Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

W czasopiśmie „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia” publikowane są artykuły w języku polskim lub w językach kongresowych (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski i rosyjski). Zgłaszane teksty powinny być dziełem oryginalnym, nigdy wcześniej niepublikowanym i niezłożonym do druku w innym wydawnictwie.  

Zgłoszenie tekstu

Zgłoszenie artykułu do czasopisma „Annales UMCS, sectio K – Politologia” B odbywa się wyłącznie poprzez stronę internetową: journals.umcs.pl/k.

Przesyłane pliki powinny być zgodne z poniższymi wymogami:

1) Plik z tekstem (wymagany) – zawiera pełny tekst wraz z materiałami graficznymi (ryciny i tabele)

2) Pliki dodatkowe (wymagane)

 • Oświadczenie o wkładzie procentowym (plik dostępnym w systemie w pierwszym kroku przesyłania tekstu do publikacji)
 • Plik 1: tabele
 • Plik 2: rycina 1
 • Plik 3: rycina 2 itd.

Formatowanie tekstu

Objętość całego artykułu razem z materiałem graficznym nie powinna przekroczyć 15-20 stron, łącznie ze streszczeniem, tabelami, ilustracjami i spisem literatury. Format zapisu tekstu: MS Word, czcionka Times New Roman 12 pkt.; odstępy 1,5 między wierszami; akapity z wcięciem 1,25 cm; bez dzielenia wyrazów; tekst wyrównany obustronnie; marginesy po 2,5 cm.

Struktura artykułu:

 • Imię i nazwisko Autora(ów)
 • Afiliacja Autora(ów)
 • Tytuł w języku polskim i angielskim
 • Abstrakt w języku polskim
 • Słowa kluczowe w języku polskim
 • Abstrakt w języku angielskim
 • Słowa kluczowe w języku angielskim
 • Wstęp
 • Tekst główny podzielony na części
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Biogram(y)

Autorzy i afiliacja – należy podać imię (imiona) i nazwisko, ORCID oraz afiliację każdego z autorów.

Przykład:

Dorota Maj

https://orcid.org/0000-0001-5348-2283

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Tytuł - powinien być zwięzły.

Abstrakt (w języku polskim i języku angielskim) powinien być zwięzły i rzeczowy o objętości ok. 200 wyrazów. Powinien on zawierać identyfikację obiektu badań oraz hipotezy/pytania badawcze, zastosowane metody badawcze, wyniki badań i główne wnioski. Przeczytany tekst w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości. Obydwie wersje językowe abstraktu powinny tożsame.

Słowa kluczowe - należy podać 3-5 słów kluczowych najlepiej określających tematykę pracy; należy je podać w języku polskim i angielskim.

Wstęp – powinien przedstawiać aktualny stan wiedzy w zakresie problematyki prezentowanej w tekście na podstawie przeglądu krajowej i międzynarodowej literatury. Należy uzasadnić wybór tematu badań, a następnie przedstawić jasno postawiony cel pracy oraz hipotezy, pytania badawcze oraz metody badawcze.

Tekst główny – powinien być podzielony na części.

Wnioski - muszą przedstawiać w sposób jednoznaczny wyniki przprowadzonych badań oraz nawiązywać do celów sformułowanych we wstępie artykułu.

Powołanie na literaturę w tekście

Należy powoływać się na literaturę, cytując nazwisko autora, rok publikacji oraz numer strony np. [Heywood 2008: 30-31].

Przypisy – w przypadku przypisów dyskursywnych i wyjaśniających należy stosować przypisy dolne.

Tabele - muszą być ponumerowane zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście artykułu oraz zaopatrzone w tytuł (na górze) oraz źródło (na dole). Tabele należy dodatkowo przesłać w oddzielnym pliku (jako pliki dodatkowe), zapisane jako pliki Word lub arkusze kalkulacyjne Excel.

Ryciny (mapy, fotografie, wykresy) - muszą być ponumerowane zgodnie z kolejnością pojawiania się w tekście i przygotowane w odpowiedniej rozdzielczości (minimum 300 DPI kolor i 600 DPI skala szarości). Na dole należy umieścić podpis oraz źródło.  Każda rycina powinna być przesłana w oddzielnym pliku (jako plik dodatkowy) w formacie TIF, JPG, BMP lub PNG.

Bibliografia

Zawiera ułożony alfabetycznie wykaz wszystkich źródeł, na które autor powołał się w tekście.

Przykłady:

a) Akty prawne

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, Dz. U. 2015, poz. 318 z późn. zmianami.

b) Artykuł z czasopisma:

Manov, B. 2016. The Paradigmatic Approach in Political Historiography: Natures and Solutions, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K – Politologia”, nr 23, ss. 131-146, DOI: https://doi.org/10.17951/k.2016.23.1.131.

c) Książka autorska

Heywood, A. 2008. Ideologie polityczne. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Cohn-Bendit, D., Dammann, R. 2008. Maj’68. Rewolta, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

d) Rozdział w książce

Citkowska-Kimla, A. 2020. Partycypacja a formy ustrojowe. Marek Sobolewski o „udziale ludności we władzy państwowej”, [w:] Partycypacja polityczna, M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.

e) Materiały z internetu

Democracy Index 2018: Me too? Political Participation, Protest and Democracy. A report by The Economist Intelligence Unit, http://www.eiu.com/Handlers/WhitepaperHandler.ashx?fi=Democracy_Index_2018.pdf&mode=wp&campaignid=Democracy2018 (dostęp: 31.08.2019).

Biogram – powinien zawierać informacje o stopniu lub tytule naukowym, afiliacji, zainteresowaniach badawczych oraz adres e-mail autora.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc), Open Office
 2. Ilustracje i wykresy zostały przygotowane w osobnych plikach w rozdzielczości 300 DPI.
 3. W przypisach zostały uwzględnione aktualne adresy URL przywoływanych stron internetowych.
 4. Tekst spełnia wymagania stylistyczne i bibliograficzne zgodne ze Wskazówkami dla autorów, które znajdują się w zakładce "O Czasopiśmie".
 5. Spełniłem / spełniłam zalecenia odnośnie przygotowania tekstu, który ma zostać poddany recenzji podwójnie ślepej (tzw. double-blind review process).
 6. Jako autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełniłem / am oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podałem / am wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 7. UWAGA!

  Autorze tutaj znajdziesz podpowiedź jak poprawnie wgrać artykuł.

 

Prawa autorskie

Pełny tekst licencji tutaj.

 

Polityka prywatności

 1. Wydawnictwo UMCS respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Wydawnictwo UMCS dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników.
 3. Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wydawnictwo UMCS zbiera dane podawane przez czytelników podczas kontaktu. 
 5. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
 6. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
 7. Wydawnictwo UMCS może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji zamówienia, umowy. 
 8. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem UMCS lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.