Kierunki geograficzne paradyplomacji województw Polski Wschodniej

Wojciech Tomasz Modzelewski

Streszczenie w języku polskim


W artykule zaprezentowano kierunki paradyplomacji, tj. aktywności zagranicznej samorządów pięciu województw Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Zbadano jej założenia określone w uchwałach o priorytetach współpracy zagranicznej oraz praktykę współpracy. Starano się znaleźć odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu realizowane są założenia współpracy, to jest: z jakimi regionami i z jakich państw badane województwa współpracują? oraz jak ewoluowały kierunki tej współpracy? Przez analizę porównawczą wskazano cechy wspólne oraz różnice między badanymi województwami oraz między nimi a pozostałymi regionami w Polsce.


Słowa kluczowe


paradyplomacja, województwa Polski Wschodniej, kierunki geograficzne, priorytety współpracy, umowy partnerskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dumała, H. 2002. Współpraca międzynarodowa polskich województw na przykładzie województwa lubelskiego, [w:] Europa regionów. Tradycje i perspektywy, B. Nitschke (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Dumała, H. 2004. Polskie miasta w sieciach międzynarodowych, [w:] Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, S. Michałowski, A. Pawłowska (red.), Wydawnictwo

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Faliński, S. 2019. Współpraca międzynarodowa polskich miast i gmin, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Furmankiewicz, M. 2002, Aktywność międzynarodowa samorządów polskich miast wojewódzkich, [w:] Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miasta, J. Słodczyk, Z. Jakubczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Jóźwik, B., Sagan, M. (red.) 2012. Rozwój Polski Wschodniej – ograniczenia i wyzwania, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Komornicki, T. 2003. Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce, „Prace Geograficzne”, nr 190.

Modzelewski, W.T. 2014. Kontakty zagraniczne samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych, W.T. Modzelewski (red.), Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Modzelewski, W.T. 2016a. Paradyplomacja regionów. Studium województw Polski Wschodniej, Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Modzelewski, W.T. 2016b. Kierunek ukraiński w paradyplomacji polskich samorządów, [w:] Ukraina. Konflikt – transformacja – integracja, K. Sygidus, O. Gorbach, D.M. Mościcka, W. Kotowicz (red.), Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn–Lwów.

Modzelewski, W.T. 2017. Russian direction in the paradiplomacy of Polish local governments, „Nowa Polityka Wschodnia” nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.15804/npw2017107.

Modzelewski, W.T. 2018. Polsko-niemieckie partnerstwa samorządowe, [w:] Stosunki polsko-niemieckie w ćwierćwiecze od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Polityka–historia–nauka, K. Gładkowski, E. Gładkowska, T. Gajowniczek (red.), „Studia Politologiczne”, Vol. 5, Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Modzelewski, W.T. 2020. Dyplomacja bez dyplomatów. Polsko-chorwackie partnerstwa regionalne, „Studia Regionalne i L okalne”, nr 4. DOI: http://dx.doi.org/10.7366/1509499548205.

Paczyńska, K., Stachowiak, A., Porawski A., Leki, H. 2009. Współpraca partnerska samorządów. Praktyczny przewodnik, Związek Miast Polskich, Poznań.

Perkowski, M. 2013. Międzynarodowa współpraca województw w prawie i praktyce, Temida 2, Białystok.

Plawgo, B. (red) 2006. Polska wschodnia. Determinanty rozwoju, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok.

Plawgo, B. (red.) 2008. Polska wschodnia – zarządzanie rozwojem, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, Białystok.

Plawgo, B. (red.) 2010. Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej – raport, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku, Białystok.

Powołanie Związku Transgranicznego Euroregion Roztocze, https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-wspolpraca-zagraniczna/powolanie-zwiazku-transgranicznego-euroregion-roztocze/ (dostęp: 15.03.2021).

Skorupska, A. 2005. Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego na podstawie badań, [w:] Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego, A. Skorupska (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Skorupska, A. 2013. Współpraca międzynarodowa polskich samorządów terytorialnych, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4.

Skorupska, A. 2015. Dyplomacja samorządowa. Efektywność i perspektywy rozwoju, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Skorupska, A. 2016. Geograficzne kierunki międzynarodowej aktywności polskich województw, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3.

Skorupska, A. 2017. Paradyplomacja Polska – Chiny. Współpraca polskich województw z chińskimi prowincjami, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 2.

Skorupska, A., Szczudlik, J. 2019. Regionalny wymiar stosunków Unii Europejskiej z Chinami, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa.

Swianiewicz, P. 2005. Kontakty międzynarodowe samorządów, „Samorząd Terytorialny”, nr 10.

Szewczak, M., Ganczar, M., Jaszczuk, P. 2016. Raport badawczy na temat „Współpraca międzynarodowa miast polskich”, „Badania i Raporty”, nr 3, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź.

Szewczak, M., Wieczorek, I. 2018. Współpraca międzynarodowa miast polskich. Doświadczenia JST, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź.

Szmigiel, K. 2009. Regionalne po co i z kim? Relacje międzynarodowe samorządów województw, Wydawnictwo Geoprofit, Warszawa.

Tomaszewski, K. 2006. „Dyplomacja” regionów – nowy instrument promowania interesów wspólnot terytorialnych w Europie, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 6.

Tomaszewski, K. 2007. Regiony w procesie integracji europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Kraków.

Trzcielińska-Polus, A. 2015. Samorządowy wymiar polityki zagranicznej regionów (na przykładzie Śląska Opolskiego), „Pogranicze. Polish Borderlands Studies”, t. 3, nr 2. DOI: https://doi.org/10.25167/ppbs485.

Uchwała Nr IX/142/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 1999 r.

Uchwała Nr VIII/141/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr VIII/60/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 1999 r.

Uchwała Nr X/118/99 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 października 1999 r.

Uchwała Nr XII/133/99 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 1999 r.

Uchwała Nr XLI/731/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010 r.

Uchwała Nr XLIII/588/06 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Uchwała Nr XLIII/811/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr XVIII/111/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 1999 r.

Uchwała Nr XVIII/283/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2008 r.

Uchwała nr XXII/358/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XXXIX/560/02 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 sierpnia 2002 r.

Uchwała Nr XXXV/665/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 listopada 2009 r.

Uchwała Nr XXXVII/480/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 10 kwietnia 2006 r.

Uchwała Nr XXXVIII/771/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 nr 91 poz. 576).

Województwo Podlaskie i Republika Serbska Bośni i H ercegowiny – podpisanie porozumienia o współpracy, https://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wojewodztwo-podlaskie-i-republika-serbskabosni-i-hercegowiny--podpisanie-porozumienia-o-wspolpracy.html (dostęp: 11.03.2021).

Żelazo, A. 2001. Samorząd gminny w stosunkach międzynarodowych. Pierwsze przybliżenie, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/k.2021.28.1.161-179
Data publikacji: 2021-10-18 09:24:33
Data złożenia artykułu: 2021-03-17 17:28:08


Statystyki


Widoczność abstraktów - 633
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 452

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2021 Wojciech Tomasz Modzelewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.