:

 1. Zespół redakcyjny ocenia artykuł pod względem merytorycznym i formalnym. Teksty zawierające ewidentne błędy (np. brak numeru ORCID, nieprzestrzeganie zasad formatowania, brak struktury artykułu naukowego, treść nieodpowiadającą profilowi czasopisma) nie będą mogły być przyjęte do procesu redakcyjnego.
 2. Artykuły, które zostaną wstępnie przyjęte, są przekazywane do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której pochodzi autor pracy, którzy:
  • nie pozostają z autorem/ami w konflikcie interesów,
  • nie są względem autora/ów w zależności służbowej,
  • są specjalistami w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy.
 3. Recenzenci nie są członkami redakcji ani Rady Programowej „Annales UMCS, sectio K – Politologia”
 4. Wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem zasady poufności i obustronnej anonimowości (double-blind review).
 5. Recenzja dokonywana jest w oparciu o formularz recenzyjny zamieszczony w panelu czasopisma.
 6. Redakcja przekazuje potencjalnemu recenzentowi abstrakt artykułu, pozostawiając mu swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji. Termin podjęcia decyzji jest określony przez redakcję (do 10 dni).
 7. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed publikacją artykułu.
 8. Obowiązkiem recenzenta jest wypełnienie formularza recenzji dostępnego po zalogowaniu się w systemie. Recenzja kończy się rekomendacją (wybór z dostępnych opcji: „zaakceptuj zgłoszony tekst”, „wymagane poprawki”, „do ponownej recenzji”, „do zgłoszenia w innym czasopiśmie”, „odrzucenie zgłoszonego tekstu”, „rekomendacje w komentarzu”).
 9. Recenzje przekazywane są autorowi tekstu, który zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi uwagami, które są dla niego wiążące. Autor przesyła w wymaganym terminie (określonym wcześniej przez Redakcję) poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów (oddzielny plik).
 10. Zespół Redakcyjny decyduje, czy artykuł będzie opublikowany w danym numerze czasopisma. Po opracowaniu technicznym i zredagowaniu artykuł jest przesyłany do korekty autorskiej; bez niej artykuł nie może być przekazany do druku.
 11. Redakcja podaje do wiadomości publicznej ogólną listę recenzentów bez podawania nazwisk recenzentów poszczególnych numerów.

 

Harmonogram publikacji

„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia” jest półrocznikiem. Redakcja nie pobiera żadnych opłat od autorów. Teksty są przyjmowane w sposób ciągły. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji, artykuły ukazują się w wersji on-line i papierowej z numerem DOI. Numery czasopisma ukazują się zgodnie z harmonogramem:

1)      numer pierwszy – w czerwcu

2)      numer drugi – w grudniu

 

Polityka Open Access

Czasopismo jest udostępniane na zasadach Open Access, oznacza to wolny, bezpłatny, powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej zawartych w niniejszym czasopiśmie. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich. 

ccby

 

Recenzenci

Lista recenzentów za rok 2014:

 • Dr hab. Jakub Potulski, prof. UG (UG)
 • Dr hab. Andrzej Sepkowski, prof. UŁ (UŁ)
 • Dr hab. Radosław Zenderowski, prof. UKSW (UKSW)
 • Dr hab. Krzysztof Zuba, prof. UO (UO)
 • Prof. Chandana Chakrabarti, PhD (Davis and Elkins College, USA)
 • Prof. Kisor Chakrabarti, PhD (Davis and Elkins College, USA)
 • Prof. Teh-Kuang Chang, PhD (Ball State University, USA)
 • Prof. Jane L. Curry, PhD (Santa Clara University, USA)
 • Prof. Rafael Vázquez-García, PhD (University of Granada, Hiszpania)
 • Prof. Hyug-Baeg Im, PhD (Korea University, Korea)
 • Prof. Paul Luif, PhD (Austrian Institute for International Affairs, Austria)
 • Prof. Lars Monsen, PhD (Lilehammer University College, Norwegia)
 • Prof. Chandrakala Padia, PhD (Banaras Hindu University, Indie)

Lista recenzentów za rok 2015:

 • Prof. Dobrinka Peicheva, PhD (South West University „Neofit Rilski”)
 • Prof. Bianca Mitu, PhD (University of Wolverhampton)
 • Prof. Rafael Vázquez-García, PhD (University of Granada, Hiszpania)
 • Dr hab. Krzysztof Zuba, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
 • Dr hab. Andrzej Sepkowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • Dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
 • Dr hab. Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki (Uniwersytet Gdański)

Lista recenzentów za rok 2016:

 • Prof. Valentina Marinescu (Bucharest University, Rumunia)
 • Prof. Dobrinka Peicheva, PhD (South-West University „Neofit Rilski”, Bułgaria)
 • Prof. Rafael Vázquez-García, PhD (University of Granada, Hiszpania)
 • Dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
 • Dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • Dr hab. Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 • Dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Zuba (Uniwersytet Opolski, Polska)
 • Dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. US (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 • Dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • Dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)

Lista recenzentów za rok 2017:

 • Dr hab. Robert Alberski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Dr. Ecaterina Balica (Romanian Academy)
 • Dr. Silvia Branea (University of Bucharest)
 • dr hab. Paweł Frankowski (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • prof. US. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (Uniwersytet w Szczecinie)
 • Dr. Ramona Marinache („Lucian Blaga” University in Sibiu)
 • Conf. dr. Valentina Marinescu (University of Bucharest)
 • prof. UMK. dr hab. Joanna Marszałek-Kawa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. UZ. Dr hab. Ryszard Michalak (Uniwersytet Zielonogórski)
 • dr hab. Ewa Marciniak (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. URz. dr hab. Agnieszka Pawłowska (Uniwersytet Rzeszowski)
 • prof. UZ dr hab. Danuta Plecka (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. UMK dr hab. Michał Strzelecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Dr. Laura Toma (University of Bucharest)
 • prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
Lista recenzentów za rok 2018:
 • Dr hab. Robert Alberski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 • Dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Dr hab. Paweł Frankowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
 • Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
 • Dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. US (Uniwersytet w Szczecinie, Polska)
 • Dr. Ramona Marinache („Lucian Blaga” University in Sibiu, Rumunia)
 • Conf. dr. Valentina Marinescu (University of Bucharest, Rumunia)
 • Dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • Dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • Dr hab. Małgorzata Myśliwiec (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 • Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. URz (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
 • Prof. Dobrinka Peicheva, PhD (South-West University „Neofit Rilski”, Bułgaria)
 • Dr hab. Maciej Potz, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Dr hab. Tomasz Stępniewski, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • Dr hab. Michał Strzelecki, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Lista recenzentów za rok 2019:
 • Prof. dr hab. Joachim Diec (Jagiellonian University, Poland)
 • Prof. UJ dr hab. Paweł Frankowski (Jagiellonian University, Poland)
 • Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland)
 • Dr hab. Artur Laska, prof. nadzw. (Kazimierz Wielki University, Poland)
 • Prof. UZ dr hab. Jarosław Macała (University of Zielona Góra, Poland)
 • Dr hab. Ewa Marciniak (University of Warsaw, Poland)
 • Conf. dr. Valentina Marinescu (University of Bucharest, Romania)
 • PhD Alejandro Martinez Relanzon (King Juan Carlos University in Madrid, Spain)
 • Prof. UZ dr hab. Łukasz Młyńczyk (University of Zielona Góra, Poland)
 • Prof. UAM Magdalena Musiał-Karg (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
 • Dr hab. Małgorzata Myśliwiec (University of Silesia, Poland)
 • Prof. URz dr hab. Agnieszka Pawłowska (University of Rzeszów, Poland)
 • Prof. Dobrinka Peicheva, PhD (South-West University “Neofit Rilski”, Bulgaria)
 • Prof. UŁ dr hab. Maciej Potz (University of Łódź, Poland)
 • Prof. UEK dr hab. Rafał Prostak (Cracow University of Economics, Poland)
 • Prof. UMK dr hab. Michał Strzelecki (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
 • PhD Victoria Vdovychenko (Kyiv Borys Grinchenko University, Ukraine)
 • Dr Agnieszka Zaręba (The John Paul II Catholic University in Lublin, Poland)
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Lista recenzentów za rok 2020:
 • Prof. dr hab. Roman Bäcker (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
 • Prof. UJ dr hab. Anna Citkowska-Kimla (Jagiellonian University, Poland)
 • Prof. dr hab. Joachim Diec (Jagiellonian University, Poland)
 • Prof. UJ dr hab. Paweł Frankowski (Jagiellonian University, Poland)
 • Prof. UKSW dr hab. Dariusz Góra (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
 • Prof. dr hab. Kasińska-Metryka (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland)
 • Prof. UJ dr hab. Piotr Kimla (Jagiellonian University, Poland)
 • Prof. US dr hab. Krzysztof Kowalczyk (University of Szczecin, Poland)
 • Prof. UJ dr hab. Paweł Kubicki (Jagiellonian University, Poland)  
 • Dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik (Institute of Central Europe, Poland)
 • Dr hab. Ewa Marciniak (University of Warsaw, Poland)
 • Conf. dr. Valentina Marinescu (University of Bucharest, Romania)
 • Prof. UZ dr hab. Łukasz Młyńczyk (University of Zielona Góra, Poland)
 • Prof. UG dr hab. Jakub Potulski (University of Gdańsk, Poland)
 • Prof. dr hab. Jan Ryszard Sielezin (University of Wrocław, Poland)
 • Prof. UMK dr hab. Michał Strzelecki (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
 • Dr hab. Piotr Tosiek (University of Warsaw, Poland)
 • Prof. UO dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus (University of Opole, Poland)
 • Dr Agnieszka Zaręba  (The John Paul II Catholic University in Lublin, Poland)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Zuba (University of Opole, Poland)

Lista recenzentów za rok 2021:

 • Pdh Jakub Bardović (University of Ss. Cyril and Methodius, Slovakia)
 • Prof. UJ dr hab. Paweł Frankowski (Jagiellonian University, Poland)
 • Prof. dr hab. Krystyna Gomółka (Gdańsk University of Technology)
 • Prof. UKSW dr hab. Dariusz Góra (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
 • Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka (Jan Kochanowski University in Kielce, Poland)
 • Prof. US dr hab. Krzysztof Kowalczyk (University of Szczecin, Poland)
 • Prof. UKW dr hab. Artur Laska (Kazimierz Wielki University, Poland)
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Rafał Leśniczak (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland)
 • Prof. Valentina Marinescu (University of Bucharest, Romania)
 • PhD Gergana Markovic (Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria) 
 • Dr Maciej Marmola (University of Silesia in Katowice)
 • PhD Jaroslav Mihalik (University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia)
 • Dr hab. Łukasz Młyńczyk (University of Warsaw, Poland)
 • Prof. UG dr hab. Jakub Potulski (University of Gdańsk)
 • Prof. UMK dr hab. Michał Strzelecki (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
 • Dr hab. Piotr Tosiek (University of Warsaw, Poland)
 • Dr Agnieszka Zaręba (The John Paul II Catholic University in Lublin, Poland)
Lista recenzentów za rok 2022:
 • Prof. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • Prof. UJ dr hab. Paweł Frankowski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • Prof. dr hab. Krystyna Gomółka (Politechnika Gdańska, Polska)
 • Prof. UKSW dr hab. Dariusz Góra (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Dr Liana Hurska-Kowalczyk (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 • Prof. US dr hab. Krzysztof Kowalczyk (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 • Dr hab. Artur Laska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
 • Ks. prof. UKSW dr hab. Rafał Leśniczak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Prof. Valentina Marinescu (University of Bucharest, Romania)
 • Dr Maciej Marmola (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 • Dr hab. Łukasz Młyńczyk (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Prof. dr hab. Magdalena Musiał-Karg (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 • Prof. UG dr hab. Jakub Potulski (Uniwersytet Gdański, Polska)
 • Prof. UMK dr hab. Michał Strzelecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • Dr Agnieszka Zaręba (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

 

 

 

Indeksowanie w bazach

 

 

Polityka czasopisma „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K: Politologia” i zasady etyki

Zespół redakcyjny przyjął standardy transparentności i dobre praktyki ustanowione przez Committee on Publication Ethics (COPE).

Obowiązki Zespołu Redakcyjnego:

 1. Zespół redakcyjny „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K: Politologia” monitoruje standardy etyczne przyjmowanych artykułów i przeciwdziała praktykom niezgodnym z przyjętymi standardami.
 2. Zespół redakcyjny odpowiada za treści publikowane w czasopiśmie.
 3. Zespół redakcyjny podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu tekstu do druku kierując się jego znaczeniem dla rozwoju nauki, oryginalnym ujęciem problemu, przejrzystością oraz zgodnością z profilem naukowym czasopisma.
 4. Decyzja o publikacji jest zależna wyłącznie od walorów naukowych artykułów, bez względu na narodowość, pochodzenie, rasę, płeć, przekonania polityczne czy wierzenia religijne autora.
 5. Komitet redakcyjny nie ujawnia żadnych informacji dotyczących nieopublikowanych artykułów. Nieopublikowane materiały nie mogą być wykorzystane przez członków komitetu redakcyjnego bez pisemnej zgody autora.
 6. Komitet redakcyjny zastrzega sobie prawo do gromadzenia informacji oraz ujawniania przypadków ghostwriting i ghost authorship.
 7. Komitet redakcji jest, w razie konieczności, gotowy do opublikowania sprostowań, wyjaśnień i przeprosin.

Obowiązki recenzentów:

 1. Recenzenci uczestniczą w pracach zespołu redakcyjnego. Recenzenci mają wpływ na ostateczny kształt artykułów przesłanych przez autorów.
 2. Artykuły na etapie recenzji mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.
 3. Recenzenci pracują w sposób obiektywny, profesjonalny i z poszanowaniem zasad fair play.
 4. Recenzje powinny mieć charakter obiektywny. Niedopuszczalna jest krytyka autorów prac. Opinie recenzentów powinny być wyrażone w sposób jasny i poparte odpowiednimi argumentami.
 5. Gdy z określonych względów (np. merytorycznych) recenzenci nie są w stanie przygotować recenzji bądź nie przygotują jej w określonym terminie, to wówczas powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie zespół redakcyjny.
 6. Recenzent powinien wskazać publikacje, które nie zostały zacytowane przez autora. Recenzent powinien informować zespół redakcyjny o każdym znaczącym podobieństwie recenzowanego artykułu do prac już opublikowanych.
 7.   Recenzent nie powinien podejmować się recenzji w przypadku możliwości  zaistnienia konfliktu interesów z autorem/autorami tekstu lub innymi podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie artykułu.

Obowiązki autorów:

 1. Autorzy są zobowiązani do przedstawienia oryginalnie napisanych tekstów. Jeżeli autorzy wykorzystują prace/wypowiedzi innych autorów to wówczas są zobowiązani do używania stosownych oznaczeń cytowania.
 2. Autorzy nie powinni zgłaszać do więcej niż jednego czasopisma artykułów opisujących te same wyniki badań. Wysłanie tego samego tekstu do kilku czasopism jest zachowaniem nieetycznym.
 3. Autorzy zgłaszanych prac zobowiązani są zawsze wskazywać publikacje, które zostały przez nich wykorzystane przy tworzeniu artykułu. Cytowane opracowania powinny istotnie łączyć się z analizowanym zagadnieniem.
 4. Autorzy mogą zostać poproszeni o przedstawienie nieprzetworzonych danych/wyników badań. Autorzy powinni być przygotowani na ich udostępnienie także przez pewien czas po opublikowaniu artykułu.
 5. Wszystkie osoby wymienione w zgłoszonej pracy jako autorzy lub współautorzy powinny mieć faktycznie znaczący udział w powstaniu tekstu (projektu, pomysłu, planowaniu, wykonaniu, interpretacji wyników). Wszystkie osoby, które miały wpływ na ostateczny kształt pracy powinny zostać wymienione jako współautorzy.
 6. W przypadku gdy autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość w opublikowanym tekście jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie  redaktora a także do współpracy z komitetem redakcyjnym w celu wycofania lub poprawienia artykułu.

Więcej informacji: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf

 

Journal’s Plagiarism Policy

In order to prevent ghostwriting and guest authorship, the Editorial Team has implemented the following actions:

 • The Authors are required to disclose their contribution to the paper (a template statement is available in the system, under the first step of the process of submitting text for publication). The Author submitting the paper is responsible for the work to the greatest extent.
 • Ghostwriting and guest authorship are situations of academic dishonesty. All unveiled cases will be made public; actions include noticing suitable authorities (institutions employing the authors, scientific associations, academic editorial associations).
 • The editorial office requests information on sources of article financing, contributions of scientific-research institutions, associations, and other parties (financial disclosure).
 • The editorial office will document all cases of academic dishonesty, especially when scholarly rules of ethics are broken or breached.